Nie ste si istý, či dieťa dať už do školy alebo nie? Odklad ako sme ho poznali bol zrušený. Aký je teda teraz postup, ak chcete dieťaťu odložiť nástup do školy? Vaše dieťa je nadané, chcete ho dať do školy skôr. Ako na to?

S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené.


Ako sa bude postupovať, ak by ste chceli dať dieťaťu „odklad“ do školy?

Rodič riaditeľa materskej školy nežiada oficiálnou žiadosť o pokračovanie “ v škôlke“. Predloží mu

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • písomný súhlas pediatra
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ako prvý krok, teda potrebujete získat písomné stanovisko od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. LINK TU.

Následne riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. O pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí riaditeľ materskej školy rozhodnúť najneskôr 31. augusta, ktorý predchádza začiatku nového školského roku, a to vždy na základe predloženia troch vyššie uvedených dokladov.

#TIP: Veľký článok o povinnej školke 2024, klik sem.


Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.


Moji praktickí e-sprievodcovia pre rodičov, pre rôzne životné situácie, napr.


Ale na zápis do 1.ročníka ZŠ idete aj tak

Na tomto mieste chcem upozorniť, že i keď sa rozhodnete dať dieťaťu „odklad“ do školy, je potrebné s ním ísť na zápis do prvého ročníka základnej školy.

§ 19 školského zákona: Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.

Obvykle sa Vás pri zápise v základnej škole už pýtajú, či budete dávať dieťaťu „odklad.“

Ak riaditeľ škôlky vydá rozhodnutie o tom, že Vaše dieťa pokračuje v plnené povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa, predložíte príslušnej základnej školy fotokópiu rozhodnutia riaditeľa materskej školy o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Ak rodič základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ príslušnej základnej školy rozhodne
o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu
pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ďalší školský rok.

#TIP: Článok: Zápis do prvého ročníka základnej školy 2024/2025, klik sem


Dieťa nastúpi do školy a „nezvláda“

Zrušil sa aj inštitút dodatočného odloženia povinnej školskej dochádzky. Išlo o prípady, kedy dieťa nastúpilo do školy, ale po čase sa zistilo, že by bolo predsalen vhodné, aby sa vrátilo do školky. Práve v tomto prípade sa postupovalo dodatočným odložením. To už teraz možné nie je.

Ak by sa teda u dieťaťa, ktoré chodí do školy a plní si povinnú školskú dochádzku zistilo, že nezvláda nároky, ktoré sú na neho v ZŠ kladené, bude sa postupovať nasledovne:

Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa alebo žiaka prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa alebo žiak ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a ďalšej dokumentácie podľa § 11 ods. 9 písm. a) riaditeľovi školy; (pozn. návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole,)

Ak ide o maloleté dieťa alebo žiaka, písomnú žiadosť s ďalšou dokumentáciou podľa § 11 ods. 9 písm. a) predkladá jeho zákonný zástupca.(§108 školského zákona).


Chcete dať dieťa do školy skôr

Ak chcete zapísať do školy Vaše dieťa, napriek tomu, že ešte nemalo 6 rokov veku, je to možné. Napríklad má 6 rokov až v októbri.

Podľa § 60 ods. 1 školského zákona, druhá veta: Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, po vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

Je VŠAK potrebné:

požiadať písomne riaditeľa ZŠ o výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a súčasne priložiť:

  • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie LINK TU, (odkonzultujte si to s nimi)
  • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

Zákonný zástupca môže požiadať o prijatie dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole AJ V PRÍPADE,
ak dieťa nedovŕši k 31. augustu 2024 (vrátane) šesť rokov veku a v školskom roku 2023/2024
NEPLNILO povinné predprimárne vzdelávanie.

Z uvedeného vyplýva, že NIE JE povinnosťou, aby dieťa bolo oficiálne „predškolák“, aby mohlo nastúpiť skôr do prvého ročníka na základnej škole.

Od 1.9.2023 je účinná časť poslednej novely školského zákona. Na jej základe platí, že

žiadne dieťa nebude môcť plniť povinné predprimárne vzdelávanie pred piatym rokom veku a aj napriek tomu ak podľa záverov diagnostického vyšetrenia v príslušnom zariadení poradenstva a prevencie, dosiahne školskú spôsobilosť a bude s tým súhlasiť aj jeho ošetrujúci lekár, bude môcť byť prijaté na „predčasné“ plnenie povinnej školskej dochádzky. Takže NIE JE možné, aby napríklad 4ročné dieťa bolo oficiálne „predškolák.“


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV