Vparlamente bol v roku 2019 predložený návrh novely zákona, ktorý plánoval zaviesť povinnosť pre deti v škôlkach byť očkované. Ako to dopadlo?

Aktualizované k 5.12.2019:

Aktulizované: Dňa 5.12.2019 parlament novelu zákona a teda navrhované zmeny ohľadom očkovania a prijímania detí do škôlok neschválil.

Čo presne sa navrhuje?

Navrhovanou novelou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa navrhuje, aby

V predškolskom zariadení mohlo byť umiestnené len dieťa, ktoré

a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,

b) sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára alebo sa očkovaniu nemôže podrobiť pre trvalú kontraindikáciu alebo prekonalo ochorenie, pred ktorým má toto očkovanie chrániť alebo má laboratórny dôkaz o pozitivite protilátok; to sa nevzťahuje na dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku podľa osobitného predpisu,

c) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

d) nemá nariadené karanténne opatrenie.„Do predškolského zariadenia môže byť prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu 6 veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára, alebo má potvrdenie od zmluvného lekára dieťaťa, že je proti nákaze imúnne alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu“.(cit.)

Budete potrebovať dve potvrdenia

1.Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na pobyt dieťaťa v kolektíve vydá zástupcovi dieťaťa pediater dieťaťa.

Zástupca dieťaťabude musieť predložiť toto potvrdenie pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia

2. Potvrdenie o očkovaní alebo o trvalej kontraindikácii alebo o prekonaní ochorenia alebo o laboratórnom dôkaze pozitivity protilátok dieťaťa vydá zástupcovi dieťaťa taktiež pediater dieťaťa.

Toto potvrdenie zákonný zástupca predloží zodpovednej osobe predškolského zariadenia.

Vzor tohto potvrdenia vyzerá nasledovne:

Bude sa viesť zoznam osobných údajov potrebných na prijatie protiepidemických opatrení

Prevádzkovateľia zariadení pre deti a mládež budú musieť viesť zoznam osobných údajov potrebných na prijatie protiepidemických opatrení.

Súčasne sa zavádza povinnosť uvedený zoznam bezodkladne predložiť na požiadanie zamestnancovi príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva vykonávajúcemu epidemiologické vyšetrovanie. Navrhovanou právnou úpravou je snaha dosiahnuť rýchle prijímanie potrebných protiepidemických opatrení pri zavlečení prenosného ochorenia z dôvodu ochrany verejného zdravia.

#TIP: Prečítajte si odpovede Úradu verejného zdravotníctva SR na najčastejšie otázky rodičov k tejto téme, klik sem

Odkedy to má platiť?

Vyššie uvedené zmeny by mali platiť od 1.1.2020 (navrhovaná účinnosť novely zákona), zatiaľ.

Dieťa, ktoré bolo prijaté do predškolského zariadenia pred nadobudnutím účinnosti 1.1.2020, nie je povinné predkladať dodatočne potvrdenie o povinnom očkovaní, ktoré spomínam vyššie.


Na ktoré zariadenia sa bude vzťahovať nová povinnosť?

Je samozrejmé, že na škôlky, kde je zriaďovateľom obec (mestská časť, mesto), VÚC alebo okresný úrad v sídle kraja…tzv. štátne škôlky.

Vládny návrh znie tak, že táto povinnosť sa bude vzťahovať aj na iných zriaďovateľov (záleží od toho, na akom oprávnení tieto zariadenia fungujú)

a.zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie (školský zákon)

b. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (fungujú podľa § 32b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

c) prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, ak nie sú zariadeniami podľa písmena b),

d.zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak nie sú zariadeniami podľa písmen a) až d) (viď § 24 ods. 1 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia) zariadením sociálnych služieb alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

V parlamente bol však predložený pozmeňovací návrh, aby sa vyššie uvedená povinnosť nevzťahovala na súkromné škôlky. Počkáme na výsledok hlasovanie a finálnu schválenú verziu zákona.

#TIP PRE VÁS: Kto si chce pozrieť vyššie uvedenú novelu zákona i s celým legislatívnym procesom a odôvodnením, klik sem.

SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA aj NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.

1 Comment on Aktualizované: Povinné očkovanie v škôlkach?

Comments are closed.