Veľký článok o povinnej škôlke pre pätročné deti. Odkedy platí povinná škôlka pre 5ročné detí? Ako to bude s odkladom školskej dochádzky? Prehľad najdôležitejších zmien. Spádové škôlky, kritériá pre prijatie…

Dňa 1.1.2021 nadobudla účinnosť novela školského zákona, ktorá priniesla pomerne rozsiahle zmeny týkajúce sa predprimárneho vzdelávania (teda vzdelávania detí v škôlke).

Povinná škôlka pre päťročné deti

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie v škôlke povinné. Rodič je povinný také dieťa zapísať do škôlky.

Otázka: Bude sa vytvárať osobitné tlačivo (žiadosť) pre deti, na ktoré sa bude vzťahovať povinná škôlka?

Odpoveď: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude rovnaká pre všetky deti, bez ohľadu na to, či ide o deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Prvýkrát sa bude týkať povinná škôlka detí, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov veku.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok (výnimka pozri nižšie).

Predprimárne vzdelávanie v škôlke (daný jeden rok) nie je súčasťou povinnej školskej dochádzky, tá zostáva 10ročná. Napriek pôvodnemu návrhu zákona.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

#TIP: ČLánok, odklad do školy 2021, klik sem.

Odklad do školy sa ruší

V súčasnosti ak dieťa nie je na školu pripravené, podáva rodič riaditeľovi základnej školy žiadosť o odklad. Ten je po novom zrušený..

Ako sa bude postupovať, ak dieťa nebude na školu ešte pripravené?

Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, bude potrebné požiadať riaditeľa materskej školy o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Riuaditeľ o tom vydá rozhodnutie.

Potrebný bude

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • a formovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Takže, o odklad do škôly nebude už rodič riešiť s riaditeľom základnej školy ako to bolo doteraz.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo SIEDMY rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Upozornenie: Pre školský rok 2020/2021 ešte BOLO možné požiadať o odklad plnenia školskej dochádzky, nakoľko novela školského zákona nadobúda v tejto časti zákona účinnosť až od 1.1.2021.


Ruší sa nultý a prípravný ročník základnej školy

V súčasnosti existujú tzv.

  • nultý ročník pre deti, ktoré majú 6 rokov a pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • prípravný ročník pre deti, ktoré majú 6 rokov a nie sú zrelé pre nástup do prvého ročníka základnej školy (ide často o deti s logopedickými problémami)

V novele školského zákona sa nultý aj prípravný ročník rušia. Postupovať sa bude tak ako píšem vyššie v odseku.

Žiak, ktorý bol zaradený do nultého ročníka a prípravného ročníka podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020, nultý ročník a prípravný ročník dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020. Takže ak dieťa nastúpi do nultého alebo prípravného ročníka v septembri v školskom roku 2020/2021, tak ho normálne dokončí.

Súčasne, prechodné ustanovenie v spomínanej novele školského zákona umožňuje ešte jeden školský rok otvoriť nulté ročníky v lokalitách s nedostatočnými kapacitami v MŠ aj v školskom roku 2021/2022. Rovnako aj prípravné ročníky v ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Nultý a prípravný ročník sa v tomto prípade ukončia 31.8.2022.


Moje praktické ebooky pre rodičov

KLIK SEM PRE viac info o ebookoch
KLIK SEM pre viac info o ebookoch

Spádová škôlka a povinný zápis do škôlky

Povinné predprimárne vzdelávanie (poviinné pre deti, ktoré 5 rokov dosiahnu do 31.8.) plní dieťa v materskej škole

v obci, v ktorej má trvalý pobyt (spádová škôlka).

Tak ako sú v súčasnosti spádové základné školy, budú fungovať i spádové materské školy podľa trvalého pobytu dieťaťa.

Otázka:Môže rodič zapísať dieťa aj do inej škôlky na povinné predprimárne vzdelávanie než do spádovej škôlky, podľa trvalého pobytu dieťaťa?

Odpoveď: Rodič môže pre dieťa zvoliť aj inú škôlku než spádovú, ale v spádovej má garantované povinné prijatie, ak sa pre ňu rozhodne.

Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

Na predprimárne vzdelávanie sa PREDNOSTNE prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Ostatné deti, pre ktoré NIE JE predprimárne vzdelávanie povinné (beu ohľadu na trvalý pobyt) NIE je povinný riaditeľ prijať prednostne.


Záznam live vysielania na instagramovom profile Právne pre rodiča

AKO BUDEM VEDIEŤ, ktorá škôlka je pre moje dieťa spádová?

Častá otázka: Máme v okolí viacero škôlok, ktorá bude tá spádová pre nás?

Odpoveď: Ak je Vaša obec zriaďovateľom viacerých škôlok, tak pre každú takúto škôlku určí konkrétny „spád“ (napríklad ktoré ulice spádovo patria pod danú škôlku). Napríklad v mestskej časti je 20 materských škôl, tak pre každú určí mestská časť konkrétny spád a podľa trvalého pobytu dieťaťa bude daná škôlky pre toto dieťa spádová. Rodičia si samozrejme môžu vybrať aj inú škôlku. Obce/mestá/mestské časti budú s najväčšou pravdepodobnosťou prijímať VZN o spádových materských školách. Toto si odsledujte.

Orgán miestnej štátnej správy v školstve určí materskú školu, v ktorej bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie dieťa, ktoré

a)nie je možné prijať do materskej školy alebo

b)nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike


DIEŤA chodí do súkromnej škôlky – musím ho prepísať do štátnej, keď má 5 rokov?

Info pre rodičov, ktorí riešia to, ako to bude s povinnou škôlkou, ak má Vaše dieťa 5 rokov a malo byť od septembra absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie.
Je jasné, že nie je problém, ak dieťa navštevuje škôlku, ktorá je tzv. sieťová (zaradená do Siete škôlok a školských zariadení MŠ SR).


Čo ale ak ide o súkromnú škôlku, nesieťovú?
Podľa novely školského zákona (schválená v parlamente 22.6.2021) aj nesieťové škôlky sa budú môcť zaregistrovať do Registra zariadení predprimárneho vzdelávania. Tento bude viesť MŠ SR. Bude potrebné pre registráciu splniť niekoľko podmienok.
Vaše dieťa tak bude môcť absolvovať predprimárne vzdelávanie aj v takejto škôlke a dostanete napokon aj Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

#TIP: Článok: Povinné predprimárne vzdelávanie a súkromná škôlka


Moje dieťa už do škôlky chodilo predtým než mala 5 rokov (pred povinnosťou chodiť do škôlky)

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole.

Ak sa rodič rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, podá si žiadosť o prijatie v danej inej škôlke.

Ak budú rodičia chcieť zapísať na povinné predprimárne vzdelávanie dieťa mladšie ako 5 rokov (do 31.8.), toto dieťa môže byť prijaté iba ak bude voľné miesto po prijatí detí, ktoré si plnia povinnú predškolskú dochádzku.

Žiadosti do škôlky o prijatie budú musieť byť písomné, budú sa predkladať od 1.mája do 31.mája. Súčasťou žiadosti je údaj o povinnom očkovaní.

V prípade nedostatku miesta v spádovej škôlke, bude MŠ SR do budúcna riešiť to, aby dieťa malo možnosť chodiť do škôlky v niektorej z blízkych obcí. Taktiež, aby mali rodičia nárok na príspevok na dopravu z miesta bydliska dieťaťa do škôlky. MŠ bude vysporiadavať spádovosť škôlok.


Môj praktický ebook pre rodičov, ktorý budú mať škôlkara (zápis, odvolanie, adaptačný pobyt, čo má ovládať škôlkar atď..)

Individuálne vzdelávanie a povinná škôlka

Samozrejme bude možné, aby si dieťa plnilo povinné predprimárne vzdelávanie aj individuálnou formou.

#TIP: Podrobný článok o individuálnom vzdeávaní nájdete u mňa na tomto linku


Odkedy platia zmeny v novele školského zákona?

Vyššie uvedené zmeny sú účinné niektoré od 1.9.2019, ďalšie od od 1.10.2019 a napokon aj od 1.1.2021.

Pre školský rok 2020/2021 ešte JE možné požiadať o odklad plnenia školskej dochádzky, nakoľko novela školského zákona nadobúda v tejto časti zákona účinnosť až od 1.1.2021.

Znenie novely školského zákona si môžete pozrieť na tomto linku.SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

4 komentáre on Veľký článok o povinnej škôlke 2021 (otázky a odpovede)

Comments are closed.