Na krízovú situáciu (pandémiu) sú naviazané rôzne dávky a osobitné právne úpravy. Taktiež i tzv. pandemické ošetrovné (OČRka). V článku som zhrnula ako to je s pandemickým ošetrovným v roku 2021. Priebežne ho aktualizujem.


OČRKa, ak je Vaše dieťa na dištančnom vzdelávaní


Niektoré školy sú otvorené trošku zvláštnym spôsobom. Ich prevádzka je obmedzená, nie všetky deti „sa dostali“ na prezenčnú formu výučby, a ostali na dištančnom vzdelávaní. Vyvstala tak otázka, ako je to s OČRkou v tomto prípade a aké potvrdenie je potrebné na priznanie nároku na ošetrovné.


Ak máte školáka do 11 rokov veku, ktorý je na dištančnom vzdelávaní, tak


1. nárok na ošetrovné Vám môže vzniknúť, ak zriaďovateľ svojim nariadením otvoril školu tak, že OBMEDZIL ROZSAH prezenčnej výučby, tzn. niektorým žiakom z prevádzkových dôvodov neumožnil prezenčnú formu výučby. Týmto žiakom musí škola poskytnúť dištančnú formu vzdelávania, rodič dostane o tom zo školy potvrdenie. Škola má totiž obmedzenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu.


2. nárok na ošetrovné nevznikne, a je škola otvorená bez obmedzení, ale dieťa nedá rodič do školy z dôvodu obavy pred koronavírusom.


Pandemické ošetrovné marec 2021

Od 8.2.2021 sa otvárajú materské školy, začína aj prezenčná výučba u žiakov prvého stupňa ZŠ atď..

Viac v článku na tomto linku: Fungovanie škôlok a škôl od 8.2.2021

Kedy máte nárok na ošetrovné?

Materské školy a základné školy

Podmienky, ktoré musíte spĺňať

1. podmienka: osobne a celodenne sa staráte o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (u dieťaťa, ktoré je zdravotne ťažko postihnuté do dovŕšenia 18. roku veku), ktorého škôlka alebo škola bude uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa, ak dieťa nebude navštevovať ani školský klub (v prípade návštevy školského klubu nie je splnená podmienka osobnej a celodennej starostlivosti),

Takže:

Ak je 8.2.2021 materská škola, ktorú navštevuje Vaše dieťa ešte zatvorená z dôvodu rozhodnutia zriaďovateľa (obvykle obec), napríklad pretože ešte prebieha testovanie zamestnancov, tak máte ešte nárok na ošetrovné na dieťa.

Taktiež ak škôlka, škola ostáva zatvorená aj naďalej na základe rozhodnutia hygieny, riaditeľa, zriaďovateľa, je tam pokračujúci nárok na ošetrovné na dieťa.

Ak je škôlka, do ktorej je dieťa zapísané otvorená a Vy sa rozhodnete dieťa do škôlky nedať z dôvodu obavy pred koronavírusom, nemáte nárok na ošetrovné. Rovnako to platí aj v prípade žiaka ZŠ.

alebo

2. podmienka: osobne a celodenne ošetrujete dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého zdravotný stav na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie nevyhnutne vyžaduje,

2. nemáte príjem ako zamestnanec a v období starostlivosti o dieťa/ošetrovania dieťaťa (nárok na pandemické ošetrovné teda nemajú rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou domáckej práce, čiže formou home office).

Ak ste počas krízovej situácie (od 12.3.2020) mali už priznaný nárok na pandemické ošetrovné, novú žiadosť o ošetrovné nepodávate. Koncom februára 2021 pošlite iba čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.

#TIP: Ak ste nezamestnaný a uvažujete ako získať ošetrovné, klik na článok

V prípade, ak ste počas krízovej situácie o pandemické ošetrovné ešte nežiadali, pošlite žiadosť o pandemické ošetrovné, (Žiadosť o ošetrovné bez aktivovaného elektronického občianskeho preukazu, Žiadosť o ošetrovné s aktivovaným elektronickým občianskym preukazom)

Následne ešte koncom februára 2021 zašlite aj čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.


HOMEOFFICE a ošetrovné

Podľa § 30 zákona o sociálnom poistení:

Zamestnanec má nárok na nemocenskú dávku, aka) splnil podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku v ochrannej lehote ab) nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1, okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu, za obdobie trvania dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky uvedeného v § 33 ods. 1, § 39 ods. 1, § 48 ods. 1 a § 49 ods. 1.

Z toho vyplýva ľudsky povedané nasledovné: Počas homeoffice máte príjem za vykonanú prácu (síce z domu). Preto nemôžete súčasne z tohto zamestnania-nemocenského poistenia – poberať aj ošetrovné na dieťa.


Ako mám ukončiť pandemickú OČrku?

Keď chcete ukončiť pandemickú OČRku (ošetrovné) tak to nerobíte žiadnym oficiálnym tlačivom. Jednoducho na konci mesiaca nepošlete pravidelné čestné vyhlásenie, kde sa obvykle vyznačujú konkrétne dni, kedy sa dieťa ošetrovali (boli na pandemickej OČRke s dieťaťom) a vyplácanie ošetrovného nepokračuje.


Moje praktické ebooky pre rodičov – ušetrite si ČAS a PENIAZE, napríklad tieto:


Staršia časť článku, ale stále aktuálna.

Škôlkari a ošetrovné (OČRKa)

Pozor: K 24.9.2020 nastali v prípade pandemického ošetrovného a škôlkarov/školákov ZMENY.

ZDRAVÉ dieťa (škôlkar):

Ak máte škôlkara, teda Vaše dieťa je zapísané do škôlky, tak máte nárok na pandemické ošetrovné vtedy, ak škola alebo jej časť, prípadne škôlka bola uzatvorená na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Dňa 23.9.2020 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení. Nárok na pandemické ošetrovné NIE JE v prípadoch, kedy zákonný zástupca dieťaťa nedá dieťa do škôlky alebo školy z dôvodu obavy o jeho zdravie!!!

Toto stále platí. Ak je škôlka, do ktorej je dieťa zapísané otvorená a Vy sa rozhodnete dieťa do škôlky nedať z dôvodu obavy pred koronavírusom, nemáte nárok na ošetrovné.

Podľa informácie na webstránke Sociánej poisťovne, škôlkarom je dieťa, ktoré je zapísané do škôlky. Takže ak je dieťa prijaté a zapísané v škôlke, nie je možné od 23.9.2020 na takéto dieťa poberať ošetrovné, ak ho zákonný zástupca nedá do škôlky z dôvodu obavy pred nákazou koronavírusom.

#TIP: Časté otázky rodičov ohľadom ošetrovného…

#TIP: Započítava sa obdobie na OČRKE na budúcu materskú/podporu?

#TIP: Článok – som nezamestnaná/á a chcem si požiadať o ošetrovné


Deti, ktoré do škôlky nechodili a nebudú chodiť

Pri deťoch, ktoré ešte nechodili do škôlky- nárok na pandemické ošetrovné majú oprávnené osoby aj naďalej. Tak ako to platilo doteraz.Ošetrovné (OČRka) v prípade školákov

Zdravé dieťa (školák):

V prípade školopovinnych detí – rodič nemôže od septembra svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko by tým porušil školský zákon. Školská dochádzka je u nás povinná.

Nárok na pandemické ošetrovné preto majú rodičia v prípade školákov vtedy, ak

  • sa starajú o dieťa do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorého trieda bola uzatvorená riaditeľom školy v súlade s pripravovaným rozhodnutím ministra školstva

Choré dieťa (školák):

Nárok, na ošetrovné majú samozrejme aj rodičia, ak ošetrujú choré dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania. V tomto prípade je teda potrebné potvrdenie lekára.

Ako si požiadať o ošetrovné?

Po prvé platí, že ak chcete dostať ošetrovné, musíte o neho požiadať. Nedostávate ho automaticky.

  1. Vyplníte žiadosť o ošetrovné. Počas krízovej situácie (ktorá stále trvá!) ho vypĺňate iba jedenkrát. Môžete si uplatniť nárok aj postredníctvom elektronického formulára.
  2. možnosť- prostredníctvom Žiadosti o ošetrovné. V prípade chorého dieťaťa prikládate aj potvrdenie ošetrujúceho lekára.
  3. Na konci kalendárneho mesiaca nezabudnite poslať Čestné vyhlásenie, v ktoré dni ste osobne a celodenne ošetrovali dieťa.

OČRKu riešite s pobočkou Sociálnej poisťovne – zamestnanec podľa sídla zamestnávateľa. SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba podľa miesta trvalého bydliska.

Nezabudnite vždy čo najskôr prípadne i vopred informovať svojho zamestnávateľa o OČRke.

Môžem poslať čestné vyhlásenie i za niekoľko mesiacov naraz? Alebo musím koncom každého kalendárneho mesiaca?

Môžete i naraz, ak však chcete dostať ošetrovné vždy za ten-ktorý kalendárny mesiac čo najskôr, odporúča sa poslať ČV koncom daného kalendárneho mesiaca. Napríklad za september do konca septembra. Ak už máte priznnaé ošetrovné rozhodnutím, tak dostávate ošetrovné vyplatené vždy mesačne pozadu, vo výplatných termínoch SOciálnej poisťovne, cca v polovici kalendánreho mesiaca.

Po podaní prvej žiadosti o ošetrovné, je vydané do 60 dní od doručenia žiadosti o priznaní ošetrovného rozhodnutie o priznaní ošetrovné/nepriznaní a výške ošetrovného na deň.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV