Ak premýšľate o rozvode manželstva, berte na vedomie tieto tri veci: spoločné deti, dôvody pre rozvod manželstva, delenie majetku.

Niekto povie, že rozvod prebehol hladko a nič ho neprekvapilo. Pre iného je to náročná a dlho trvajúca situácia. Predovšetkým samotné rozhodnutie o tom, že manželstvo sa ukončí, je častokrát dlhotrvajúcim procesom.


Pripravila som pre Vás tento článok a tri veci, ktoré je potrebné mať na pamäti, ak o rozvode eštelen uvažujete alebo ste už prijali rozhodnutie sa rozviesť.


1.Dôvody pre rozvod manželstva

Nie každé manželstvo súd rozvedie. Súd môže manželstvo na návrh rozviesť, ale nie je to jeho povinnosťou. Manželia nemajú nárok, aby bolo manželstvo rozvedené.

Súd bude zisťovať, či sú splnené zákonné podmienky pre rozvod manželstva. K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.

V zmysle § 23 ods.1 zákona o rodine: Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

V zmysle § 23 ods.2 zákona o rodine: Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.

V zmysle § 23 ods.3 zákona o rodine: Súd pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie povinností manželov podľa  § 18 a § 19 zákona o rodine.

#TIP: Súd môže manželstvo NEROZVIESŤ, aj keď obaja manželia s rozvodom súhlasia.


2.Rozvod manželstva, ak máte spoločné deti

Ak sa v manželstve narodili spoločné deti, ktoré sú stále maloleté, tak súčasťou rozvodového konania bude aj rozhodovanie o nich.

Najprv bude súd riešiť rozvod manželstva. Bude posudzovať,či sú naplnené zákonné podmienky pre rozvod manželstva. Následne bude rozhodovať o úprave práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode manželstva.

Týmto rodičovskými právami a povinnosťami sú:

  • výživné na dieťa
  • zastupovanie dieťaťa a správa jeho majetku
  • zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej osobnej staortlivosti obidvoch rodičov
  • styk rodiča s dieťaťom

Pripravila som: 90 strán komplexne zhrnuté: E-sprievodca pre rodičov, ktorí uvažujú o rozvode alebo už sú v rozvodovom konaní

PRE VIAC INFO KLIK SEM.

3.Delenie majetku po rozvode. Nezmeškajte lehotu!

Na tomto mieste chcem upozorniť, že majetok, ktorý patrí do tzv. bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa vyporiadava AŽ PO právoplatnoplatnosti rozsudku o rozvode manželov.

Vyporiadať sa môžete dohodou alebo súdnou cestou. Súdna cesta predstavuje časovo aj finančne náročnejšiu voľbu. Pretože rátajte napríklad:

  • s odmenou advokátovi, ak Vám pripraví návrh na vyporiadanie BSM a bude Vás zastupovať (advokát nie je povinný)
  • zaplatením znaleckého posudku (ak si ho dáte vyhotoviť, ak ho nariadi súd)
  • súdnym poplatkom (vo výške 1 percento ceny vecí patriacich BSM a ostatných hodnôt (aktíva) ak uzatvoríte zmier, 3 percentá, ak rozhodne súd). Ak sa vyporiadava BSM, kde je nehnuteľnosť, obvykle ide súdu niekoľko tisíc eur.

LEHOTA TRI ROKY na vyporiadanie BSM

Ak sa v lehote do troch rokov od rozvodu nevyporiadate dohodou alebo nepodáte návrh na súd, budú platiť zákonné domnienky, že ste sa vyporiadali určitým zákonom stanoveným spôsobom.

Napríklad: spoločnú nehnuteľnosť budete mať v tzv. podielovom spoluvlastníctve.

Upozornenie: Predmetom vyporiadania BSM, nie sú iba aktíva, ale aj pasíva. Teda rôzne záväzky, ktoré vznikli počas manželstva.SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.