Na krízovú situáciu (pandémiu) sú naviazané rôzne dávky a osobitné právne úpravy. Taktiež i tzv. pandemické ošetrovné (OČRka). V článku som zhrnula ako to je s pandemickým ošetrovným v apríli 2022. Priebežne ho aktualizujem.


#TIP: Ako je to s ošetrovným cez leto, keď je škôlka zatvorená?


Kedy máte nárok na pandemické ošetrovné?

Podmienky, ktoré musíte spĺňať:

Materské školy a základné školy

1. podmienka: osobne a celodenne sa staráte o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku – 10 rokov a 364 dní(u dieťaťa, ktoré je zdravotne ťažko postihnuté do dovŕšenia 18. roku veku), ktorého škôlka alebo škola je uzatvorená na základe rozhodnutia príslušných orgánov (minister, zriaďovateľ, riaditeľ), prípadne je v nich nariadená karanténa. Nepotrebujete potvrdenie pediatra.

Takže:

Ak je materská škola, ktorú navštevuje Vaše dieťa zatvorená na základe rozhodnutia zriaďovateľa (obvykle obec), riaditeľa MŠ, hygieny, tak máte nárok na ošetrovné na dieťa.

Ak je škôlka, do ktorej je dieťa zapísané otvorená a Vy sa rozhodnete dieťa do škôlky NEDAŤ z dôvodu obavy pred koronavírusom, nemáte nárok na ošetrovné. Rovnako to platí aj v prípade žiaka ZŠ.

alebo

choré dieťa

2. podmienka: osobne a celodenne ošetrujete dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého zdravotný stav na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie nevyhnutne vyžaduje alebo alebo dieťa, ktoré nie je spôsobilé mentálne alebo fyzicky samé sa o seba postarať v období počas uzatvorenia školy v krízovej situácii – potrebujete potvrdenie pediatra.

3. podmienka: nemáte príjem ako zamestnanec a v období starostlivosti o dieťa/ošetrovania dieťaťa (nárok na pandemické ošetrovné teda nemajú rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou home office).


Ako si požiadať o ošetrovné?

Po prvé platí, že ak chcete dostať ošetrovné, musíte o neho požiadať. Nedostávate ho automaticky.

  1. Vyplníte žiadosť o ošetrovné. Počas krízovej situácie (ktorá stále trvá!) ho vypĺňate iba jedenkrát. Môžete si uplatniť nárok aj prostredníctvom elektronického formulára. KLIK SEM.
  2. možnosť- prostredníctvom Žiadosti o ošetrovné. V prípade chorého dieťaťa prikladáte aj potvrdenie ošetrujúceho lekára.
  3. Na konci kalendárneho mesiaca nezabudnite poslať Čestné vyhlásenie, v ktoré dni ste osobne a celodenne ošetrovali dieťa. KLIK SEM.

OČRKu riešite s pobočkou Sociálnej poisťovne – zamestnanec podľa sídla zamestnávateľa. SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba podľa miesta trvalého bydliska.

Nezabudnite vždy čo najskôr prípadne i vopred informovať svojho zamestnávateľa o OČRke.


Môžem poslať čestné vyhlásenie i za niekoľko mesiacov naraz? Alebo musím koncom každého kalendárneho mesiaca?

Môžete i naraz, ak však chcete dostať ošetrovné vždy za ten-ktorý kalendárny mesiac čo najskôr, odporúča sa poslať ČV koncom daného kalendárneho mesiaca. Napríklad za september do konca septembra. Ak už máte priznnaé ošetrovné rozhodnutím, tak dostávate ošetrovné vyplatené vždy mesačne pozadu, vo výplatných termínoch SOciálnej poisťovne, cca v polovici kalendánreho mesiaca.

Po podaní prvej žiadosti o ošetrovné, je vydané do 60 dní od doručenia žiadosti o priznaní ošetrovného rozhodnutie o priznaní ošetrovné/nepriznaní a výške ošetrovného na deň.

#TIP: Ak ste nezamestnaný a uvažujete ako získať ošetrovné, klik na článok


AK ste už raz počas krízovej situácie poberali pandemické ošetrovné

Ak ste už raz počas krízovej situácie poberali pandemické ošetrovné (teda ste si podali žiadosť o ošetrovné a prišlo Vám domov rozhodnutie, že je Vám priznané), tak keď sa znova dostanete do situácie, že sa osobne a celodenne staráte o dieťa, ošetrujete dieťa, tak nepodávate do Sociálnej poisťovne znova žiadosť o pandemické ošetrovné. Iba na konci mesiaca posielate čestné vyhlásenie cez webstránku http://www.socpoist.sk – pozrite sekciu elektronické formuláre.


Rôzne situácie rodičov v prípade OČRky

  • AK ide o situáciu, že dieťa má zatvorenú triedu, ktorú navštevuje (v škôlke, škole) a je teda v karanténe z tohto dôvodu – nemusíte dokladať potvrdenie od pediatra alebo potvrdenie zo škôlky, školy do Sociálnej poisťovne. Vyplníte buď žiadosť o pandemické ošetrovné a na konci mesiaca elektronický formulár – Čestné vyhlásenie alebo iba čestné vyhlásenie (keď ste počas krízovej situácie už raz mali priznané pandemické ošetrovné).
  • AK ide o situáciu, že dieťa bolo v kontakte s pozitívnou osobou, hygenik nariadil dieťaťu karanténu (nie celej triede), je potrebné, aby ste kontaktovali pediatra dieťaťa a on vyplní tlačivo Žiadosť o ošetrovné a odosiela do Sociálnej poisťovne. Ak si tlačivá u lekára prevezmete osobne, môžete postupovať štandardným spôsobom, t. j. doručiť ich najprv zamestnávateľovi na potvrdenie a následne do Sociálnej poisťovne. Na konci mesiaca potom rodič zašle vyplnený formulár Čestného vyhlásenia, ak si už nárok na ošetrovné počas krízovej situácie uplatňoval. Ak si neuplatňoval, zašle elektronicky Žiadosť o pandemické ošetrovné.
  • V prípade, ak je trieda zatvorená, môže si rodič uplatniť nárok na pandemické ošetrovné a to aj v prípade, že má dieťa online vyučovanie. Ak sa trieda otvorí a dieťa bude musieť byť stále v karanténe, Žiadosť o ošetrovné musí vypísať pediater.

HOMEOFFICE a ošetrovné

Podľa § 30 zákona o sociálnom poistení:

Zamestnanec má nárok na nemocenskú dávku, aka) splnil podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku v ochrannej lehote ab) nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1, okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu, za obdobie trvania dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky uvedeného v § 33 ods. 1, § 39 ods. 1, § 48 ods. 1 a § 49 ods. 1.

Z toho vyplýva ľudsky povedané nasledovné: Počas homeoffice máte príjem za vykonanú prácu (síce z domu). Preto nemôžete súčasne z tohto zamestnania-nemocenského poistenia – poberať aj ošetrovné na dieťa.


Ako mám ukončiť pandemickú OČrku?

Keď chcete ukončiť pandemickú OČRku (ošetrovné) tak to nerobíte žiadnym oficiálnym tlačivom. Jednoducho na konci mesiac nepošlete pravidelné čestné vyhlásenie, kde sa obvykle vyznačujú konkrétne dni, kedy sa dieťa ošetrovali (boli na pandemickej OČRke s dieťaťom) a vyplácanie ošetrovného nepokračuje.


Moje praktické ebooky pre rodičov – ušetrite si ČAS a PENIAZE, napríklad tieto:


TIP: Časté otázky rodičov ohľadom ošetrovného…

#TIP: Započítava sa obdobie na OČRKE na budúcu materskú/podporu?

#TIP: Článok – som nezamestnaná/á a chcem si požiadať o ošetrovné


Deti, ktoré do škôlky nie sú zapísané, do škôlky nechodili, nebudú chodiť

Pri deťoch, ktoré ešte nechodili do škôlky, nie sú zapísané v škôlke- nárok na pandemické ošetrovné majú oprávnené osoby aj naďalej. Tak ako to platilo doteraz.


Aká je výška pandemického ošetrovného v apríli 2022?

Výška pandemického ošetrovného je 55 percent denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, z ktorého sa Vám v rozhodujúcom období odviedlo poistné na nemocenské poistenie. Spravidla je to 70 percent čistej mzdy. Ako sa určí rozhodujúce obdobie, z ktorého sa Vám vypočíta výška ošetrovného? Tu záleží od viacerých skutočností. Pozrite tento link.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV