Dvojnásobný daňový bonus bol schválený. Zhrnula som Vám podstatné informácie – v akej výške bude? Do koľkých rokov veku dieťaťa? Koľko peňazí tak pribudne do rodiny?

Viete v akej výške je daňový bonus na dieťa teraz?

 

Aká je výška daňového bonusu na dieťa teraz- r. 2018 – aká bude v r. 2019?

Aktuálne výška daňového bonusu na dieťa je 21,56 eur mesačne (12 x 21,56 eur- 258,72 eur ročne). Od 1.1.2019 sa zvyšuje daňový bonus na dieťa na sumu 22,17 eur mesačne (ročne tak pôjde  o sumu 266 eur).

Dvojnásobný daňový bonus odkedy – na aké dieťa?

Dvojnásobný daňový bonus platí od 1.4.2019.

V dvojnásobnej výške, t.j. 44,34 eur mesačne bude možné si ho uplatniť iba na dieťa do 6 rokov veku. Znamená to tak zvýšenie pre jedno dieťa o 266 eur ročne.

Niektorí rodičia si v novom roku „prilepšia“ do rodinného rozpočtu.

Na aké dieťa si môžete uplatniť daňový bonus?

Podmienky uplatňovania daňového bonusu upravuje zákon o dani z príjmov. Ten stanovuje jasne, aby ste si mohli uplatniť daňový bonus na dieťa musí ísť o

  • dieťa Vami vyživované (dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov )
  • dieťa s Vami musí žiť v domácnosti
  • to že má dieťa prechodný pobyt mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie DB
  • dieťa musí byť považované za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa (zákon č. 600/2004 Z.z.)

Dvojnásobný daňový bonus si môžete uplatniť poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Kto si môže uplatniť daňový bonus na dieťa?

Musí ísť o daňovníka, ktorý (tu sa nevyhneme paragrafom):

v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.