Od 1.11.2022 sa zaviedla platená otcovská dovolenka. Okrem toho aj možnosť poberať materské napríklad pre policajtov a hasičov. Podrobnejšie info v článku.

Podľa európskej legislatívy

Slovenská republika je povinná transponovať do svojho právneho poriadku ustanovenia smernice EP a Rady EÚ 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ. Primárnym cieľom tejto smernice je podporiť rovnováhu pri rodinných povinnostiach mužov a žien.

V tejto smernici sa okrem iného zavádza možnosť plateného voľna pre otcov v súvislosti s narodením dieťaťa. EÚ odporúča minimálne 10 pracovných dní takto plateného voľna. Platené by pritom malo byť minimálne tak, aby mali otcovia taký príjem ako pri prerušení práce z dôvodu pracovnej neschopnosti (zdravotných dôvodov).

Členské štáty EÚ, ktoré dávku zatiaľ zavedenú nemajú mali povinnosť uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 2.8.2022.

#TIP: Prečítajte si aj aktualizovaný článok o kočíkovom, klik sem.


Aký bol stav do 31.10.2022?

Na Slovensku mohol otec dieťaťa poberať materské, avšak iba v situácii kedy materské nepoberala na dané dieťa matka a až od 7.týždňa veku dieťaťa.

Predmetným návrhom bolo schválené, aby otcovi dieťaťa vznikol nárok na materské v rozsahu dvoch týždňov (14 kalendárnych dní) v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa.

Prekážkou tohto nároku NIE JE poberanie materského alebo rodičovského príspevku matkou dieťaťa.


Obdobie výplaty materského poskytovaného otcovi po narodení dieťaťa sa započítava do
úhrnného obdobia nárokov na materské pri tom istom dieťati, teda napr. do 28 týždňov (v prípade, ak ide o starostlivosť o jedno dieťa).

To znamená, že v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou sa ucelené obdobie poberania materského (napr. 28 týždňov) rozdelí na dve obdobia poberania materského (napr. 2 týždne a 26 týždňov).


Aké sú nové podmienky?

Podmienka nároku na otcovskú dovolenku (materské) je získanie 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred podaním žiadosti, pričom splnenie tejto podmienky sa posudzuje pri tom istom dieťati ku dňu vzniku nároku na prvé materské.

Ďalšie podmienky, ktoré musí otec splniť, aby mu vznikol nárok na otcovské alebo materské nájdete v mojom esprievodcovi Otec a materské 2024.


#TIP: Príspevok pri narodení dieťaťa a cezhraničná situácia – klik sem na článok.Policajti – hasiči a otcovská dovolenka

Predložený návrh obsahuje aj návrh zmeny zákona č. 73/1998 Z.z. štátnej službe príslušníkov Policajného zboru a zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.

Otcovská dovolenka pri príležitosti narodenia dieťaťa by mala byť čerpaná najneskôr do uplynutia šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, a to v rozsahu 14 po sebe idúcich kalendárnych dní. Takáto otcovská dovolenka bude služobným voľnom, za ktoré patrí služobný plat.

Súčasne sa ešte navrhuje čerpanie rodičovskej dovolenky otcovi policajtovi (hasičovi) v rozsahu deviatich týždňov s nárokom na služobný plat, a to výlučne otcom dieťaťa, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky.
V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa sa ešte navrhuje, aby otec policajt mohol čerpať rodičovskú dovolenku v rozsahu deväť týždňov s nárokom na služobný plat, a to najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu do troch rokov veku dieťaťa. Podmienkou je, že žiaden z oprávnených nepoberá na dieťa materské alebo rodičovský príspevok. Je potrebné podanie písomnej žiadosti o poskytnutie takejto rodičovskej dovolenky.


AK potrebujete bližšie info- môj praktický esprievoca pre rodičov OTEC A MATERSKÁ 2024 (postup, časté otázky a zaujímavé situácie)


Vojaci a otcovská dovolenka

Návrh znie aktuálne tak, aby otec vojak mal možnosť čerpať služobné voľno pri príležitosti narodenia dieťaťa, tzv. otcovskú dovolenku, a to v rozsahu 10 dní vcelku alebo podľa potreby otca dieťaťa.

Toto služobné voľno si otec dieťaťa môže uplatniť najneskôr do šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Profesionálnemu vojakovi patrí za takto čerpané služobné voľno služobný plat.

Okrem toho sa ešte navrhuje, že ak profesionálny vojak písomne požiada o poskytnutie rodičovskej dovolenky, táto sa mu umožní čerpať spravidla na čas, o ktorý požiadal, ale najmenej na deväť týždňov, čo predstavuje dva mesiace.


Moji esprievodcovia – podrobne spracované s príkladmi a častými otázkami rodičov


Odkedy to platí?

Účinnosť vyššie uvedenej novely je 1.novembra 2022.
SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.