Má rodič, ktorý nemá dieťa vo svojej starostlivosti, právo na informácie o dieťati? Ako často je povinný druhý rodič ho informovať? Ako postupovať, ak rodičia v tejto veci nevedia nájsť konsenzus?

Rodič má právo na informácie o dieťati

Je samozrejmé, že optimálny model je taký, že rodič, ktorý má dieťa vo svojej osobnej starostlivosti pravidelne a dobrovoľne informuje druhého rodiča o zdravotnom stave dieťaťa, výchovnej situácii, výsledoch v škole atď.

Podľa § 24 ods. 5 prvá veta zákona o rodine, súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati.


Rodič sa môže domáhať svojich práv súdnou cestou

V prípade, ak rodič, ktorý má dieťa vo svojej osobnej starostlivosti odmieta informovať druhého rodiča a nevedia nájsť konsenzus, je ďalšou možnosťou súd. Predtým samozrejme odporúčam vyzvať rodiča písomne (preukázateľným spôsobom), aby Vás o dieťati informoval. Uveďte konkrétne informácie, o ktoré máte záujem.

Podľa čl. 4 zákona o rodine: Rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom.

Podľa § 24 ods. 5 druhá veta zákona o rodine, rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde.

Je potrebné podať návrh na súd, v obvode ktorého má dieťa bydlisko. V návrhu je potrebné špecifikovať!

  • aké konkrétne informácie má povinný rodič podávať (možnosti: zdravotný stav, výsledky v škole, záujmové aktivity , ostatné podstatné záležitosti týkajúce sa maloletého dieťaťa, kto je pediatrom dieťaťa, mimoškolské aktivity, nakladanie s majetkom maloletých detí )
  • frekvenciu informačnej povinnosti (napríklad vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca)
  • spôsob plnenia informačnej povinnosti (napríklad povinnosť informovať písomne, formou SMS správ, emailom, elektronicky)

#TIP: Zmena priezviska dieťaťa – výživné a ďalšie články v kategórii Životné situácie


Informačná povinnosť býva niekedy priamo súčasťou súdnych konaní o určenie rodičovských práv a povinnosti (nemusí byť riešená v osobitnom konaní). V tomto prípade býva často formulovaná všeobecne, napríklad

Matka je povinná písomne informovať otca o dôležitých otázkach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, a to v pravidelných mesačných intervaloch k poslednému dňu toho-ktorého mesiaca.

Po podaní návrhu o uloženie informačnej povinnosti súd vyzve povinného rodiča, aby sa vyjadril k podanému návrhu. Dieťa je v konaní zastúpené kolíznym opatrovníkom (ÚPSVAR).

Výsledkom súdneho konania je obvykle rozsudok, ktorým súd návrhu vyhovie a vo výroku uloží rodičovi povinnosť informovať druhého rodiča o dieťati, prípadne návrh zamietne.

V prípade, že sa rodičia dohodnú, akým spôsobom bude informačná povinnosť realizovaná, môže uzatvoriť dohodu a túto predložiť súdu na schválenie.


Moje praktické ebooky pre rodičov (životné situácie)


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV