Vaše dieťa ide do školy v prírode. A niekto Vám spomenie, prečo platíte tak veľa, však existuje príspevok. Koľko – ako – kedy? Pozrite si praktické info v tomto článku.


Príspevok na školu v prírode

Ide o príspevok na školu v prírode z Ministerstva školstva podľa zákona č. 597/2003 Z.z. Tento príspevok môže (ale pozor, nemusí) prideliť zo svojej kapitoly zriaďovateľovi základnej verejnej školy. Môže byť pridelený aj zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej školy.

Ministerstvo určuje a zverejňuje na svojej webstránke výšku a spôsob pridelenia príspevku na školu v prírode na žiaka.

Napríklad pre rok 2023 je príspevok viazaný na aktivity v rámci školy v prírode, ktoré musia trvať minimálne 5 dní. Taktiež bolo určené, že pre každú základnú školu poskytne ministerstvo príspevok na školu v prírode pre žiakov jedného ročníka na prvom stupni základnej školy. Na školách totiž môžu ísť do ŠvP aj druháci, aj štvrtáci napríklad.

O akú sumu ide?

  • 100 eur
  • 150 eur, ak ide o najmenej rozvinuté okresy

V podstate Vám ako rodičovi to zníži náklady na školu v prírode, zaplatíte o 100 eur menej.

Koľkokrát dostanete tento príspevok?

Iba jedenkrát počas toho ako dieťa navštevuje prvý stupeň základnej školy alebo špeciálnej základnej školy.

Iba štvrtáci?

Je všeobecne šírenou info, že túto dotáciu môžu dostať len štvrtáci, ale nie je to tak. Je možné ju využiť kedykoľvek počas prvého stupňa ZŠ. Len v praxi sa väčšinou dáva na štvrtákov.

Potrebujete ešte potvrdenie od pediatra?

AKtuálne prebieha legislatívny proces, kedy by pravdepodobne od 1.11.2023 malo platiť, že: Ruší sa povinnosť predkladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa vystavené pediatrom. Miesto toho bude rodič predkladať Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa nie staršie ako 1 deň. Vzor tohto vyhlásenia tvorí prílohu č. 1 vyhlášky.

E-sprievodcovia pre rôzne situácie rodičov z mojej autorskej dielne, napríklad


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV