Aktual. pre rok 2024: Existuje v súčasnosti ešte nultý alebo prípravný ročník? Niečo ako medzistupeň medzi ukončením škôlky a nástupom do prvého ročníka základnej školy? A čo je to úvodný ročník? V článku nájdete info ako to momentálne s nimi je.

Prípravný ročník v roku 2024

Prípravný ročník môže byť zriadený len v základnej škole pre žiakov podľa § 2 písm. k) školského zákona – v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Tá má spravidla deväť až desať ročníkov. Zriadenie prípravného ročníka je iba možnosťou, nie povinnosťou tejto školy.

Ak takáto škola zriadi prípravný ročník, tak ten je určený pre žiakov so zdravotným znevýhodnením OKREM žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa alebo s vývinovými poruchami ľahkého stupňa

  • ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov,A
  • ktorí nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka
    základnej školy so štátnym vzdelávacím programom (§97 ods. 3 školského zákona).

Započítava sa prípravný ročník do povinnej školskej dochádzky?

Áno, prípravný ročník sa počíta ako prvý ročník povinnej školskej dochádzky.


Existuje ešte nultý ročník?

Už od školského roku 2022/2023 sa v základnej škole nultý ročník nemôže zriadiť. Neexistuje.


Úvodný ročník

Úvodný ročník existuje od školského roka 2023/2024.

V základnej škole možno so súhlasom zriaďovateľa zriadiť úvodný ročník pre

a) žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nepokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy, alebo

b) žiakov s vývinovými poruchami ľahkého stupňa, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nepokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy.

V základnej škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním možno so súhlasom zriaďovateľa zriadiť úvodný ročník pre

a) žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek päť rokov, alebo

b) žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek štyri roky a je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy pred dovŕšením šiesteho roku veku.

Úvodný ročník možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov a najviac desiatich žiakov.

Čo je potrebné pre to, aby bol žiak zaradený do úvodného ročníka?

  1. zaraďuje ho riaditeľ školy
  2. na základe vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie a s vopred prerokovaným informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Na žiaka so všeobecným intelektovým nadaním, ktorý sa vzdeláva v úvodnom ročníku v škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, sa nevzťahuje § 28a.

Absolvovanie úvodného ročníka sa nepovažuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Po absolvovaní úvodného ročníka žiak pokračuje v prvom ročníku základnej školy v triede spolu s ostatnými žiakmi.

Odporúčam preštudovať si aj toto Usmernenie – KLIK SEM.


#TIP: Článok: Je možné poberať súčasne rodičovský príspevok a príspevok na súkromnú škôlku?

SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA. A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *