V parlamente bola práve schválená novela zákona, na základe ktorej sa opäť vracajú „obedy zadarmo“ – v tej verzii, ktorú sme poznali predtým. AKo je to v prípade menších škôlkarov? AKo je to v prípade, že dieťa má dietetické obmedzenie? AKo je to v prípade individuálneho štúdia? Viac info v článku.


Odkedy sa opätovne zavádzajú obedy „zadarmo“?

Od 1.mája 2023.

Novela zákona, ktorou sa mení aktuálny stav (zákon zo 7. februára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony), bola podpísaná prezidentkou 21.februára 2023. Ešte ide na vyhlásenie v Zbierke zákonov.

Obedy „zadarmo“

Problematiku tzv. obedov zadarmo (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) upravuje zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v platnom znení. Podľa poslednej schválenej novely:

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole na

1.každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

2.dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

3. na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a zúčastnilo sa vyučovania. (od 1.5.2023)

Teda bez ohľadu na to, či na dieťa rodič poberá alebo nie daňový bonus na dieťa.

Rodič, ktorý chce, aby malo jeho dieťa „obedy zadarmo“ písomne požiada školskú jedáleň o poskytnutie dotácie na stravovanie – t.j., že chce „obedy zadarmo“ pre dieťa.

Môj e-sprievodca pre rodičov — o OČRKE – z čoho sa vypočíta, časté otázky rodičov a rôzne situácie

Keď mám predškoláka?

Dotáciu na stravovanie bude možné poberať aj na dieťa, ktoré je v poslednom ročníku materskej školy.

Súčasne bude možné popritom stále poberať daňový bonus na dieťa.

Vy teda môžete dostávať DB na dieťa A zároveň mať obedy zadarmo (samozrejme, dotácia je vo výške 1,40 eur na deň a niekedy na stravu nestačí a aj tak my rodičia niečo doplácame).

Keď moje dieťa chodí do škôlky, ale nie je predškolák?

Ak máte predškoláka, máte možnosť požiadať o „obedy zadarmo“ pre neho. Ostávam Vám aj daňový bonus na dieťa (za predpokladu, že na DB na dieťa spĺňate podmienky). Obedy zadarmo môže mať aj taký predškolák, ktorý je v predškolskej triede už druhý rok, pretože mu rodičia dali tzv. odklad

Ak máte dieťa v NIE v predškolskej triede v škôlke...napríklad 3-5ročné, obedy zadarmo má iba vtedy, ak ide o

  • dieťa v hmotnej núdzi alebo ŽM (- dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima )a v tomto prípade,bude musieť mať zriaďovateľ materskej školy preukázané, že ide o dieťa v HN alebo ŽM
  • v materskej škole (okrem posledného ročníka MŠ), ak je v materskej škole (okrem posledného ročníka MŠ) najmenej 50% detí v hmotnej núdzi. V tomto prípade bude musieť mať zriaďovateľ MŠ preukázané, že aspoň 50% detí (okrem posledného ročníka MŠ) spĺňa podmienku dieťaťa v hmotnej núdzi.

INAK NIE.

Ebooky /e-sprievodcovia pre rôzne situácie rodičov z mojej autorskej dielne, napríklad


#TIP: Dotácia na stravu (obedy zadarmo) a súkromná škôlka

ČO mám robiť, keď má dieťa intolerancie/ dietetické obmedzenie

AK má dieťa špeciálnu diétu (obmedzenie v stravovaní) ako to bude s „obedmi zadarmo“?🍀

Viacerí ste sa na to pýtali. Takže takto:

AK dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo (podľa osobitného predpisu) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie – dotáciu na stravovanie zriaďovateľ škôlky /školy vyplatí rodičovi.


Dieťa na základnej škole

Dotáciu na stravu a súčasne aj daňový bonus na dieeťa bude možné poberať na prváka, druháka….jednoducho dieťa, ktoré navštevuje základnú školu.

Dieťa, ktoré má individuálne vzdelávanie?

Podľa schválenej novely: za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole. Takže nárok na dotáciu na stravovanie majú aj rodičia detí, ktoré majú na základnej škole individuálne štúdium.

Avšak je potrebné doplniť, to, že nárok na dotáciu na stravovanie je vtedy, keď dieťa súčasne odoberie stravu v školskej jedálni. Takže informujte sa na možnosť vyzdvihnúť si stravu pre dieťa v jedálni. Druhou možnosťou je to, že Vaše dieťa má dietetické obmedzenie potvrdené lekárom a školská jedáleň mu nevie zabezpečiť stravu, takže v tom prípade by Vám dotácia chodila na účet.

TIP. Odporúčam prečítať si tento príspevok pre rodičov domškolákov ohľadom dotácie na stravovanie, klik sem.

Aká je výška dotácie od 1.5.2023?

1,40 eur na dieťa v poslednom ročníku materskej školy / deň

2,10 eur na dieťa na prvom stupni základnej školy / deň

2,30 eur na dieťa na druhom stupni základnej školy / deň

Podmienkou je, že dieťa sa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu.

Dieťa v súkromnej škôlke / škole?

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

a) zriaďovateľ materskej školy alebo zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa, ktorým je okresný úrad v sídle kraja,

b) obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je okresný úrad v sídle kraja,34a)

c) občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je okresný úrad v sídle kraja, alebo

d) v odôvodnených prípadoch materská škola alebo základná škola na základe písomnej dohody so zriaďovateľom podľa písmena a) alebo s obcou podľa písmena b).

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť aj súkromná MŠ alebo ZŠ alebo cirkevná MŠ alebo ZŠ za splnenia podmienky, že je právnickou osobou, ktorá je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona. Zároveň o dotáciu na stravu na dieťa môže požiadať aj špeciálna základná škola, nakoľko v zmysle zákona o dotáciách, je
dotáciu na stravu možné poskytnúť dieťaťu, ktoré sa zúčastní vyučovania na základnej
škole a odoberie stravu (zdroj http://www.upsvr.gov.sk.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

4 komentáre on Obedy „zadarmo“ schválené opäť

Comments are closed.