Od 1.1.2019 sa zaviedol príspevok na rekreáciu do praxe. Ľudí tento druh príspevku zaujal a mnohí si o neho požiadali, vyvstali aj nepríjemné situácie a prekvapenia. Zamestnávateľ rekreáciu nepreplatil. A v súlade so zákonom. Kde urobili ľudia chybu?

To sklamanie, keď si dovolíte možno aj drahšiu dovolenku, lebo rátate s čiastočnou úhradou od zamestnávateľa

1.chyba: Dovolenku zaplatil niekto iný (doplň syn, dcéra, partner atď)…

Podľa Zákonníka práce sú preukázanými výdavkami (na rekreáciu) výdavky zamestnanca. Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý zamestnávateľom prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky pna rekreáciu najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. 

Áno stáva sa, že rekreáciu zaplatí zo svojho účtu syn, sestra, partner. Nejde o účet zamestnanca. A práve vtedy nastáva problém.

Spôsob, akým preukazuje výdavky na rekreáciu zamestnanec zamestnávateľovi, určuje zamestnávateľ napríklad vo svojej internej smernici. Zamestnanec by mal zamestnávateľovi preukázať, že výdavky na rekreáciu zaplatil skutočne ON.

ČO ak by ste ….napríklad chceli situáciu zachrániť tým, že výdavky dodatočne poukážete na účet toho, ktoré za dovolenku platil.

Príklad: Dane zaplatil dovolenku syn. Ponáhľali sa, uhradil rekreáciu zo svojho účtu v banke. Dana dodatočne ešte počas rekreácie vložila synovi peniaze na účet. Avšak tým, že úhrada oprávnených výdavkov  za pobyt nebola ubytovaciemu zariadeniu zaplatená priamo z účtu Dany ako zamestnanca, a nie je určitý dôvod, prečo úhradu za rekreáciu nevykonala priamo Dana nevykonal priamo ubytovaciemu zariadeniu, nemožno takéto výdavky uznať za oprávnené výdavky na rekreáciu podľa Zákonníka práce.

Úhrada výdavkov na rekreáciu má byť zaplatená z účtu zamestnanca. Je však možné akceptovať úhradu z účtu druhého manžela ( v prípade manželov) , ktorí majú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.


2. chyba: Išli sme na pobyt cez zľavový portál a….

Nie je chybou pri príspevku na rekreáciu ísť na dovolenku cez zľavový portál. Ale….

Zamestnanec preukazuje svojmu zamestnávateľovi výdavky na rekreáciu tým, že predloží účtovný doklad. Ak si kupujete pobyt cez zľavový portál, dostávate tzv. voucher.

Pozor, voucher je IBA objednávka. Pýtajte si od ubytovacieho zariadenia vyúčtovací doklad, kde bude potvrdené to, že ste tam boli ubytovaní, hlavne Vy ako zamestnanec.

Pozor, ak Vám ubytovacie zariadenie vystaví iba Potvrdenie o absolvovaní rekreačného pobytu v zariadení, tak vedzte, že tento doklad nestačí. Musíte preukázať aj zaplatenie.  

V doklade musí byť uvedené meno osoby, ktorá za rekreáciu zaplatila. Zamestnávateľ si vo svojom internom predpise stanoví, ktorý doklad bude vyžadovať na preukázanie účasti zamestnanca na rekreácii.


3. chyba: Nestihli sme to….

Podľa § 152a Zákonníka práce: Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky na rekreáciu najneskôr do 30 dní odo dňa SKONČENIA rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca.

Bohužiaľ sa stáva, že zamestnanci túto lehotu premeškajú. Áno…ak lehotu premeškajú, zamestnávateľ im podľa môjho názoru nie je povinný príspevok na rekreáciu poskytnúť.

AVŠAK: ak zamestnávateľ príspevok na rekreáciu poskytne aj v prípade, že zamestnanec predložil všetko ako mal, avšak zmeškal 30dňovú lehotu, zamestnávateľ sa nemusí obávať. Môže uvedené výdavky na príspevok na rekreáciu v tomto prípade zahrnúť do daňových výdavkov podľa §19 odsek 2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov.


4. chyba: Detský tábor- pozor KEDY sa koná

Príspevok na rekreáciu môže byť poskytnutý aj na:

  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Skontrolujte si, kedy presne sú prázdniny, pretože daný tábor musí spadať do obdobia prázdnin podľa webstránky Ministerstva školstva SR.

Ak by tábor začínal napríklad dva dni pred prázdninami a zvyšok trval už počas prázdnin, zamestnávateľ rozpočíta cenu tábora na dni a preplatí Vám iba tie dni tábora, ktoré spadali do obdobia prázdnin (v danom kraji).


Moji praktickí esprievodcovia pre rôzne životné situácie rodičov, v ponuke celkovo 12, napríklad:


5. chyba: Doklad o tábore bol vystavený na meno dieťaťa 

Zamestnanec preukazuje oprávnené výdavky predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca.

Ak Vám organizátor tábora pre dieťa vydá doklad, kde bude uvedené meno dieťaťa s tým ,že dieťa absolvovalo tábor, pýtajte si viac.

Pre uplatnenie príspevku na rekreáciu zamestnanca nepostačuje doklad s označením dieťaťa, ktoré sa zúčastnilo tábora. Musíte mať účtovný doklad, z ktorého musí byť zrejmé to:

  • že dieťa sa zúčastnilo daného tábora, odporúčam aj označenie zamestnanca
  • oprávnené výdavky za tábor uhradil zamestnanec, ktorý o príspevok na rekreáciu žiada

Ak zariadenie, ktoré organizuje detské tábory nevystavuje vyúčtovací doklad, zamestnanec môže úhradu preukázať účtovným dokladom s jeho označením (výpis z bankového účtu) plus doklad o účasti dieťaťa na organizovaných viacdenných aktivitách  alebo zotavovacích podujatiach. Za účtovný doklad nemožno považovať napr. vyplnenú prihlášku.  

Pozor: nestačí iba vyplnená prihláška na detský tábor! 


6. chyba: Som konateľ firmy a chcel som si uplatniť príspevok na rekreáciu

Konateľ spoločnosti nemá status zamestnanca. Príspevok na rekreáciu si môže u zamestnávateľa uplatniť iba zamestnanec. Ak konateľ nemá so spoločnosťou uzatvorenú aj pracovnú zmluvu ako zamestnanec, tak si nemôže uplatniť príspevok na rekreáciu.


7.chyba: S dcérou som bola na liečení

Bola som s dcérou na liečení počas letných prázdnin, čerpala som na ňu OČRku. Mojej dcére liečenie preplatila zdravotná poisťovňa. Ja som si všetko hradila sama. Zamestnávateľ mi odmietol poskytnúť za daný pobyt príspevok na rekreáciu. Postupoval správne?

Počas trvania OČRky musí zamestnanec dodržiavať účel OČRky (osobné a celodenné ošetrovanie chorého dieťaťa). Toto obdobie preto nemožno a preto nemožno toto obdobie považovať za rekreáciu. Príspevok na toto obdobie zamestnancovi nepatrí.

#TIP: Prečítajte si môj článok o príspevkoch na rekreáciu – aké musíte splniť podmienky, aby Vám ho priznali?


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.

2 komentáre on 7 chýb, kvôli ktorým Vám nepreplatia rekreáciu cez rekreačný poukaz

Comments are closed.