V parlamente je aktuállne vládny návrh, na základe ktorého sa má zaviesť platené otcovské voľno pri narodení dieťaťa. Účinnosť je navrhovaná na 1.10.2022. Článok priebežne aktualizujem podľa výsledku legislatívneho procesu.

Podľa európskej legislatívy

Slovenská republika je povinná transponovať do svojho právneho poriadku ustanovenia smernice EP a Rady EÚ 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ. Primárnym cieľom tejto smernice je podporiť rovnováhu pri rodinných povinnostiach mužov a žien.

V tejto smernici sa okrem iného zavádza možnosť plateného voľna pre otcov v súvislosti s narodením dieťaťa. EÚ odporúča minimálne 10 pracovných dní takto plateného voľna. Platené by pritom malo byť minimálne tak, aby mali otcovia taký príjem ako pri prerušení práce z dôvodu pracovnej neschopnosti (zdravotných dôvodov).

Členské štáty EÚ, ktoré dávku zatiaľ zavedenú nemajú majú povinnosť uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 2.8.2022.

#TIP: Prečítajte si aj aktualizovaný článok o kočíkovom, klik sem.


Aký je aktuálny stav?

Vláda SR dňa 26.5.2022 schválila návrh novely Zákonníka práce, ktorá obsahuje aj ustanovenia o otcovskej dovolenke. Novela išla následne do parlamentu, prešla prvým čítaním. V septembri budú o návrhu rokovať výbory.

Na Slovensku môže momentálne otec dieťaťa poberať materské, avšak iba v situácii kedy materské nepoberá na dané dieťa matka a až od 7.týždňa veku dieťaťa.

V predmetnom návrhu sa upravuje, aby otcovi dieťaťa vznikol nárok na materské v rozsahu dvoch týždňov (14 kalendárnych dní) v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa.

Prekážkou tohto nároku NEBUDE poberanie materského alebo rodičovského príspevku matkou dieťaťa.


Obdobie výplaty materského poskytovaného otcovi po narodení dieťaťa sa bude započítavať do
úhrnného obdobia nárokov na materské pri tom istom dieťati, teda napr. do 28 týždňov (v prípade, ak ide o starostlivosť o jedno dieťa).

To znamená, že v porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa aktuálne ucelené obdobie poberania materského (napr. 28 týždňov) rozdelí na dve obdobia poberania materského (napr. 2 týždne a 26 týždňov).


Aké majú byť podmienky?

Podmienka nároku na otcovskú dovolenku (materské) bude získanie 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred podaním žiadosti, pričom splnenie tejto podmienky sa bude posudzovať pri tom istom dieťati ku dňu vzniku nároku na prvé materské.


#TIP: Príspevok pri narodení dieťaťa a cezhraničná situácia – klik sem na článok.


Pozrite si ponuku webinára – Pre budúce mamičky 07.09.2022


Policajti – hasiči a otcovská dovolenka

Predložený návrh obsahuje aj návrh zmeny zákona č. 73/1998 Z.z. štátnej službe príslušníkov Policajného zboru a zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.

Otcovská dovolenka pri príležitosti narodenia dieťaťa by mala byť čerpaná najneskôr do uplynutia šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, a to v rozsahu 14 po sebe idúcich kalendárnych dní. Takáto otcovská dovolenka bude služobným voľnom, za ktoré patrí služobný plat.

Súčasne sa ešte navrhuje čerpanie rodičovskej dovolenky otcovi policajtovi (hasičovi) v rozsahu deviatich týždňov s nárokom na služobný plat, a to výlučne otcom dieťaťa, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky.
V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa sa ešte navrhuje, aby otec policajt mohol čerpať rodičovskú dovolenku v rozsahu deväť týždňov s nárokom na služobný plat, a to najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu do troch rokov veku dieťaťa. Podmienkou je, že žiaden z oprávnených nepoberá na dieťa materské alebo rodičovský príspevok. Je potrebné podanie písomnej žiadosti o poskytnutie takejto rodičovskej dovolenky.


AK potrebujete bližšie info, pozývam Vás na môj septembrový webinár na tému – Otec a materská a zmeny k októbru 2022


Vojaci a otcovská dovolenka

Návrh znie aktuálne tak, aby otec vojak mal možnosť čerpať služobné voľno pri príležitosti narodenia dieťaťa, tzv. otcovskú dovolenku, a to v rozsahu 10 dní vcelku alebo podľa potreby otca dieťaťa.

Toto služobné voľno si otec dieťaťa môže uplatniť najneskôr do šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Profesionálnemu vojakovi patrí za takto čerpané služobné voľno služobný plat.

Okrem toho sa ešte navrhuje, že ak profesionálny vojak písomne požiada o poskytnutie rodičovskej dovolenky, táto sa mu umožní čerpať spravidla na čas, o ktorý požiadal, ale najmenej na deväť týždňov, čo predstavuje dva mesiace.


Moje ebooky a webináre pre budúcich rodičov


Odkedy to má platiť?

Účinnosť vyššie uvedenej novely je zatiaľ nastavená na 1.októbra 2022.
SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.