S účinnosťou od 1.4.2022 sa zmenili niektoré ustanovenia zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, postup a podmienky pre jeho získanie. Viac informácií nájdete v článku.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Je jednorazová štátna dávka, ktorú poskytuje štát pri narodení dieťaťa. Prednostne sa vypláca matke, ktorá je žiadateľom o tento príspevok. Otec o tento príspevok môže žiadať iba za výnimočných okolností.

Právna úprava tohto príspevku je obsiahnutá v zákone č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Dňa 1.4.2022 nadobudla účinnosť novely tohto zákona, ktorá mení niektoré postupy a podmienky pre získanie tohto príspevku

#TIP: Prečítajte si aj aktualizovaný článok o kočíkovom, klik sem.


Zrušuje sa podmienka dožitia 28 dní

Podľa právnej úpravy platnej do 31.3.2022 bolo smerodajné pre výšku príspevku pri narodení dieťaťa i to, či sa dieťa dožilo 28 dní.

Od 1.4.2022 je výška príspevku nasledovná:

Suma príspevku pri narodení dieťaťa je

a)829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu,

b)151,37 eura, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu.

Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa predchádzajúcej vety sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.

Podmienka 28 dní tak bola vypustená.


#TIP: Príspevok pri narodení dieťaťa a cezhraničná situácia – klik sem na článok.


Nie je potrebné preukazovať:

Oprávnená osoba (matka, výnimočne otec) už nemusí zvlášť preukazovať pre nárok na kočíkové napríklad:

  • uzatvorenie dohody o poskytovaní zdrav.starostlivosti v ambulancii pediatra
  • návštevu poradní u gynekológa od 4.mesiaca tehotenstva.
  • Doteraz bolo potrebné na tlačive žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa získať potvrdenie od pediatra aj gynekológa.

Tieto informácie poskytne úradom na vyžiadanie elektronicky Národné centrum zdravotníckych informácií. Rodič tak bude zbavený administratívnej záťaže.Pozrite si ponuku webinára Pre budúce mamičky


Nie je potrebná osobitná žiadosť

Doteraz bolo potrebné pre uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa podanie osobitnej žiadosti na tlačive. Od 1.4.2022 už toto nie je potrebné.

Ak sa dieťa narodilo na Slovensku (má pediatra na Slovensku, mama navštevovala poradne gynekológa na Slovensku), nie je nutné podávať žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa (listinná, elektronická forma) a prikladať doklady, ktoré sa vyžadovali doteraz. Úrad práce si splnenie podmienok pre kočíkové zistí sám. Nárok na príspevok sa uplatní automaticky cez informačný systém.

Konanie o príspevku pri narodení dieťaťa sa začne dňom

a) doručenia informácie úradu práce o zápise dieťaťa do registra fyzických osôb alebo

b) preukázania narodenia dieťaťa mimo územia Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 písm. a).


Moje praktické ebooky pre rodičov s rôznymi životnými situáciami rodičov. Všetko zhrnuté na jednom mieste


Na aký účet Vám príde kočíkové?

na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý

a. osoba oprávnená na príspevok oznámila úradu,

b.na ktorý sa poukazuje tehotenské alebo tehotenské štipendium, ak nemožno postupovať podľa bodu a., alebo

v hotovosti na adresu na území Slovenskej republiky,ktorú oprávnená osoba oznámila úradu, prpadne na ktorú sa poukazuje tehotenské, ak oprávnená osoba neoznámila úradu číslo účtu alebo na ktorú sa poukazuje iná opakovaná dávka poskytovaná úradom, ak nemožno postupovať podľa predchádzaúcich možností.Deti narodené pred 1. aprílom 2022 a po 1.apríli 2022

Ak sa dieťa narodilo pred 1. aprílom 2022, podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa posudzujú a jeho suma sa určuje aj po 31. marci 2022 podľa zákona o príspevku pri narodení dieťaťa v znení účinnom do 31. marca 2022. Takže sa ide podľa predošlého znenia zákona.

Ak sa dieťa narodilo po 1. apríli 2022, nie je nutné podávať žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa (listinná, elektronická forma) a prikladať doklady, ktoré sa vyžadovali doteraz. Nárok na príspevok sa uplatní automaticky cez informačný systém.

Na účel určenia sumy príspevku pri narodení dieťaťa podľa (t.j. 829, 96 eur alebo 151,37 eur) v znení účinnom od 1. apríla 2022 sa pri poradí pôrodu dieťaťa narodeného po 31. marci 2022 nezohľadňuje predchádzajúci pôrod dieťaťa, ktoré sa narodilo pred 1. aprílom 2022 a ktoré sa nedožilo 28 dní.“.


Predlžuje sa lehota

Pôvodne nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zanikol do 6 mesiacov od pôrodu. Od 1.4.2022 sa táto lehota predlžuje na 12 mesiacov od narodenia dieťaťa.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.

1 Comment on Príspevok pri narodení dieťaťa (kočíkové) – 2023

Comments are closed.