Do parlamentu bol predložený návrh nového zákona, na základe ktorého by sa mal zaviesť príspevok na škôlku, resp. na predprimárne vzdelávanie, najviac vo výške 450 eur mesačne. Bližšie informácie sú v článku.

Do parlamentu bol predložený návrh na vydanie zákona o príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa. Ten si dáva za cieľ zaviesť príspevok na starostlivosť o deti do troch rokov veku a taktiež podporu detí od troch rokov, ktoré už chodia do škôlky. Až po nástup na povinnú školskú dochádzku.


Príspevok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa

Podľa predloženého návrhu zákona by tento príspevok kombinoval súčasný príspevok na starostlivosť pre deti do troch rokov veku a podporu detí od troch rokov, ktoré už spravidla navštevujú materské školy, až do ukončenia ich predprimárneho vzdelávania.

Bol by možný súbeh tohto príspevku s rodičovským príspevkom, ale len v prípade, ak sú v rodine dve a viac detí. Takže by bolo možné mať tento príspevok na skôr narodené dieťa a aj rodičovský príspevok na mladšie dieťa.

Tento príspevok by mohli využiť aj rodiny s deťmi,ktorým nevznikol nárok na tzv. predĺžený rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku.

Ide o tých rodičov s deťmi, ktorí z rôznych dôvodov nestihli riadny zápis do MŠ v máji a teda nemajú nárok poberať predĺžený rodičovský príspevok.

Príspevok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa budú môcť títo rodičia poberať počas doby, kým im nevznikne nárok na predĺžený rodičovský príspevok alebo kým ich dieťa nenastúpi na povinnú školskú dochádzku. Môžu ho využiť vždy, keď umiestnia dieťa do akejkolvek materskej školy a predložia príslušnému úradu práce zmluvu s poskytovateľom tejto služby.

Čo sa navrhuje pri tomto novom príspevku na škôlku?

Navrhuje, aby sa podmienky čerpania príspevku upravili nasledovne:

  • predĺženie doby čerpania príspevku na dieťa do nástupu na povinnú školskú dochádzku;
  • možnosť čerpania všetkým rodičom, ktorí sa preukážu pracovným pomerom (aj inej národnosti, aj osoby, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko, aj na skrátený pracovný úväzok)
  • aby bola garantovaná a deklarovaná účasť dieťaťa na programe predprimárneho vzdelávania a programoch starostlivosti, čerpanie bude umožnené v zariadeniach definovaných školským zákonom (§ 28 MŠ, § 161l zariadenia predprimárneho vzdelávania) a v zariadeniach definovaných zákonom o sociálnych službách (podľa § 32a, 32b, … );
  • oprávnenej osobe budú refundované len reálne uskutočnené výdavky a platby zariadeniu za poskytnuté služby ako refundácia nákladov na zabezpečenie účasti dieťaťa na programe predprimárneho vzdelávania;
  • možnosť prechodnej lehoty v dĺžke 3 mesiace po skončení rodičovskej dovolenky na preklenutie obdobia, ktoré je potrebné na efektívne hľadanie si práce, keďže kým rodič zabezpečuje starostlivosť o dieťa počas rodičovskej dovolenky, nemá vždy podmienky na to, aby si mohol prácu hľadať, obzvlášť v prípade jednorodičov. V súčasnej dobe dosiahnutím hranice 3 rokov veku dieťaťa prichádza aj o rodičovský príspevok a zostáva prakticky bez príjmu a akejkoľvek finančnej podpory od štátu.


Praktickí e-sprievodcovia pre rodičov z mojej autorskej dielne – prístup a aktualizácie máte 12 mesiacov


Kto sa môže starať o dieťa pri tomto príspevku?

Podľa predmetného návrhu sa o dieťa budú mocť starať:

  • materské školy, jasle, zariadenia sociálnych služieb, denné pobyty zriaďované občianskymi združeniami, napríklad materskými centrami alebo fyzickými osobami, ktoré poskytujú starostlivosť na základe živnostenského listu. Zariadenia môžu byť štátne aj neštátne (cirkevné alebo súkromné).
  • iná fyzická osoba, ktorá je s dieťaťom v príbuzenskom vzťahu, napríklad starý otec, sestra otca alebo matky dieťaťa prípadne iná rodine blízka osoba, pokiaľ nie je poberateľkou rodičovského príspevku a nezabezpečuje osobnú a riadnu starostlivosť o vlastné dieťa.
  • fyzická osoba, ktorá poskytuje službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine.


Navrhuje sa možnosť poskytovať za určitých okolností príspevok aj rodičovi, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a zároveň zabezpečuje starostlivosť o svoje dieťa sám, teda nevyužíva pri zabezpečení tejto starostlivosti iné právnické osoby alebo fyzické osoby. Ide predovšetkým o rodičov, ktorí vykonávajú prácu formou homeoffice alebo na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov. Do tejto skupiny rodičov patria aj tí, ktorí ako samostatne zárobkovo činné osoby alebo osoby vykonávajúce slobodné povolanie, zladia vykonávanie zárobkovej činnosti s poskytovaním osobnej starostlivosti o dieťa.

O tento príspevok bude môcť požiadať rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole, na vysokej škole alebo na doktorandskom štúdiu, a preto sa nemôže časť dňa starať o svoje dieťa osobne. Zárobkovou činnosťou na účel tohto zákona sa rozumie činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa § 5 a § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona o dani z príjmov. Z hľadiska nároku na poskytovanie príspevku nie je dôležitý príjem oprávnenej osoby, ale vykonávanie zárobkovej činnosti.


Odkedy sa navrhuje, aby „to platilo“?

Navrhovaná účinnosť tohto zákona je 1.6.2024.

Súčasne, na základe predloženého návrhu by sa kompletne zrušil zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

.

#TIP: Otázky a odpovede ohľadom predĺženého rodičovského príspevku pri neprijatí do škôlky, klik sem.

#TIP: Prečítajte si môj článok: Musím prehodiť rodičovský príspevok, ktorý poberám na staršie dieťa na to mladšie? Kedy áno a kedy nie. klik sem.

V akej výške má byť tento príspevok?

Navrhuje sa vyplácanie príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v jednej sume mesačne bez ohľadu na poskytovateľa starostlivosti a do výšky preukázaných výdavkov rodiča, najviac vo výške 450 eur. Navrhovaná suma neplní úlohu odmeny za poskytovanú starostlivosť a vzdelávanie, ale predstavuje odhad nákladov, ktoré sú spojené so zabezpečením starostlivosti – napr. spotreba vody, elektriny, hygienických potrieb, cestovného rodiča alebo fyzickej osoby a iné. Navrhovaná suma sa poskytne aj v tom prípade, ak rodič zabezpečí starostlivosť o dieťa prostredníctvom blízkeho príbuzného, napr. starým rodičom.

Zdroj: dôvodová správa k návrhu zákona o príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa, http://www.nrsr.sk.

#TIP: Nemám nárok na materské, čo mám robiť – prečítajte si článok, klik semSLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV