Aké zmeny priniesla schválená novela školského zákona? Odkedy platí povinná škôlka pre 5ročné detí? Ako to bude s odkladom školskej dochádzky? Prehľad najdôležitejších zmien.

Povinná škôlka pre päťročné deti

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie v škôlke povinné. Rodič je povinný také dieťa zapísať do škôlky.

Prvýkrát sa bude týkať povinná škôlka detí, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov veku.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok (výnimka pozri nižšie).

Predprimárne vzdelávanie v škôlke (daný jeden rok) nie je súčasťou povinnej školskej dochádzky, tá zostáva 10ročná. Napriek pôvodnemu návrhu zákona.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

Odklad do školy sa ruší

V súčasnosti ak dieťa nie je na školu pripravené, podáva rodič riaditeľovi základnej školy žiadosť o odklad. Ten sa po novom má zrušiť.

Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o POKRAČOVANÍ plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Potrebný bude

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • a formovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo SIEDMY rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Upozornenie: Pre školský rok 2020/2021 ešte JE možné požiadať o odklad plnenia školskej dochádzky, nakoľko novela školského zákona nadobúda v tejto časti zákona účinnosť až od 1.1.2021.


Ruší sa nultý a prípravný ročník základnej školy

V súčasnosti existujú tzv.

  • nultý ročník pre deti, ktoré majú 6 rokov a pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • prípravný ročník pre deti, ktoré majú 6 rokov a nie sú zrelé pre nástup do prvého ročníka základnej školy (ide často o deti s logopedickými problémami)

V novele školského zákona sa nultý aj prípravný ročník rušia. Postupovať sa bude tak ako píšem vyššie v odseku.

Žiak, ktorý bol zaradený do nultého ročníka a prípravného ročníka podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020, nultý ročník a prípravný ročník dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020. Takže ak dieťa nastúpi do nultého alebo prípravného ročníka v septembri v školskom roku 2020/2021, tak ho normálne dokončí.


Moje praktické ebooky pre rodičov

KLIK SEM PRE viac info o ebookoch
KLIK SEM pre viac info o ebookoch

Spádová škôlka a povinný zápis do škôlky

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (spádová škôlka).

Tak ako sú v súčasnosti spádové základné školy, budú fungovať i spádové materské školy podľa trvalého pobytu dieťaťa. Rodič môže pre dieťa zvoliť aj inú škôlku než spádovú, ale v spádovej má garantované povinné prijatie, ak sa pre ňu rozhodne.

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

Na predprimárne vzdelávanie sa PREDNOSTNE prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole.

Ak sa rodič rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, podá si žiadosť o prijatie v danej inej škôlke.

Ak budú rodičia chcieť zapísať na povinné predprimárne vzdelávanie dieťa mladšie ako 5 rokov (do 31.8.), toto dieťa môže byť prijaté iba ak bude voľné miesto po prijatí detí, ktoré si plnia povinnú predškolskú dochádzku.

Žiadosti do škôlky o prijatie budú musieť byť písomné, budú sa predkladať od 1.mája do 31.mája. Súčasťou žiadosti je údaj o povinnom očkovaní.

V prípade nedostatku miesta v spádovej škôlke, bude MŠ SR do budúcan riešiť to, aby dieťa malo možnosť chodiť do škôlky v niektorej z blízkych obcí. Taktiež, aby mali rodičia nárok na príspevok na dopravu z miesta bydliska dieťaťa do škôlky. MŠ bude vysporiadavať spádovosť škôlok.

Individuálne vzdelávanie a povinná škôlka

Rodičia detí, ktorí chcú riešiť vzdelávanie svojho dieťaťa individuálne, pôjdu na zápis do škôlky v máji 2021.

Deti si budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie buď v škôlke, ktorá je v Sieti škôl a školských zariadení alebo v individuálnej forme (rodičia dieťa vzdelávajú alebo v alternatívnej neštátnej škôlke), toto bude schvaľovať kmeňová škôlka zaradená v Sieti.


Odkedy platia zmeny v novele školského zákona?

Vyššie uvedené zmeny sú účinné niektoré od 1.9.2019, ďalšie od od 1.10.2019 a napokon aj od 1.1.2021.

Pre školský rok 2020/2021 ešte JE možné požiadať o odklad plnenia školskej dochádzky, nakoľko novela školského zákona nadobúda v tejto časti zákona účinnosť až od 1.1.2021.

Znenie novely školského zákona si môžete pozrieť na tomto linku.SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV