Aké sú podmienky, aby ste získali rodičovský príspevok pri neprijatí do škôlky? Akej škôlky? Tento rodičovský príspevok bol zavedený v r. 2023. Bližšie informácie v článku.

Dňa 30.5.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 181/2023 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Rodičovský príspevok v prípade, ak dieťa nevezmú do škôlky

AK rodičovi neprijme štátna materská škola (t.j. materská škola zriadená územnou samosprávou alebo orgánom miestnej štátnej správy) podľa trvalého pobytu dieťaťa vzniká mu nárok na rodičovský príspevok. Môže ho tak dostávať aj na dieťa staršie ako tri roky.

Rodič bude dostávať rodičovský príspevok na toto konkrétne dieťa, ktoré neprijali do spádovej škôlky.

Ktorá škôlka sa považuje za spádovú?

Podľa § 8a zákona č. 596/2003 Z.z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Obec určí všeobecne záväzným nariadením spádovú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Ak je obec zriaďovateľom viacerých materských škôl, všeobecne záväzným nariadením určí pre každú spádovú materskú školu časť svojho územia. Ak obec nemá zriadenú materskú školu, môže uzavrieť písomnú dohodu s inou obcou o spádovej materskej škole.

Určenie spádovej materskej školy podľa prvej vety až tretej vety sa použije aj na účel určenia miestnej príslušnosti materskej školy podľa osobitného predpisu.

#TIP PRE VÁS: Prečítajte si aj článok – Vaše otázky a moje odpovede k zvýšeniu rodičovského príspevku, klik sem

Podmienky poberania rodičovského príspevku na neprijaté dieťa

1.rodič musí preukázať na úrade práce podľa svojho trvalého pobytu vo forme ROZHODNUTIA o neprijatí do materskej školy, že mu dieťa nevzali do spádovej škôlky- nesmie byť staršie ako 12 mesiacov. Musí ísť o rozhodnutie, nestačí emailové potvrdenie, že je v škôlke nedostatok miest a dieťa neprijmú z kapacitných dôvodov. Prihlášku podával rodič v riadnom termíne, teda v máji.

2. Podmienka neprijatia dieťaťa do škôlky sa preukazuje v každom školskom roku.

3.Preukazuje sa úradu práce podľa trvalého pobytu rodiča, ktorý takto bude poberať rodičovský príspevok.

4. Dieťa má tri roky do 31.8.2024 (vrátane). V prípade neprijatia do štátnej škôlky (pozri ale aj bod 1), tak nárok na rodičovský príspevok vznikne od septembra 2024.

Na aké dieťa môže byť takto poberaný rodičovský príspevok?

Na dieťa do šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Schválené znenie zákona nájdete na tomto linku: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=529943

Praktickí e-sprievodcovia pre rodičov z mojej autorskej dielne – prístup a aktualizácie máte 12 mesiacov

#TIP: Otázky a odpovede ohľadom predĺženého rodičovského príspevku pri neprijatí do škôlky, klik sem.

Odkedy – dokedy je nárok na rodičovský príspevok v tomto prípade?

Rodičovský príspevok sa bude poskytovať počas príslušného školského roka.

Kedy rodič prestane dostávať takýto rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok zaniká

  • aj prijatím dieťaťa do štátnej materskej školy počas príslušného školského roka alebo
  • uplynutím príslušného školského roka.

Odkedy to celé platí?

Účinnosť nadobudla novela predmetného zákona vyhlásením v Zbierke zákonov dňa 30.5.2023.

#TIP: Prečítajte si môj článok: Musím prehodiť rodičovský príspevok, ktorý poberám na staršie dieťa na to mladšie? Kedy áno a kedy nie. klik sem.

#TIP: Nemám nárok na materské, čo mám robiť – prečítajte si článok, klik semSLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

3 komentáre on Rodičovský príspevok pri neprijatí do škôlky – schválený – takéto sú podmienky, r. 2024

Comments are closed.