Parlament prijal dňa 20.5.2020 zákon, ktorý má riešiť situáciu medzi klientami a cestovnými kanceláriami. Mnohí chcú zaplatenú dovolenku zrušiť. Cestovné kancelárie ponúkajú alternatívy alebo pýtajú storno poplatky. Aké sú Vaše možnosti a postup?

Cestovný ruch značne obmedzil a poskytovanie zájazdov  cestujúcim je determinované súčasnými mimoriadnymi okolnosťami. Cestujúci nemajú možnosť využiť zájazd a cestovné kancelárie zájazdy poskytujú len v obmedzenom režime.


O ktoré zájazdy ide v novom zákone?

O tie, ktoré nie je objektívne možné poskytnúť práve z dôvodu mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia Covid-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu.

Zákon by mal platiť počas určenej doby, avšak ustanovenia upravujúce práva cestujúceho vyplývajúce z dohody s cestovnou kanceláriou by mali byť zachované aj po uplynutí krízovej situácie; napríklad aj po uplynutí krízovej situácie je nutné, aby cestovná kancelária vrátila cestujúcemu rozdiel v cene zájazdu a sume, ktorú cestujúci cestovnej kancelárii zaplatil za pôvodný zájazd.

Príklad 1: Cestujúci má záujem o zájazd a cestovná kancelária mu vie zájazd aj poskytnúť a vie mu navrhnúť konkrétnu zmenu zájazdu – napr. cestujúci mal pôvodne cestovať začiatkom júna na 4 dni do Ríma, čo však nie je z objektívnych príčinmožné, avšak má záujem o cestovanie aj tak – cestovná kancelária mu ponúkne zmenu – môže ísť začiatkom júla na 4 dni do Tatier, pričom mu zabezpečí ubytovanie a horského vodcu na 3 dni – cestujúci môže zmenu akceptovať a dôjde k zmene pôvodnej zmluvy o zájazde.


Príklad 2: Cestovná kancelária nevie cestujúcemu zájazd poskytnúť napr. v máji 7 dní v Barcelona, avšak cestujúci nechce svoj zájazd zmeniť, a chce počkať, ako sa mimoriadna situácia vyvinie – v tomto prípade cestovná kancelária zašle cestujúcemu oznámenie o náhradnom zájazde, ktorý mu bude poskytnutý podľa podmienok ďalej definovaných jednotlivými ustanoveniami návrhu zákona.

TIP: Prečítajte si aj môj praktický článok o rekreačných poukazoch a podmienkach na ich získanie, klik sem.


Ak si vyberiete alternatívu k svojmu zájazdu

Pokiaľ cestujúci využije zmenu zmluvy o zájazde, tzn. vyberie si alternatívu a vycestuje na zájazd, sú s cestovnou kanceláriou povinní si vzájomne vyrovnať rozdiel v cene zájazdu, ktorý bude poskytnutý a sumou, ktorá bola doposiaľ zaplatená na základe zmluvy o zájazde.

Príklad: cestujúci zaplatil len zálohu za zájazd; pôvodný zájazd stál 1000 € a ako zálohu zaplatil cestujúci 300 €, cestujúci sa vyberie si alternatívny zájazd za 600 €. Je nutné, aby doplatil cestovnej kancelárii zvyšok ceny nového zájazdu tzn. 300 €.


Ak sa rozhodne cestovná kancelária odložiť svoj záväzok

Ak cestovná kancelária využije právo svoje plnenie odložiť, je nutné, aby o tom existoval dôkaz pre obidve zmluvné strany. Cestovná kancelária na tento účel vypracuje a zašle cestujúcemu oznámenie o náhradnom zájazde, ktorého náležitosti sú uvedené v zákone.

Je dôležité, aby toto oznámenie obsahovalo najmä výšku sumy, ktorá bola doposiaľ na základe zmluve o zájazde zaplatená – môže to byť celá cena zájazdu, alebo to môže byť len časť zálohy zaplatenej vopred (napr. 30 % z ceny zájazdu).
Oznámenie by malo obsahovať informáciu, že základné znaky služieb cestovného ruchu obsiahnuté v zmluve o zájazde môžu byť po dohode s cestujúcim zmenené.

Základné znaky služieb cestovného ruchu, ktoré majú byť cestujúcemu v rámci zájazdu poskytnuté, sú napr. cieľová destinácia, dátum nástupu na zájazd, dĺžka pobytu či program zájazdu.

Po dohode sa tieto znaky môžu zmeniť, aj keď len čiastočne (termín sa zmení určite), a teda cestujúci bude cestovať na iné miesto v inom čase, čo explicitne vyplýva aj z mimoriadnej situácie.
V oznámení sa explicitne vymedzí, že právo cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde zachované aj po tom, ako cestovná kancelária oznámi cestujúcemu poskytnutie náhradného zájazdu.

Pre bližšie info KLIK SEM.
Pre bližšie info KLIK SEM.

Výnimky, kedy bude môcť cestujúci odmietnuť poskytnutie náhradného zájazdu

Písomne odmietnuť náhradný zájazd by mal cestujúci do 14 dní odo dňa, kedy mu bolo doručené oznámenie o poskytnutí náhradného zájazdu.

Určenie výnimiek sa týka tých cestujúcich, ktorí uzatvorili zmluvu o zájazde a tomuto režimu podlieha celá zmluva o zájazde, tzn. nejde o cestujúcich, ktorým majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde.

Ide o kategórie cestujúcich, ktorých ekonomická situácia sa zmenila v ôsledku mimoriadnej situácie týkajúcej sa šírenia vírusu Covid-19, tzn. soba, ktorá v rozhodnom období prišla o zamestnanie (je tu predpoklade, že prišla o zamestnanie z dôvodu mimoriadnej situácie), SZČO alebo ednoosobovou s.r.o., ktorá je poberateľom špeciálneho finančného príspevku . Pri poberateľoch príspevkov od štátu ide o také subjekty, ktoré museli z dôvodu mimoriadnej situácie napr. zatvoriť prevádzky, predajne, a teda došlo buď k čiastočnému alebo úplnému poklesu ich príjmu, nie je reto spravodlivé požadovať od nich, aby čakali na svoje finančné prostriedky do augusta 2021.


Ďalšie výnimky sa týkajú:

  • osamelých rodičov, ktorí sú poberateľmi pandemického ošetrovného
  • tehotných žien, ktoré nebudú môcť cestovať flexibilne hocikedy v čase do 31. 8. 2021, a to z objektívnych príčin
  • osoby s vekom 65 a viac rokov, čo sa preukazuje dátumom narodenia na občianskom preukaze alebo inom obdobe totožnosti.

Nový zákon umožňuje aj čiastočné odmietnutie náhradného zájazdu, ak cestujúci, ktorý je na zmluve o zájazde (tzn. nie ten, ktorý zmluvu o zájazde uzatváral) spadá do jednej z výnimiek, ktoré sú uvedené vyššie.

V tomto prípade je možné odmietnutie len v tej časti, ktorá je viazaná na osobu, ktorá spadá do výnimiek (napr. štvorčlenná rodina mala zakúpený zájazd, zmluvu uzatváral syn, avšak len otec spadá do výnimiek – bude možné odmietnuť náhradný zájazd vo vzťahu k otcovi, ostatní členovia rodiny dostanú možnosť využiť náhradný zájazd).

Ak cestujúci, ktorý odmietne poskytnutie náhradného zájazdu a dokáže, že spadá pod výnimky doložením potrebných podkladov, cestovná kancelária mu vráti všetky platby, ktoré boli prijaté na základe zmluvy o zájazde bez toho, aby si účtovala akékoľvek odstupné, keďže nejde o odstúpenie od zmluvy, ktoré by bolo bezdôvodné.

Takisto je nutné dokázať príslušnosť do výnimky, ak sa odmietne náhradný zájazd len čiastočne vo vzťahu ku konkrétnej osobe uvedenej na zmluve o zájazde. V takom prípade cestovná kancelária vráti platby, ktoré sa vzťahujú na poskytnutie zájazdu osobe, ktorá spadá pod výnimky.
Ustanovenia tak rieši situáciu, že aj iný cestujúci ako ten, čo zmluvu uzatvoril, bude mať možnosť náhradný zájazd odmietnuť.


#TIP: Prečítajte si môj článok o cestovných pasoch pre deti – ako – kedy- za koľko?


Dokedy je potrebné sa dohodnúť na náhradnom zájazde?

Cestovná kancelária by sa mala dohodnúť s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu do augusta 2021.

Nejde tu o termín zájazdu, ten sa môže realizovať aj po uplynutí tejto doby,
napr. v októbri 2021. Ide o stanovenie lehoty, dokedy sa zmluvné strany musia dohodnúť na náhradnom riešení. Lehota do 31. augusta 2021 bola stanovená ako dostatočná pre cestovné kancelárie, aby boli schopné cestujúcim, ktorí nemohli cestovať z dôvodu mimoriadnej situácie, poskytnúť akýkoľvek druh zájazdu; obdobie pokrýva všetky časti roka.

Zmluvné strany (zájazdu) sú povinné vrátiť alebo doplatiť si rozdiel medzi sumou zaplatenou za pôvodný zájazd a cenou náhradného zájazdu. Ak si cestujúci vyberie zájazd drahší, cestujúci rozdiel v cene doplatí, ak lacnejší, cestovná kancelária mu zvyšok sumy vráti.

Cestovná kancelária by sa mala dohodnúť s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu do augusta 2021. Ak sa tak nestane, uplatňuje sa nevyvrátiteľná domnienka, že cestovná kancelária od zmluvy odstúpila a cestovná kancelária je mu povinná vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala.

