Parlament predlomil veto prezidentky a opätovne schválil návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov ? Na ktoré „krúžky“ bude môcť dostávať príspevok?

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol schválený 22.6.2022 opätovne v parlamente a je účinný od 1.7.2022.

AKTUÁLNE k 8.9.2022 (z mojej facebook fanpage Mária Dvončová – Právne pre rodiča) :

1. zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým sa krúžkovné od 1.1.2023 zavádza vo výške 50 eur mesačne bol schválený, je účinný.


2. prezidentka ale 14.7.2022 podala návrh na ÚS SR, kde navrhla okrem iného pozastaviť účinnosť tohto zákona aj v časti zákona, ktorá sa týka krúžkovného. ÚS zatiaľ o pozastavení účinnosti nerozhodol….zatiaľ teda platí to, čo bolo schválené v parlamente.


3. Do parlamentu bol predložený poslanecký návrh, v ktorom sa navrhuje napríklad:
spresniť niektoré ustanovenia zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dôvodu zmeny vybraných parametrov tak, aby celý mechanizmus bol efektívnejší a prístupnejší pre všetkých užívateľov, a to pre oprávnené osoby aj poskytovateľov voľnočasových aktivít; medzi tieto úpravy patrí predovšetkým:

a) zmena limitu čerpania z časového na nominálny, t. j. na konte dieťaťa môže byť maximálna suma 1000 eur,
b) zrušenie časovej viazanosti použitia príspevku 60 eur na mesiac,
c) predĺženie periodicity potvrdzovania účasti dieťaťa na voľnočasovej aktivite a jej hodnotenie z jedného na sedem kalendárnych dní…


Kto bude môcť dostať tento príspevok?

Oprávnenou osobou bude primárne poberateľ prídavku na dieťa.

Ak je dieťa umiestnené v zariadení ústavnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, oprávnenou osobou je štatutárny zástupca zariadenia, do ktorého bolo dieťa umiestnené, alebo ním poverený
zamestnanec.

Ak nie je možné stanoviť oprávnenú osobu prostredníctvom prídavku na dieťa alebo na základe rozhodnutia súdu o umiestnení dieťaťa do ústavnej starostlivosti, oprávnenou osobou je osoba, ktorá preukáže ako prvá Finančnému riaditeľstvu SR (ďalej len „platiteľ“), že je zákonným zástupcom dieťaťa. Tieto skutočnosti sa budú preukazovať spôsobom, ktorý zverejní platiteľ na svojom webovom sídle.


Na aké dieťa je možné dostať tento príspevok?

Dieťaťom sa rozumie pre účely tohto príspevku

  • osoba s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky od 5 rokov veku do 18 rokov veku, pričom
  • sa za dieťa po ukončení povinnej školskej dochádzky považuje len dieťa, ktoré sa naďalej zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v škole na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí.

Na aké voľnočasové aktivity je možné použiť príspevok?

Príspevok môže byť použitý len na úhradu voľnočasových aktivít, ktorých zoznam
ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a) Ministerstvo školstva pre voľnočasové aktivity v oblasti vzdelávania a školstva

b) Ministerstvo kultúry pre voľnočasové aktivity v oblasti kultúry

#TIP PRE VÁS: Prečítajte si o príspevku na začiatku školského roka pre prváčikov.


#TIP: Prečítajte si článok: Časté otázky rodičov ohľadom rodičovského príspevku


Aká bude výška príspevku?

Výška príspevku sa stanovuje na 60 eur za každý kalendárny mesiac od mesiaca, v ktorom dieťa
dovŕši 5 rokov fyzického veku až po kalendárny mesiac, v ktorom dovŕši 18 rokov veku.


V záujme zabezpečiť flexibilitu nakladania s príspevkom a zároveň umožniť objednávanie
voľnočasových aktivít v dlhšom časovom horizonte sa navrhuje, aby sa príspevok za príslušný
kalendárny mesiac pripisoval na konto dieťaťa 12 kalendárnych mesiacov vopred.

Príspevok sa pripíše na konto dieťaťa vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca. V mesiaci, v ktorom sa
konto dieťaťa zriadi, sa na konto dieťaťa pripíšu príspevky za 13 po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov.

#TIP: Prečítajte si aj článok o dotáciach na stravu (obedy zadarmo) v súvislosti s daňovým bonusom na dieťa, klik semNa ktoré „krúžky“?

Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry vydajú podzákonný právny predpis, ktorého obsahom bude ZOZNAM voľnočasových aktivít, na financovanie ktorých možno použiť príspevok.

Zároveň sa ustanovuje kompetencia pre oba rezorty ustanoviť po predchádzajúcej dohode s Ministerstvom financií SR maximálnu výšku príspevku na jednotlivé voľnočasové aktivity v oblasti
vzdelávania, športu a kultúry. V nadväznosti na to Ministerstvo financií SR môže ustanoviť
podzákonným právnym predpisom inú regionálnu výšku príspevku na voľnočasové aktivity.


Ako to bude fungovať?

Oprávnená osoba môže pre dieťa objednať voľnočasovú aktivitu výlučne prostredníctvom
aplikácie.

Objednanie voľnočasovej aktivity poskytovateľ potvrdí alebo odmietne v lehote piatich
pracovných dní od jej objednania a ak tak neurobí, objednaná služba sa považuje za neobjednanú. Ak nie je poskytovateľ schopný zabezpečiť ním poskytovanú voľnočasovú aktivitu, alebo túto aktivitu vypovie, bezodkladne ju zruší prostredníctvom aplikácie.

Kto bude môcť poskytovať voľnočasové aktivity („krúžky“)?

Poskytovateľom voľnočasových aktivít pre dieťa je fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická
osoba, ktorú na základe podmienok ustanovených osobitnými predpismi v gescii príslušných
rezortov (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo kultúry SR) zapíše
daný rezort do registra, ktorý zriaďuje a spravuje.
Na účely nakladania s príspevkom, objednávania voľnočasových aktivít a zúčtovania úhrad za
tieto aktivity sa zriaďuje konto dieťaťa a konto poskytovateľa.#TIP PRE VÁS: Ako sa vybavuje príspevok na súkromnú škôlku/opatrovateľku?

#TIP: Pozrite si môj článok: Veľký prehľad zmien pre rodičov od 1.1.2022.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV