Parlament dnes 2.4.2020 schválil zmeny v súvislosti s dávkou v nezamestnanosti. Bude sa môcť poberať dlhšie? O koľko?


Zmeny (novela zákona o sociálnom poistení) nadobúda účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov. Ešte je potrebný podpis prezidentky.

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti?

Podmienky sú nasledovné:

  1. evidencia na úrade práce
  2. 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných 4 rokoch pred evidenciou na úrade práce
  3. podanie žiadosti o dávku v nezamestnanosti
  4. niektoré dávky nemôžete poberať súbežne (viď text nižšie)

Dni poistenia v nezamestnanosti nemusia na seba nadväzovať.


Doba poberania dávky v nezamestnanosti po starom a po novom

Predtým:

Podporné obdobie pre poberanie dávky v nezamestnanosti je maximálne 6 mesiacov. Podmienkou je, že ste po dobu poberania dávky v nezamestnanosti stále evidovaný na úrade práce.

Po novom:

Podporné obdobie v nezamestnanosti (max. 6 mesiacov), ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, sa predlžuje o JEDEN MESIAC.


Podporné obdobie v nezamestnanosti ktoré uplynulo počas krízovej situácie AJ PRED účinnosťou tohto zákona, začne opätovne plynúť dňom účinnosti tohto zákona a uplynie o jeden mesiac odo dňa účinnosti tohto zákona. (pozn. zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov).

Vláda môže na obdobie trvania krízovej situácie a na obdobie dvoch mesiacov po jej ukončení ustanoviť nariadením vlády podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, podmienky výplaty dávky v nezamestnanosti, dĺžku podporného obdobia v nezamestnanosti a výšku dávky v nezamestnanosti. Aby to bolo flexibilnejšie.

V prípade opätovného zariadenia do evidencie na úrade práce:

Obdobie predĺženia podporného obdobia v nezamestnanosti (podľa textu vyššie) sa nebude zarátavať do zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti, ktoré uplynie po skončení krízovej situácie v prípade, ak poistenec bude mať nárok na dočerpanie dávky v nezamestnanosti počas zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti z dôvodu, že bol počas poberania dávky v nezamestnanosti vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie a v nasledujúcich dvoch rokoch bol do nej opätovne zaradený.

V prípade ak zostávajúca časť podporného obdobia v nezamestnanosti uplynie pred skončením krízovej situácie predĺži sa o jeden mesiac.

V prípade žiadosti o jednorazové vyplatenie 50 percent zvyšku podpory:

Obdobie predĺženia podporného obdobia v nezamestnanosti sa nebude zarátavať do zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti v prípade ak si poistenec uplatní nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia v nezamestnanosti z dôvodu, že bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, a obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace.

TIP: Celé znenie schváleného zákona na tomto linku.

Ktoré obdobia sa považujú za obdobia, kedy ste poistený v nezamestnanosti, z čoho sa vypočítava dávka v nezamestnanosti, aké sú povinnosti na úrade práce, kedy Vás nezaevidujú… Moj EBOOKy na túto tému aj s príkladmi


Ktoré dávky popri podpore nemôžete poberať?

Nie je možné poberať súčasne dávku v nezamestnanosti a:

  • rodičovský príspevok
  • ošetrovné
  • materské
  • nemocenské

Za dni, kedy poberáte tieto dávky nemáte nárok na poberanie dávky v nezamestnanosti. Do podporného obdobia, kedy máte nárok na poberanie podpory, sa nezapočítava obdobie, kedy máte nárok na vyššie uvedené dávky.


Ak ste boli na úrade práce už predtým….

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na podporu sa nezapočítava obdobie poistenia v nezamestnanosti, ktoré bolo získané ku dňu vzniku predchádzajúceho nároku na dávku v nezamestnanosti.

To znamená, že keď ste pred žiadosťou o podporu, ktorú si budete podávať teraz už boli predtým na podpore, musíte mať znova 730 dní poistenia v nezamestnanosti („odrobených“). Dni poistenia v nezamestnanosti, ktoré sa Vám zarátali predtým, sa Vám teraz nezarátajú.

Ak ste boli vyradený z evidencie na úrade práce počas poberania podpory a v období najviac 2 rokov sa opätovne prihlásite na úrade práce, vznikne Vám nárok na podporu odo dňa opätovného zaradenia do evidencie ÚP vo výške, v akej Vám bola vyplácaná predchádzajúca podpora a iba zvyšok podporného obdobia (čo ste nevyčerpali zo 6 mesiacov predtým a ak ste si nepožiadali o doplatenie zvyšku podpory jednorazovo.)

pre viac info, klik sem
Pre viac info KLIK SEM

Kedy dostanete rozhodnutie o dávke v nezamestnanosti?

Domov Vám bude zo Socpoist doručené rozhodnutie o výške dávky v nezamestnanosti na deň, vypláca sa totiž za dni. Lehota je 60 dní od doručenia Vašej žiadosti do pobočky Socpoist.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV