Aktualizované 13.7.2021: Vaše dieťa chodí do súkromnej škôlky. A do konca augusta 2021 má 5 rokov, takže by malo od septembra absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie. Môže ho absolvovať v súkromnej škôlke? V článku nájdete info o schválenej novele školského zákona.

Dňa 10.7.2021 nadobudla účinnosť novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Jej predmetom je okrem iného zabezpečenie opatrení na zabezpečenie plynulého prechodu na povinné predprimárne vzdelávanie prostredníctvom dočasnej možnosti poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania aj v „nesieťových“ zariadeniach do roku 2024, ako aj úpravou niektorých ustanovení súvisiacich s predprimárnym vzdelávaním.


Je samozrejmé, že dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie v tzv. sieťovej škôlke, teda škôlke, ktorá je zaradená v Sieti škôl a školských zariadení pod MŠ SR. Avšak existujú aj nesieťové škôlky, súkromné, ktoré do tejto siete zaradené nie sú.


Register zariadení predprimárneho vzdelávania

Podmienka absolvovania povinného predprimárneho vzdelávania sa do 31. augusta 2024 považuje za splnenú, ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, navštevuje zariadenie predprimárneho vzdelávania vedené v registri zariadení predprimárneho vzdelávania.

Register zariadení predprimárneho vzdelávania vedie ministerstvo školstva.

Ministerstvo školstva zapíše do registra zariadení predprimárneho vzdelávania zariadenie pre deti a mládež, ak jeho zriaďovateľ predloží

a)rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov zariadenia predprimárneho vzdelávania do prevádzky,

b)program povinného predprimárneho vzdelávania, ktorý je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie, a

c)doklady, ktoré preukazujú personálne zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania osobami spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy.

Zabezpečenie kontroly: Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v zariadení predprimárneho vzdelávania kontroluje Štátna školská inšpekcia.

Bližšie info o Registri nájdete na tomto linku.


#TIP: Prečítajte si Veľký článok o povinnej škôlke (otázky a odpovede)


Koľko hodín denne? Osvedčenie

Zariadenie predprimárneho vzdelávania poskytuje povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu najmenej štyri hodiny denne.

Zariadenie predprimárneho vzdelávania vydáva osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania. Budete potrebovať do budúcna kvôli zápisu do školy.


Ak bude mať dieťa šesť rokov

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v zariadení predprimárneho vzdelávania na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.


Odkedy to má platiť?

Novela školského zákona je účinná odo dňa vyhlásenia Zbierke zákonov, t.j. 10.7.2021.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV