Na základe akých princípov prebieha delenie majetku po rozvode? Ako dlho vyporiadanie BSM trvá? Koľko to stojí?

Niekto povie, že rozvod prebehol hladko, ale delenie majetku po rozvode bolo „peklo“. V prvom rade upozorním, že manželia, ktorí sa rozvádzajú určite neriešia deľbu majetku až keď ich právoplatne rozvedú. Rozprávajú sa alebo uvažujú o deľbe majetku určite oveľa skôr. Nakoľko je potrebné mať veci vopred premyslené.


Pripravila som pre Vás tento článok, v ktorom uvádzam princípy, ktoré platia pri deľbe majetku po rozvode. Bližšie informácie si môžete pozrieť v podrobnejšie spracovanom EBOOKU.


Princípy delenia majetku po rozvode

Ide o zásady ustanovené príkladmo. Zákon súdom umožňuje, aby majetkové vzťahy manželov k spoločnému majetku upravili čo najspravodlivejšie v súlade s dobrými mravmi, so záujmami manželov i ich maloletých detí. Súdy pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva môžu teda odstrániť tvrdosti zákona.

  • Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké.

Vychádza sa zo zásady rovnosti ich podielov, pričom platí, že v rovnakom pomere, v akom sa manželia podieľajú na spoločnom majetku, sa podieľajú aj na spoločných dlhoch.

  • Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok.
  •  Každý z manželov je  povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.
  • Prihliadne sa predovšetkým na potreby maloletých detí

#TIP: Právna úprava neustanovuje, že predmety, ktoré slúžia osobným potrebám maloletých detí, sú ich vlastníctvom. Tak to je len v prípade, keď deti alebo niektoré z nich nadobudli niektoré veci darovaním, na základe dedenia apod.

  • Prihliadne sa na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu.
  • Prihliadne sa na to, ako sa ktorý manžel zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí.
  • Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Lehota troch rokov

Po rozvode manželstva môžete pristúpiť k vyporiadaniu BSM. A to buď

a. dohodou bývalých manželov

b. súdnou cestou

Ak sa v lehote do troch rokov od rozvodu nevyporiadate dohodou alebo nepodáte návrh na súd, budú platiť zákonné domnienky, že ste sa vyporiadali určitým zákonom stanoveným spôsobom.

Napríklad: spoločnú nehnuteľnosť budete mať v tzv. podielovom spoluvlastníctve.

Upozornenie: Predmetom vyporiadania BSM, nie sú iba aktíva, ale aj pasíva. Teda rôzne záväzky, ktoré vznikli počas manželstva.


Ak riešite rozvod, preštudujte si môjho praktického esprievodcu Rozvod – čo ma čaká.


Ako dlho trvá vyporiadanie majetku v BSM po rozvode?

Ak sa vyporiadate dohodou, tak je to z hľadiska časovej náročnosti na Vás.

Ak sa neviete dohodnúť a jeden z Vás podá návrh na vyporiadanie BSM súdnou cestou tak dĺžka konania závisí od toho, či sa budete vedieť dohodnúť na veciach a ich hodnote, ktoré patria do masy BSM. Ak sa budete vedieť dohodnúť, tak súd rozhodne cca do jedného roka.

Ak sa nebudete vedieť dohodnúť na hodnote vecí patriacich do BSM a nasledovať budú znalecké posudky a dokazovanie, tak rátajte s dobou 3-5 rokov.


Z mojej autorskej dielne : E – sprievodcovia pre rodičov (rôzne situácie) Viac info klik pod obrázkom.

Pre viac info KLIK SEM.

Koľko stojí vyporiadanie BSM?

Záleží na tom, či

  • si dohodu o vyporiadaní BSM spíšete sami alebo oslovíte advokáta, ktorému sa samozrejme platí odmena
  • budete podávať návrh na súd (platí sa poplatok na začiatku konania a taktiež aj na záver, podľa toho či uzatvoríte zmier alebo sa nedohodnete na súde a rozhodne súd).

Ak na súde uzatvoríte zmier, takže súd uznesením zmier schváli, je súdny poplatok vo výške 1 percento z predmetu konania (zo sumy aktív).

Ak rozhodne súd rozsudkom, je poplatok vo výške 3 percentá, v prípade nehnuteľností častokrát vo výške niekoľko tisíc eur.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.