Cestujúci nie je povinný dokazovať nijakým spôsobom to, prečo sa s cestovnou kanceláriou nedohodol na náhradnom zájazde. Predpokladom na vrátenie finančných prostriedkov, ktoré cestujúci zaplatil, je uplynutie lehoty a skutočnosť, že dohoda o novom náhradnom zájazde s presným vymedzením základných znakov služieb cestovného ruchu, ktoré majú byť cestujúcemu v rámci náhradného zájazdu poskytnuté, nebola uzavretá.
Uvedeným ustanovením cestujúci v čase nestratil svoje právo na vrátenie svojich finančných prostriedkov.

Aj keď v čase mimoriadnej situácie do účinnosti zákona cestujúci alebo cestovná kancelária odstúpili od zmluvy o zájazde z dôvodu mimoriadnej a neodvrátiteľnej okolnosti (napr. šírenie vírusu Covid-9), platí, že pôvodná zmluva o zájazde trvá, ak cestovná kancelária nevrátila cestujúcemu všetky platby zaplatené na základe zmluvy o zájazde.

Ide o vyjasnenie a spresnenie postupu, ktorý je aplikovateľný na zmluvy o zájazde, od ktorých strany odstúpili. Ak by bolo odstúpenie účinné, nebolo by možné na pôvodnú zmluvu nadviazať a zmaril by sa tým účel zákona, ktorým je zmluvy o zájazde predĺžiť.
Ak však cestovná kancelária vrátila cestujúcemu všetky platby prijaté na základe zmluvy o zájazde, návrh zákona sa takej situácie netýka.

Ak cestujúci v čase mimoriadnej situácie do účinnosti zákona cestujúci odstúpil od zmluvy s povinnosťou zaplatiť odstupné (§ 21 ods. 1) a do účinnosti zákona odstupné nezaplatil – v tom prípade uplatňuje sa odsek 1 a cestovná kancelária mu ponúkne zmenu zmluvy o zájazde alebo náhradný zájazd. Ak však cestujúci na základe odstúpenia od zmluvy odstupné cestovnej kancelárii zaplatil, návrh zákona sa ho nedotýka.


Ak sa na dovolenku obávate ísť…

Ak je počas obdobia možné cestovať na zájazd, avšak cestujúci zo subjektívnych dôvodov nechce na zájazd cestovať (napr. zlá zdravotná situácia, obavy z cestovania), cestujúci v časovom predstihu (aby cestovnej kancelárii nevznikli neprimerane vysoké náklady, napr. s predajom zájazdu inej osobe) oznámi cestovnej kancelárii skutočnosť, že na zájazd nenastúpi.

V tomto prípade cestovná kancelária poskytne cestujúcemu opäť odklad plnenia, pričom do 31. augusta 2021 by si mala s cestujúcim dohodnúť náhradný zájazd.
V takejto situácii, kedy je objektívne možné cestovať, si nemôže cestujúci uplatniť výnimky uvádzané vyššie, keďže ide o jeho subjektívnu nevôľu cestovať.


Ak si cestujúci zakúpil zájazd pred vyhlásením krízovej situácie, avšak nezaplatil za zájazd plnú cenu, ale len určitú časť zálohy

Cestujúci si následne dohodol s cestovnou kanceláriou ďalšie splátky (napr. časť splátky ku koncu marca, časť ku koncu apríla).

Z dôvodu krízovej situácie nepovažoval predkladateľ zákona za vhodné, aby cestovná kancelária pri absencii istoty, že bude môcť poskytnúť cestujúcim zakúpené zájazdy, žiadala od cestujúcich úhradu splátok za tieto zájazdy. Cestujúci sa tak nezaplatením týchto splátok nemôže dostať do omeškania.
Uvedené neplatí, ak sa cestovná kancelária a cestujúci dohodnú len na zmene zájazdu, a teda si dohodnú nové základné znaky služieb cestovného ruchu, ktoré budú cestujúcemu v rámci zájazdu poskytnuté (napr. dohodnú si all-inclusive zájazd na 1.-10.8.2020 do Grécka v XY hoteli, letecky z Viedne, atď.).


Ak cestovná kancelária „skrachuje“

V príípade úpadku cestovnej kancelárie aj po tom, čo je pôvodná zmluva o zájazde zmenená alebo je cestujúcemu zaslané oznámenie o poskytnutí náhradného zájazdu.

Ak bola pôvodná zmluva uzatvorená v januári 2020, vzťahuje sa na ňu ochrana pre prípad úpadku platná v januári 2020.
Cieľ: aby nedochádzalo k situácii, že cestovná kancelária sa napr. vo februári 2021 dostane do úpadku a poisťovňa nebude chcieť plniť, keďže zmluva o ochrane pre prípad úpadku, ktorú mala uzatvorenú s cestovnou kanceláriou, zanikla v decembri 2020.


Odkedy to platí?

Zákon, ktorý bol prijatý v parlamente 20.5.2020, je potrebné ešte vyhlásiť v Zbierke zákonov a vyhlásením bude účinný. Doplním info čoskoro.SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.