Vaše dieťa pôjde do školy v prírode, na lyžiarsky výcvik? Od 1.1.2024 je účinná vyhláška, ktorá stanovuje po novom, ako je to s predkladaním potvrdenia od pediatra o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na tieto podujatia.


Ako to bolo doteraz?

Možno to ako rodičia poznáte. Ak išlo Vaše dieťa do školy v prírode alebo letného tábora, potrebovali ste ísť k pediatrovi a on Vám na osobitnom tlačive potvrdil, že dieťa je zdravotne spôsobilé ísť na toto zozavovacie podujatie. Obvykle bolo toto potvrdenie zo strany pediatra spoplatnené. Išlo však aj o administratívnu zážať na strane pediatra aj rodiča.

Nová vyhláška

Od 1.1.2024 je účinná vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.

Aké dieťa môže ísť na zotavovacie podujatie?

Na zotavovacom podujatí sa môže zúčastňovať dieťa, ak

 a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve aj s ohľadom na charakter zotavovacieho podujatia,

 b) neprejavuje príznaky akútneho ochorenia,

 c) nemá nariadené karanténne opatrenie, alebo počas 14 dní predchádzajúcich odchodu na zotavovacie podujatie neprišlo do kontaktu s osobou chorou na prenosné ochorenie alebo osobou podozrivou z nákazy prenosným ochorením.

Potrebujete ešte potvrdenie od pediatra (r.2024)?

Skutočnosti uvedené vyššie pod písm. a),b),c) potvrdzuje rodič, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, poručník, opatrovník alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody alebo výkon detencie (ďalej len „zákonný zástupca“) vo vyhlásení zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa nie staršom ako jeden deň.

Takže:

Ruší sa povinnosť predkladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa vystavené pediatrom. Miesto toho bude rodič predkladať Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa nie staršie ako 1 deň.

Vzor tohto vyhlásenia tvorí prílohu č. 1 vyhlášky. KLIK SEM (stiahni).

Je súčasťou Dokumentácie zotavovacieho podujatia.

Na ktoré podujatia sa toto vzťahuje?

Zotavovacie podujatia.

Nimi sa rozumie: organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti. Napríklad letné tábory, lyžiarske výcviky. Je to aj škola v prírode podľa Vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 295/1994 Z. z. o škole v prírode.

E-sprievodcovia pre rôzne situácie rodičov z mojej autorskej dielne, napríklad

Môj e-sprievodca pre rodičov – o OČRKE – z čoho sa vypočíta, časté otázky rodičov a rôzne situácie

Zdravotník pri nástupe detí na zotavovacie podujatie

Dávam do pozornosti:

Zdravotník pri nástupe detí na zotavovacie podujatie:

a. zistí, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie na zotavovacie podujatie, prevezme prihlášku dieťaťa na zotavovacie podujatie a vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa,


b. prevezme od dieťaťa lieky a zabezpečí ich užívanie dieťaťom na základe vyhlásenia zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV