Veľký článok o povinnej škôlke pre pätročné deti. Odkedy musí dieťa chodiť do škôlky povinne? Ako to je s „odkladom povinnej školskej dochádzky“? Prehľad najdôležitejších zmien. Spádové škôlky, kritériá pre prijatie…

Dňa 1.1.2021 nadobudla účinnosť novela školského zákona, ktorá priniesla pomerne rozsiahle zmeny týkajúce sa predprimárneho vzdelávania (teda vzdelávania detí v škôlke).

Povinná škôlka pre päťročné deti

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie v škôlke povinné. Rodič je povinný také dieťa zapísať do škôlky.

Otázka: Je vytvorené osobitné tlačivo (žiadosť) pre deti, na ktoré sa bude vzťahovať povinná škôlka?

Odpoveď: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude rovnaká pre všetky deti, bez ohľadu na to, či ide o deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok (výnimka pozri nižšie).

Predprimárne vzdelávanie v škôlke (daný jeden rok) nie je súčasťou povinnej školskej dochádzky, tá je 10ročná.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

#TIP: ČLánok, odklad do školy, klik sem.

Odklad do školy sa ruší

Odklad do školy ako sme ho poznali je od 1.1.2021 zrušený. Teraz sa už nežiada o odklad povinnej školskej dochádzky riaditeľa ZŠ, ale postupuje sa cez materskú školu.

Ako sa postupuje, ak dieťa nebude na školu ešte pripravené?

Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, je potrebné predložiť riaditeľovi škôlky nižšie uvedené doklady. Na základe toho riaditeľ škôlky rozhodne o POKRAČOVANÍ plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Riaditeľ o tom vydá rozhodnutie.

Potrebný bude

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • a informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Takže, ak chcete pre dieťa odklad do školy, samozrejme informujete aj riaditeľka základnej školy, ale žiadosť o pokračovaní v škôlke sa podáva riaditeľke MŠ.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo SIEDMY rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.


Moji praktickí esprievodcovia pre rodičov (rôzne životné situácie, napríklad:


Spádová škôlka a povinný zápis do škôlky

Povinné predprimárne vzdelávanie (poviinné pre deti, ktoré 5 rokov dosiahnu do 31.8.) plní dieťa v materskej škole

v obci, v ktorej má trvalý pobyt (spádová škôlka).

Tak ako sú v súčasnosti spádové základné školy, fungujú i spádové materské školy podľa trvalého pobytu dieťaťa.

Otázka:Môže rodič zapísať dieťa aj do inej škôlky na povinné predprimárne vzdelávanie než do spádovej škôlky, podľa trvalého pobytu dieťaťa?

Odpoveď: Rodič môže pre dieťa zvoliť aj inú škôlku než spádovú, ale v spádovej má garantované povinné prijatie, ak sa pre ňu rozhodne.

Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

Na predprimárne vzdelávanie sa PREDNOSTNE prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Ostatné deti, pre ktoré NIE JE predprimárne vzdelávanie povinné (bezu ohľadu na trvalý pobyt) NIE je povinný riaditeľ prijať prednostne.


AKO BUDEM VEDIEŤ, ktorá škôlka je pre moje dieťa spádová?

Častá otázka: Máme v okolí viacero škôlok, ktorá bude tá spádová pre nás?

Odpoveď: Ak je Vaša obec zriaďovateľom viacerých škôlok, tak pre každú takúto škôlku určí konkrétny „spád“ (napríklad ktoré ulice spádovo patria pod danú škôlku). Napríklad v mestskej časti je 20 materských škôl, tak pre každú určí mestská časť konkrétny spád a podľa trvalého pobytu dieťaťa bude daná škôlky pre toto dieťa spádová. Rodičia si samozrejme môžu vybrať aj inú škôlku. Obce/mestá/mestské časti budú s najväčšou pravdepodobnosťou prijímať VZN o spádových materských školách. Toto si odsledujte.

Orgán miestnej štátnej správy v školstve určí materskú školu, v ktorej bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie dieťa, ktoré

a)nie je možné prijať do materskej školy alebo

b)nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike


DIEŤA chodí do súkromnej škôlky – musím ho prepísať do štátnej, keď má 5 rokov?

Info pre rodičov, ktorí riešia to, ako to bude s povinnou škôlkou, ak má Vaše dieťa 5 rokov a malo byť od septembra absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie.
Je jasné, že nie je problém, ak dieťa navštevuje škôlku, ktorá je tzv. sieťová (zaradená do Siete škôl a školských zariadení MŠ SR).


Čo ale ak ide o súkromnú škôlku, nesieťovú?
Podľa školského zákona aj nesieťové škôlky sa môžu zaregistrovať do Registra zariadení predprimárneho vzdelávania. Tento vedie MŠ SR. Bude potrebné pre registráciu splniť niekoľko podmienok. Vaše dieťa tak bude môcť absolvovať predprimárne vzdelávanie aj v takejto škôlke a dostanete napokon aj Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

#TIP: Článok: Povinné predprimárne vzdelávanie a súkromná škôlka


Moje dieťa už do škôlky chodilo predtým než malo 5 rokov (pred povinnosťou chodiť do škôlky)

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole.

Ak sa rodič rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, podá si žiadosť o prijatie v danej inej škôlke.

„Predčasní predškoláci“

Od 1.9.2023 je účinná časť poslednej novely školského zákona. Na jej základe platí, že žiadne dieťa nebude môcť plniť povinné predprimárne vzdelávanie pred piatym rokom veku a aj napriek tomu ak podľa záverov diagnostického vyšetrenia v príslušnom zariadení poradenstva a prevencie, dosiahne školskú spôsobilosť a bude s tým súhlasiť aj jeho ošetrujúci lekár, bude môcť byť prijaté na „predčasné“ plnenie povinnej školskej dochádzky.

Takže nebude možné, aby napríklad 4ročné dieťa bolo oficiálne „predškolák.“ Pozor, to znamená, že nemá nárok ani na „obedy zadarmo“, pretože nie je oficiálne v poslednom ročníku materskej školy.

Zákonný zástupca môže požiadať o prijatie dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole aj v prípade,
ak dieťa nedovŕši k 31. augustu 2024 (vrátane) šesť rokov veku a v školskom roku 2023/2024
NEPLNILO povinné predprimárne vzdelávanie.
Teda nebolo oficiálne predškolák.


Môj praktický esprievodca pre rodičov, ktorí budú mať škôlkara (zápis, odvolanie, adaptačný pobyt, čo má ovládať škôlkar atď..)

Individuálne vzdelávanie a povinná škôlka

Samozrejme je možné, aby si dieťa plnilo povinné predprimárne vzdelávanie aj individuálnou formou.

#TIP: Podrobný článok o individuálnom vzdelávaní nájdete u mňa na tomto linku


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

4 komentáre on Veľký článok o povinnej škôlke 2024 (otázky a odpovede)

Comments are closed.