Vaše dieťa žije v zahraničí. Do konca augusta 2022 má 5 rokov, takže by malo od septembra absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie. V článku nájdete info o schválenej novele školského zákona a to aké sú Vaše možnosti a postup.

zahraničie škôlka

Dňa 10.7.2021 nadobudla účinnosť novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Jej predmetom je okrem iného úprava situácie, kedy by dieťa malo absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie v škôlke, ale dieťa žije v zahraničí.


Smerodajný je trvalý pobyť dieťaťa

Ak dieťa nemá trvalý pobyt na Slovensku, tak nemusí absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie. Nemusíte nikde nič hlásiť.

Ak má dieťa trvalý pobyt na Slovensku a do konca augusta 2022 má 5 rokov, je jeho zákonný zástupca povinný prihlásiť ho povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Táto škola bude pre Vaše dieťa tzv. kmeňová materská škola.

Školský zákon v § 23 upravuje tzv. Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania. Pod písmenom b) nájdeme vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky.


Ako postupovať, ak dieťa žije v zahraničí?

Riaditeľka spádovej materskej školy dieťa prijme prednostne, podľa miesta jeho trvalého pobytu a do osobného spisu dieťaťa si zaznačí, že toto dieťa je v zahraničí, aby v prípade potreby vedela informovať obec, ktorá podľa § 6 ods. 3 písmeno b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zodpovedá za vytváranie podmienok na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách, ktorých je zriaďovateľom, že jedno z detí, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné je v zahraničí.

Po prijatí Vášho dieťaťa do škôlky, musíte požiadať riaditeľa kmeňovej materskej školy o povolenie vzdelávania v škole mimo územia SR.

Čo uviesť do žiadosti?

V žiadosti o povolenie vzdelávania v škole mimo územia SR zákonný zástupca uvedie

a)meno, priezvisko a bydlisko žiaka,

b)rodné číslo žiaka,

c)adresu bydliska v zahraničí,

d)názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak navštevovať.

Zákonný zástupca žiaka (napríklad rodič) do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu.

Zákonný zástupca žiaka predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní v škole mimo územia SR.


#TIP: Prečítajte si Veľký článok o povinnej škôlke (otázky a odpovede)


Odkedy to platí?

Vyššie uvedená novela školského zákona je účinná od 10.7.2021.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV