S účinnosťou od 1.1.2021 sa zaviedlo do nášho právneho poriadku povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre 5ročné deti. Niektorí rodičia však uvažujú, že toto vzdelávanie bude u ich dieťaťa realizované individuálnou formou. Pripravila som Vám článok na túto tému.

Povinná škôlka pre päťročné deti

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie v škôlke povinné. Rodič je povinný také dieťa zapísať do škôlky. Túto povinnosť tu máme od r. 2021.

#TIP: Prečítajte si aj môj Veľký článok o povinnej škôlke 2024 (otázky a odpovede)


Ako sa žiada o individuálne vzdelávanie?

Je potrebné PÍSOMNE požiadať riaditeľa materskej školy o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa.

Urobiť tak môže zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia.

Žiadate riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie (tzv. „kmeňová materská škola“).

Pozn. O individuálne vzdelávanie môže zákonný zástupca požiadať riaditeľku MŠ, až po prijatí dieťaťa do tejto MŠ. Táto škôlka bude kmeňovou materskou školu dieťaťa pre jeho individuálne vzdelávanie.


Kedy môžete požiadať o individuálne vzdelávanie?

Individuálne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole sa povoľuje dieťaťu, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné A

1) jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole ( v tomto prípade je Prílohou k Vašej písomnej žiadosti je aj písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast) – (ďalej v texte označované ako bod 1)

alebo

2) jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to požiada. Takže Vy ako rodič dobrovone nechcete, aby dieťa navštevovalo MŠ, ale povinné predprimárne vzdelávanie malo individuálnou formou (ďalej v texte označované ako bod 2)

Žiadosť zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia o povolenie individuálneho vzdelávania podľa bodu 2 obsahuje

a)meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu dieťaťa,

b)obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,

c)dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania,

d)individuálny program vzdelávania vypracovaný v spolupráci s kmeňovou materskou školou, ktorý tvorí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa,

e)meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie dieťaťa, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a doklady o splnení kvalifikačných predpokladov podľa odseku 4 písm. a); ak sa individuálne vzdelávanie zabezpečuje v zariadení podľa odseku 4 písm. b), názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie tohto zariadenia,

f)ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie dieťaťa.


Moji praktickí esprievodcovia pre rodičov – rôzne životné situcie (10 v ponuke)


Ako prebieha následne vzdelávanie?

Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie (zdravotné dôvody), zabezpečuje kmeňová materská škola, ktorej riaditeľ rozhodol o povolení individuálneho vzdelávania,

v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.


Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie (žiadosť zákonného zástupcu, nie zdravotné dôvody), zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia prostredníctvom

a)osoby, ktorá má ukončené najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, alebo

b)zariadenia podľa osobitného predpisu. (prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosťť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, ak nie sú zariadeniami podľa písmena b),zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak nie sú zariadeniami podľa písmen a) až d), zariadením sociálnych služieb alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.)

Osobitným predpisom v tomto prípade je zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Aké budete mať povinnosti v rámci individuálneho vzdelávania?

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia, ktoré má povolené individuálne vzdelávanie podľa bodu 2, je povinný v termíne určenom kmeňovou materskou školou zabezpečiť

absolvovanie overenia osobnostného rozvoja dieťaťa, ktoré má povolené individuálne vzdelávanie.

Overenie uskutočňuje kmeňová materská škola v priebehu februára príslušného školského roka, v ktorom dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie.

Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje individuálne vzdelávanie dieťaťa, na konci polroka príslušného školského roka predloží riaditeľovi kmeňovej materskej školy písomnú správu o individuálnom vzdelávaní dieťaťa.

Pozn. Dieťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa bodu 1, neabsolvuje overovanie osobnostného rozvoja dieťaťa.


Kedy Vám môžu zrušiť povolenie na individuálne vzdelávanie?

Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa bodu 2 riaditeľ kmeňovej materskej školy zruší

a )na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa alebo zástupcu zariadenia,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia nezabezpečí absolvovanie overenia osobnostného rozvoja dieťaťa

c) ak dieťa na konci hodnotiaceho obdobia nedosiahlo očakávaný pokrok alebo

d) na návrh hlavného školského inšpektora.

Riaditeľ kmeňovej materskej školy rozhodne o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania do 30 dní od začatia konania a zároveň zaradí dieťa do príslušnej triedy kmeňovej materskej školy. Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania nemá odkladný účinok. V takomto prípade už nie je možné potom požiadať opätovne o povolenie individuáneho vzdelávanie podľa bodu 2.SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

1 Comment on Povinná škôlka 2024 a individuálne vzdelávanie

Comments are closed.