Kto si o tento príspevok môže požiadať a kto na neho nárok nemá? Čo všetko môžete na základe neho mať preplatené od zamestnávateľa? Majú na neho nárok aj mamičky na materskej?

Rekreačné poukazy sa vzťahujú iba na dovolenku na Slovensku

 

Za akých podmienok Vám zamestnávateľ prispeje na rekreáciu?

 • Povinnosť má iba zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Ten, ktorý má menej zamestnancov môže ale nemusí poskytnúť príspevok na rekreáciu, za rovnakých podmienok.
 • O príspevok na rekreáciu musíte ako zamestnanec požiadať zamestnávateľa, nebude ho dávať automaticky.
 • Príspevok dostane iba zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá u zamestnávateľa nepretržite 24 mesiacov.
 • Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, maximálna suma príspevku sa pomerne zníži.
 • Na tento príspevok majú nárok nielen zamestnanci, ale aj hasiči, policajti, vojaci, ZVJS, osoby v štátnej službe alebo spadajúce pod zákon o výkone prác vo verejnom záujme.
 • Za kalendárny rok môže zamestnanec požiadať o príspevok iba jedného zamestnávateľa.
 • To, či spĺňate podmienky pre  príspevok na rekreáciu sa posudzuje KU DŇU začatia rekreácie (napríklad dĺžka pracovného pomeru u zamestnávateľa).
 • Dohodári nárok na tento príspevok  nemajú.

#TIP: Prečítajte si článok: 7 chýb, kvôli ktorým nedostanete príspevok na rekreáciu. klik sem.


Akou sumou Vám zamestnávateľ prispeje?

Zamestnávateľ zamestnancovi prispeje na rekreáciu sumu vo výške 55 percent oprávnených výdavkov. Avšak táto suma je ohraničená maximálne sumou 275 eur za kaledárny rok.

To znamená, že v prípade ak zamestnanec vynaloží na rekreáciu 500 eur a viac ročne, zamestnávateľ zamestnancovi na túto rekreáciu prispeje maximálnou sumou 275 eur ročne.

Túto sumu (275 eur) nemusíte minúť jednorazovo, môžete ísť aj na viacero rekreácií, prípadne Vaše dieťa navštíviť detské tábory. Zamestnávateľ Vám preplatí 55 percent preukázaných vynaložených nákladov, ale keď sa postupne sumy spočítajú, tak max. 275 eur za kalendárny rok.

#TIP: K akému dátumu sa určuje dĺžka výpovednej doby a výška odstupného, článok link.


Čo všetko spadá pod „rekreáciu“? Na čo všetko Vám môže zamestnávateľ prispieť?

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR
 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
 • takže to môže byť prenocovanie, wellness, strava, minibar…ale vrámci daného rekreačného zariadenia, ktoré budete mať na účtovnom doklade od neho
 • poplatok za psa: je častokrát uvedený na účtovnom doklade. Tento poplatok Vám zamestnávateľ nepreplatí.


Môže to byť i letný tábor pre dieťa

Našťastie pri príprave koncepcie príspevku zamestnávateľa na rekreáciu mysleli i na deti a letné tábory. Takže zamestnávateľ prispeje nielen na ubytovania, ktoré spomínam vyššie ale i na

 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom (pozn.)

Takže, ak chcete využiť ako zamestnanec príspevok na rekreáciu od Vášho zamestnávateľa na tábor pre dieťa, skontrolujte si nasledovné:

 1. musí ísť o Vaše dieťa alebo dieťa Vám  zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené  do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa s Vami žijúce v spoločnej domácnosti (napríklad partnerkine dieťa s Vami v domácnosti).
 2. musí ísť o organizovanú viacdennú aktivitu alebo zotavovacie podujatie.
 3. dieťa musí navštevovať základnú školu alebo byť v prvých štyroch ročníkoch osemročného gymnázia
 4. „tábor“, „sústredenie“ musia byť na Slovensku
 5. musia sa konať počas školských prázdnin. Nemusí ísť pritom iba o letné prázdniny.
 6. na účtovnom doklade, ktorý budete predkladať zamestnávateľovi by malo byť uvedené meno dieťaťa, ktoré sa zúčastnilo tábora, sústredenia atď…Za účtovný doklad nemožno považovať napr. vyplnenú prihlášku.    

Môže ísť aj o denný tábor?

Áno, nie je potrebné, aby dieťa v tábore prespávalo. Môžete ho ráno odviesť do tábora a večer vyzdvihnúť. Môže ísť teda i o denný tábor.


Ak zamestnanec žiada o príspevok na rekreáciu v prípade vynaložených výdavkov na denné detské tábory, potom tieto oprávnené výdavky preukazuje dokladmi, ktorých súčasťou je označenie zamestnanca. Pokiaľ zariadenie organizujúce napr. detské tábory nevystavuje „vyúčtovací doklad“, potom podľa nášho názoru môže zamestnanec úhradu preukázať účtovným dokladom s jeho označením, napr. výpis z bankového účtu, ku ktorému predloží ďalší doklad preukazujúci účasť  dieťaťa na organizovaných viacdenných aktivitách  alebo zotavovacích podujatiach. (zo stanoviska Finančnej správy SR)


Skontrolujte si, kedy presne sú prázdniny, pretože daný tábor musí spadať do obdobia prázdnin podľa webstránky Ministerstva školstva SR. Ak by tábor začínal napríklad dva dni pred prázdninami a zvyšok trval už počas prázdnin, zamestnávateľ rozpočíta cenu tábora na dni a preplatí Vám iba tie dni tábora, ktoré spadali do obdobia prázdnin (v danom kraji).


Praktickí esprievodcovia pre rôzne situácie rodičov z mojej autorskej dielne, napríklad:


Nemusí ísť iba o rekreáciu zamestnanca…

Zamestnávateľ môže  zamestnancovi môže prispieť aj na rekreáciu

 • manžela,
 • vlastného dieťaťa zamestnanca,
 • dieťaťa, ktoré je zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťaťa, ktoré je  zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení
 • a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti (napríklad partneri žijúci v spoločnej domácnosti (o tom predkladáte písomné čestné prehlásenie)
 • ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

Dostanete rekreačný poukaz alebo výdavky zamestnávateľovi preukážete

Zamestnávateľ Vám ako zamestnancovi

 • môže dať rekreačný poukaz alebo
 • najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie zamestnávateľovi predložíte účtovné doklady z rekreácie a on Vám príspevok na rekreáciu poskytne tak (v najbližšom výplatnom termíne, prípadne podľa dohody). Pozor, aby bolo na tom účtovnom doklade Vaše označenie (zákon to vyžaduje).

O spôsobe poskytnutia príspevku na rekreáciu rozhoduje zamestnávateľ!! 

Novela Zákonníka práce pamätá i na prípad, ak by chcel zamestnávateľ zamestnanca, ktorý si požiada o príspevok na rekreáciu nejakým spôsobom znevýhodňovať oproti tým zamestnancom, ktorí si o neho nepožiadajú. Toto mu vyslovene zakazuje.

#TIP: Prečítajte si na tomto linku Metodické usmernenie k príspevkom na rekreáciu a odpovede na otázky


Mamičky na materskej – majú nárok na rekreačný poukaz?

Mnohé mamičky na materskej alebo rodičovskej dovolenke sa pýtajú, či majú aj ony nárok na príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa. Predsalen sú troška osobitná kategória.

Zákonník práce však žiadnym spôsobom nevylúčil rodičov na materskej/rodičovskej dovolenke z nároku na tento príspevok. Ak Vám teda TRVÁ pracovný pomer ku dňu začatia rekreácie u daného zamestnávateľa 24 mesiacov, máte nárok na príspevok na rekreáciu aj Vy mamičky. Do potrebných 24 mesiacov sa Vám započítava i to, keď ste napríklad boli už na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Určite si pozrite aj ostatné podmienky – počet zamestnancov, ktorý musí mať zamestnávateľ a ako si uplatniť nárok na príspevok.


Kto si okrem zamestnancov môže ešte uplatniť príspevok na rekreáciu? SZČO

Daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmov (napríklad živnostníci…)

AVŠAK

 • ku dňu začatia rekreácie musí vykonávať činnosť, z ktorej mu plynú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP nepretržite najmenej 24 mesiacov,
 • nebol mu poskytnutý príspevok na rekreáciu ako zamestnancovi

Výdavky (náklady) preukázateľne vynaložené na rekreáciu daňovníka je možné uplatniť do daňových výdavkov v rovnakej výške aká je ustanovená pre zamestnancov.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.

4 komentáre on Rekreačné poukazy v roku 2024 – preplatia Vám dovolenku, ale i tábor pre dieťa

Comments are closed.