S novým školským rokom 2021/2022 čakajú rodičov aj zmeny, čo sa týka „obedov zadarmo“. Zjednodušene povedané, sa pre niektoré deti zrušia a rodičia budú platiť stravu dieťaťu v materskej alebo základnej škole v plnej výške. Posledná novela príslušného zákona dáva NIEKTORÝM skupinám rodičov na výber – zvýšený daňový bonus na dieťa alebo dotácia na stravu (obed zadarmo).

rodičia majú z rôznych výšok daňového bonusu na dieťa a výberu zmätok

Na úvod pár informácií:

Daňový bonus na dieťa od 1.1.2022

Najprv si povedzme, v akej výške je daňový bonus na dieťa od 1.1.2022

  • Dieťa do 6 rokov veku: dvojnásobok základnej výšky DB: 47,14 eur (mesačne)
  • Dieťa od 6-15 rokov veku: tzv. zvýšený DB: 43,60 eur
  • Dieťa staršie ako 15 rokov : 23,57 eur (mesačne)

Obedy „zadarmo“

Problematiku tzv. obedov zadarmo (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) upravuje zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v platnom znení. Podľa poslednej schválenej novely

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole na

a)každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

b)dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

c)dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu;) táto skutočnosť sa žiadateľovi preukazuje čestným vyhlásením.

Väčšiny rodičov sa týka posledný odsek, teda písmeno c).


Čo mám robiť, keď mám 5 – ročného predškoláka?

V prípade, ak máte dieťa, ktoré chodí do posledného ročníka MŠ a má 5 rokov, môžete si na neho uplatniť DB. Dostanete ho vo výške 47,14 eur mesačne ( je to dvojnásobok základnej výšky DB, pretože ide o dieťa do 6 rokov veku. DB si uplatňujete na mesačnej báze u zamestnávateľa. U zamestnávateľa sa ho môžete uplatňovať aj na ročnej báze, v rámci ročného zúčtovania. SZČO si uplatňujú DB na dieťa raz ročne v rámci daňového priznania.

Súčasne je možné na takéto dieťa (5-ročný predškolák) uplatniť aj dotáciu na stravu (obedy zadarmo). Tú si uplatňuje zriaďovateľ materskej školy, do ktorej Vaše dieťa chodí. Nie priamo Vy ako rodič. Avšak musíte dať zriaďovateľovi na vedomie, že neuplatňujete zvýhodnený DB (vo výške 43,60 eur mesačne na dieťa), lebo nemalo 6 rokov. Vy si totiž uplatňujete DB vo výške 47,14 eur.

Vy teda môžete dostávať DB na dieťa A zároveň mať obedy zadarmo (samozrejme, dotácia je vo výške 1,30 eur na deň a niekedy na stravu nestačí a aj tak my rodičia niečo doplácame).

Zriaďovateľovi predložíte čestné vyhlásenie. (link). Ďakujem za vyjadrenie z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Nárok na poskytnutie dotácie na stravu na základe toho, že na dieťa nie je uplatňovaný zvýšený daňový bonus, preukazuje zákonný zástupca dieťaťa žiadateľovi/zriaďovateľovi (napr. ZŠ, MŠ či obec) čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ. Zákonní zástupcovia detí, ktoré sú v poslednom ročníku MŠ a ich deti nedovŕšili 6 rokov, predkladajú rovnaké čestné vyhlásenie.“


Keď bude mať Vaše dieťa 6 rokov (aj keď je predškolák v materskej škole), budete sa musieť rozhodnúť, či chcete zvýšený DB na dieťa alebo dotáciu na stravu, viď text nižšie.


#TIP: Dotácia na stravu (obedy zadarmo) a súkromná škôlka / individuálna strava z domu do škôlky


ČO mám robiť, keď mám dieťa 6 – 15 ročné?

Ak máte dieťa vo veku 6 – 15 rokov, máte nárok na tzv. zvýšený daňový bonus (43,60 eur mesačne). Nárok neznamená, že si ho AJ musíte uplatniť. Ak ste zamestnanec a uplatňujete si u svojho zamestnávateľa DB na dieťa, tak mu nemusíte zvlášť oznamovať, že nechcete dotáciu na stravu a chcete zvýšený DB (43,60 eur). Výšku DB si upraví zamestnávateľ sám, sleduje zmenu výšky DB od 1.7.2021.

Ak máte dieťa vo veku 6-15 rokov tak platí, že nie je možné súbežne poberať aj zvýšený DB (43,60 eur) a aj dotáciu na stravu na toto dieťa. Dotácia na stravu je 1,30 eur na deň. Takže z finančného hľadiska sa oplatí viac zvýšený DB na dieťa, ak by ste mali na neho nárok. Znova zopakujem,, ak ste zamestnanec, DB riešite so svojim zamestnávateľom (buď ho dostávate mesačne alebo raz ročne v rámci ročného zúčtovania).

Ak nárok na DB nemáte alebo si ho nechcete uplatniť, tak sa na Vaše dieťa môže dostávať dotácia na stravu ( to si riešia medzi sebou zriaďovateľ škôlky/školy a úrady práce) . Zriaďovateľovi školyVy ako rodič v tom prípade predložíte čestné vyhlásenie, link.


Ak by ste sa počas roka rozhodli (alebo sa stalo, že Vám nárok na D B zanikne), že predsalen chcete na Vaše dieťa dotáciu na stravu, nezabudnite to čo najskôr oznámiť Vášmu zamestnávateľovi. Aby sa nestalo, že budete poberať aj- aj a následne by ste museli vrátiť peniaze späť.


V prípade, ak Vaše dieťa chodí do školy (materská škola alebo základná škola), kde

a)je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, v

b) a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

tak v tomto prípade si môžete uplatniť nárok na dotáciu na stravu (viď začiatok článku). Opätovne však platí, že ak máte dieťa od 6-15 rokov veku, nemôžete si uplatniť zvýšený DB na dieťa (43,60 eur mesačne) a súbežne sa na Vaše dieťa nemôže dostávať dotácia na stravu (1,30 eur na deň v škole).


Dieťa staršie ako 15 rokov

Ak má dieťa 15 rokov a navštevuje základnú školu, môžete na takéto dieťa poberať aj daňový bonus na dieťa a uplatniť si nárok aj na dotáciu na stravu (teda obedy zadarmo). Nemusíte si vyberať jedno alebo druhé.


Viac info nájdete aj na týchto linkoch:

  • Informácia Finančného riaditeľstva SR: klik sem
  • Informácia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny: klik sem

SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

3 komentáre on Obedy „zadarmo“ a daňový bonus na dieťa – čo mám robiť, keď…??

Comments are closed.