V tomto článku som spracovala rôzne životné situácie rodičov, na ktoré môže mať vplyv trvalý pobyt, bydlisko dieťaťa. To, ktoré mu vyberiete.


Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter. Bydliskom treba rozumieť miesto, v ktorom sa osoba zdržiava v úmysle trvale sa tam zdržiavať.

Dieťa má trvalý pobyt matky

Podľa zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Takže, dieťaťu sa automaticky načíta trvalý pobyt matky. Nie je potrebné osobitné prihlásenie na trvalý pobyt (ak sa dieťa narodilo na území SR, pozri text ďalej).

Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

Ak by ste po narodení dieťaťa chceli jeho trvalý pobyt určiť na inom mieste, je potrebné navštíviť ohlasovňu pobytu a dieťaťu trvalý pobyt zmeniť.


Príspevok pri narodení dieťaťa

Na príspevok pri narodení dieťaťa má nárok oprávnená osoba (prednostne matka) za podmienky, že má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a dieťa sa narodilo.

Bydlisko na účely tohto zákona je miesto, kde má oprávnená osoba a dieťa sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú najmä dĺžka pobytu, výkon zárobkovej činnosti, povinné verejné zdravotné poistenie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bývanie s rodinou, návšteva predškolského zariadenia, plnenie povinnej školskej dochádzky.


ÚPSVAR zisťuje bydlisko oprávnenej osoby a dieťaťa. Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, a oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí, sú povinné preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a splnenie podmienok nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí; to neplatí na preukazovanie skutočností, ktoré sú úradu známe z výkonu inej činnosti úradu alebo ktoré môže úrad získať z dostupného informačného systému verejnej správy.


Materská škola

V súčasnosti u nás ešte stále nie je predprimárne vzdelávanie povinné. Súčasne, škôlka nemôže viazať prijatie dieťaťa do škôlky na skutočnosť, kde má dieťa trvalý pobyt. K tomuto existuje aj niekoľko vyjadrení zo strany ombudsmanky, ktorá skonštatovala, že dieťa nemôže byť diskriminované na základe svojho trvalého pobytu alebo TP rodičov.

Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, pričom je to na jeho rozhodnutí, ktoré dieťa prijme a ktoré nie.

Pri škôlkach neplatí rajonizácia ako pri základných školách. Neexistujú tzv. spádové škôlky.

#TIP: Pozrite si článok – povinné predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti, klik sem.


Základná škola a trvalý pobyt dieťaťa

Podľa § 20 ods. 5 školského zákona, žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Takže v prípade základných škôl, existujú tzv. spádové základné školy. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.

Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.


Vplyv na miestnu príslušnosť súdu

V prípade nezhôd medzi rodičmi a súdneho konania, má bydlisko dieťaťa vplyv na to, ktorý súd bude príslušný rozhodovať v danej veci.


Podľa § 106 Civilného mimosporového poriadku, na konania vo veciach určenia rodičovstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko. Ak takého súdu niet, je príslušný všeobecný súd matky, inak všeobecný súd toho, koho otcovstvo má byť určené alebo zapreté.

Poda § 112 CMP, na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom. Ak sa zákonným spôsobom zmenia okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje miestna príslušnosť, môže súd preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak to vyžaduje záujem maloletého. Ak tento súd nesúhlasí s prenesením príslušnosti, rozhodne jeho nadriadený súd.


Pediater dieťaťa

V prípade všeobecných ambulancií pre deti a dorast platí rajonizácia. Samosprávny kraj určuje zdravotné obvody pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast.

Ako zákonný zástupca dieťaťa podpisujete s pediatrom dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.


Zmena trvalého pobytu dieťaťa

Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

a)úroveň starostlivosti o dieťa,

b)bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

c)ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

d)okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

e)ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

f)podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

g)názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

h)podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

i)využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

Podľa § 35 zákona o rodine, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

Čo sa týka pojmu podstatná vec súvisiaca s výkonom rodičovských práv a povinností, citované zákonné ustanovenie explicitne vyjadruje demonštratívnym výpočtom len tie skutočnosti, ku ktorým užv minulosti dospela právna teória a aplikačná prax. Ak ide o podstatnú vec, je treba urobiť dopyt u druhého rodiča, či s prejavom zastupujúceho rodiča súhlasí.

Podľa § 36 ods. 1 prvá veta zákona o rodine, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti.

.

Moje praktické ebooky pre rodičov – ušetrite si ČAS a PENIAZE, napríklad tieto: