Čakáte bábätko? Tak Vás určite zaujme finančne najzaujímavejší príspevok, ktorý štát dáva novopečeným rodičom. Aké treba spĺňať podmienky, koľko dostanete, ktoré si môže požiadať a kto nemusí, lehoty….v článku.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Je jednorazová štátna dávka, ktorú poskytuje štát pri narodení dieťaťa. Prednostne sa vypláca matke, ktorá je žiadateľom o tento príspevok. Otec o tento príspevok môže žiadať iba za výnimočných okolností.

Právna úprava tohto príspevku je obsiahnutá v zákone č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

#TIP: Prečítajte si aj aktualizovaný článok o kočíkovom, klik sem.


Zrušila sa podmienka dožitia 28 dní

Od 1.4.2022 je výška príspevku nasledovná:

Suma príspevku pri narodení dieťaťa je

a)829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu,

b)151,37 eura, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu.

Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa predchádzajúcej vety sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.

Pozri aj zmeny nižšie. Text článku upravím pred 1.5.2023.

Podmienka 28 dní tak bola vypustená.

ZMENY od 1.5.2023

Dňa 28.3.2023 bola v parlamente schválená novela zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. Na jej základe sa aj na dieťa narodené od prvého až štvrtého pôrodu vypláca príspevok vo výške 829,86 eur. Novea nadobúda účinnosť od 1.mája 2023.


#TIP: Príspevok pri narodení dieťaťa a cezhraničná situácia – klik sem na článok.


Nie je potrebné preukazovať:

Oprávnená osoba (matka, výnimočne otec) už nemusí zvlášť preukazovať pre nárok na kočíkové napríklad:

  • uzatvorenie dohody o poskytovaní zdrav.starostlivosti v ambulancii pediatra
  • návštevu poradní u gynekológa od 4.mesiaca tehotenstva.
  • Doteraz bolo potrebné na tlačive žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa získať potvrdenie od pediatra aj gynekológa.

Tieto informácie poskytne úradom na vyžiadanie elektronicky Národné centrum zdravotníckych informácií. Rodič tak bude zbavený administratívnej záťaže.Pozrite si ponuku esprievodcu Budeme mať bábätko 2024 (čo všetko vybaviť, na čo máte nárok, od tehotenstva – cez narodenie dieťaťa- až po nástup na rodičovskú dovolenku)


Nie je potrebná osobitná žiadosť

Doteraz bolo potrebné pre uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa podanie osobitnej žiadosti na tlačive. Od 1.4.2022 už toto nie je potrebné.

Ak sa dieťa narodilo na Slovensku (má pediatra na Slovensku, mama navštevovala poradne gynekológa na Slovensku), nie je nutné podávať žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa (listinná, elektronická forma) a prikladať doklady, ktoré sa vyžadovali doteraz. Úrad práce si splnenie podmienok pre kočíkové zistí sám. Nárok na príspevok sa uplatní automaticky cez informačný systém.

Konanie o príspevku pri narodení dieťaťa sa začne dňom

a) doručenia informácie úradu práce o zápise dieťaťa do registra fyzických osôb alebo

b) preukázania narodenia dieťaťa mimo územia Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 písm. a).


Moje praktické ebooky pre rodičov s rôznymi životnými situáciami rodičov. Všetko zhrnuté na jednom mieste


Na aký účet Vám príde kočíkové?

na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý

a. osoba oprávnená na príspevok oznámila úradu,

b.na ktorý sa poukazuje tehotenské alebo tehotenské štipendium, ak nemožno postupovať podľa bodu a., alebo

v hotovosti na adresu na území Slovenskej republiky,ktorú oprávnená osoba oznámila úradu, prpadne na ktorú sa poukazuje tehotenské, ak oprávnená osoba neoznámila úradu číslo účtu alebo na ktorú sa poukazuje iná opakovaná dávka poskytovaná úradom, ak nemožno postupovať podľa predchádzaúcich možností.Predlžuje sa lehota

Pôvodne nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zanikol do 6 mesiacov od pôrodu. Od 1.4.2022 sa táto lehota predlžuje na 12 mesiacov od narodenia dieťaťa.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.

1 Comment on Príspevok pri narodení dieťaťa (kočíkové) – 2024

Comments are closed.