Od 1.1.2020 nadobúda účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá si dáva za cieľ podporiť športovanie detí. V akej výške môže zamestnávateľ prispieť zamestnancovi na športovú činnosť jeho dieťaťa? A na akú športovú činnosť?

Kto môže požiadať o tento príspevok?

Zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Na pomernú časť sumy príspevku na športovú činnosť dieťaťa v pomere
zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času môže zamestnanec zamestnávateľa požiadať a zamestnávateľ tento príspevok môže poskytnúť aj takému zamestnancovi, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, ak jeho pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Zamestnanec pri súčasnej existencii viacerých pracovných pomerov môže žiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u jedného ním zvoleného zamestnávateľa.

Aká bude výška príspevku?

Zamestnávateľ môže zamestnancovi na športovú činnosť dieťaťa prispieť vo výške 55 percent vynaložených nákladov, maximálnou sumou 275,- eur ročne.

O príspevok môže zamestnanec toho istého zamestnávateľa v priebehu kalendárneho roka požiadať aj opakovane, a to až do vyčerpania maximálnej sumy príspevku , ktorá môže byť zamestnávateľom jeho zamestnancovi postupne poskytnutá v maximálnej sume 275,- eur za kalendárny rok, v prípade ak sa nejedná o zamestnanca, ktorý má
dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas.

Živnostníci TAKTIEŽ

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa si na svoje deti v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre zamestnancov môžu vo svojich daňových výdavkoch (nákladoch) uplatniť aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, ak im nebol tento príspevok na športovú činnosť dieťaťa počas roka už poskytnutý ich zamestnávateľom.

Aké sú ďalšie podmienky pre tento príspevok?

Dieťa, na ktorého vykonávanie športovej činnosti zamestnanec môže zamestnávateľa požiadať o tento príspevok

  • musí byť mladšie ako 18 rokov,
  • musí mať trvalý pobyt alebo
  • obdobný pobyt na území Slovenskej republiky a
  • musí byť po dobu najmenej 6 mesiacov pred podaním žiadosti o tento príspevok osobou s príslušnosťou k športovej organizácii

Za dieťa zamestnanca sa na účely poskytovania príspevku na športovú činnosť dieťaťa považuje vlastné dieťa zamestnanca, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo aj iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Ako požiadať zamestnávateľa o príspevok a kedy Vám ho vyplatí?

Zamestnanec je povinný zamestnávateľovi predložiť účtovné doklady vydané športovou organizáciou zapísanou v registri právnických osôb v športe. Súčasťou týchto účtovných dokladov musí byť označenie dieťaťa zamestnanca, ktoré vykonáva športovú činnosť, aby bolo možné priradiť jednotlivý účtovný doklad ku konkrétnemu dieťaťu zamestnanca a zároveň na základe zamestnancom predloženého účtovného dokladu zo strany
zamestnávateľa vyčísliť presnú výšku sumy príspevku na športovú činnosť dieťaťa, ktorá môže byť poskytnutá zamestnancovi.

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi príspevok v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Aké sú ciele príspevku na športovú činnosť dieťaťa?

1.Predpokladá sa zvýšenie počtu pravidelne športujúcich detí a ekonomicky aktívnych rodičov, ktorí budú viesť svoje deti k športu pod vedením odborne spôsobilého športového odborníka pôsobiaceho u športovej organizácie.

2. Športové organizácie zapísané v registri právnických osôb v športe budú mať možnosť zabezpečiť si svoje financovanie aj takouto formou.

3.Motiváciou zamestnávateľa k poskytnutiu tohto príspevku zamestnancovi je jeho oslobodenie od platenia daní a odvodov zamestnancom aj zamestnávateľom. Tento príspevok zároveň patrí v plnej výške medzi daňové náklady zamestnávateľa.

Novela Zákonníka práce, ktorým sa zavádza tento príspevok nadobúda účinnosť od 1.1.2020.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV