Vaše dieťa cestuje do školy, škôlky. Existuje tzv. prípevok na dopravu. Koľko – ako – kedy? Pozrite si praktické info v tomto článku.


Relevantné právne predpisy: zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení, konkrétne § 4aa +

smernica Ministerstva školstva SR č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu v znení smernice č. 54/2021.

Pre bližšie info, odporúčam pýtať sa u Vás v škôlke, prípadne v škole.

Kto o neho žiada a ako?

O príspevok na dopravu žiada zriaďovateľ verejnej školy, materskej školy zriadenej obcou, štátnej materskej školy, cirkevnej školy alebo zriaďovateľa cirkevnej materskej školy. Nie rodič.

Žiadosť o príspevok na dopravu predkladá zriaďovateľ ministerstvu školstva prostredníctvom príslušného regionálneho úradu najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

Žiadosť obsahuje údaje o

  • výške denných cestovných nákladov na dopravu detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo žiakov do školy z miesta trvalého pobytu a späť v cene najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave a počte dochádzajúcich detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo počte dochádzajúcich žiakov.

Kedy to neplatí?

Ak obec alebo samosprávny kraj zabezpečuje bezplatnú autobusovú dopravu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo žiaka formou zmluvy o službách vo verejnom záujme z dotácie na financovanie bezplatnej autobusovej dopravy detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, žiakov základných škôl alebo žiakov stredných škôl poskytnutej podľa osobitného predpisu.

O akú sumu ide?

Výška príspevku na dopravu sa určí ako súčin denných cestovných nákladov a počtu dní prítomnosti dieťaťa alebo žiaka v škole.

Ak ide o dieťa alebo o žiaka školy, ktorej súčasťou je školský internát, a dieťa alebo žiak býva v školskom internáte, vo výške dvoch ciest mesačne do školy z miesta trvalého pobytu a späť v cene najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave.


Na aké dieťa – žiada je možné dostať dopravné?

  1. Na dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (povinný predškolák) – dieťaťa materskej školy zriadenej obcou, štátnej materskej školy alebo cirkevnej materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a
  2. Na žiaka verejnej školy alebo cirkevnej školy

Cestovné náklady sa uhrádzajú, aj ak zriaďovateľ školy zabezpečí dopravu inak, ale zdravotný stav oprávnenej osoby neumožňuje jej prepravu hromadnou dopravou, ktorú zabezpečil zriaďovateľ školy.

A čo napríklad stredné školy? Podľa informácie zverejnenej na webstránke Ministerstva školstva SR (link) sa dopravné týka

  • detí materskej školy a materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  • žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Stredné školy tam spomínané nie sú.


Dopravné – odkiaľ kam?

Cestovné náklady na dopravu takého dieťaťa alebo takého žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave, ak zriaďovateľ nezabezpečí dopravu takého dieťaťa alebo takého žiaka inak.


Úhrada cestovných nákladov na dopravu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z obce jeho trvalého pobytu do najbližšej materskej školy a späť platí rovnako aj pre dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, so slovenskou národnosťou, ak v obci, v ktorej má dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola s vyučovacím jazykom slovenským.

Rodič dieťaťa materskej školy zriadenej obcou, štátnej materskej školy alebo cirkevnej materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a rodič žiaka verejnej školy alebo cirkevnej školy majú právo na úhradu cestovných nákladov na dopravu dieťaťa alebo žiaka z obce jeho trvalého pobytu do

a)verejnej školy v spoločnom školskom obvode,22d) v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, a späť, ak obec, v ktorej má žiak trvalý pobyt, na účel zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú školu,

b)materskej školy, v ktorej dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie, a späť, ak obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt, na účel zabezpečenia povinného predprimárneho vzdelávania nezriadi materskú školu,

c)najbližšej cirkevnej základnej školy a späť, ak v obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola,

d)najbližšej cirkevnej materskej školy a späť, ak v obci, v ktorej má dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola,

e)najbližšej základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním a späť, ak ide o žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a v obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním,

f)najbližšej materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním a späť, ak ide o dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a v obci, v ktorej má dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním,

g)najbližšej základnej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny a späť, ak ide o žiaka základnej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny, a v obci alebo v školskom obvode, v ktorom má žiak patriaci k národnostnej menšine trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny,

h)najbližšej materskej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny a späť, ak ide o dieťa materskej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a v obci, v ktorej má dieťa patriace k národnostnej menšine, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny,

i)školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu iným dopravným prostriedkom ako hromadnou dopravou za obdobie trvania zdravotného stavu žiaka, ktorý neumožňuje jeho prepravu do školy prostredníctvom hromadnej dopravy za podmienok podľa písmen a), c), e) a g),

j)školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu iným dopravným prostriedkom ako hromadnou dopravou za obdobie trvania zdravotného stavu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ktorý neumožňuje jeho prepravu do materskej školy prostredníctvom hromadnej dopravy za podmienok podľa písmen b), d), f) a h),

k)školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu, ak ide o školu, v ktorej výchovu a vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečil regionálny úrad podľa osobitného predpisu22daa) na účel poskytovania podporného opatrenia.


Materská škola alebo škola teda následne vypláca zákonnému zástupcovi dieťaťa, žiaka príspevok na dopravu – mesačne.


E-sprievodcovia pre rôzne situácie rodičov z mojej autorskej dielne, napríklad

A ak vozím deti do škôlky/školy autom?

To nevadí. Potvrdzujem z praxe. Je potrebné doložiť samozrejme potvrdenie od SAD o kilometroch, vypísať žiadosť, údaje dieťaťa a číslo účtu, kam Vám majú príspevok zasielať (cestovné) každý mesiac. Nezabudnite riešiť začiatkom školského roka.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV