Koľko dní môže čerpať OČrku policajt/ka? Kedy nastupuje na materskú dovolenku policajtka? Majú policajti nárok na rekreačný poukaz alebo príspevok na športovú činnosť dieťaťa?

Už niekoľkokrát som bola zo strany sledovateľov projektu Právne pre rodiča požiadaná, či by som nespracovala článok aj pre naše ozbrojené zložky, ktorí sú taktiež rodičmi. Prvý zo série týchto článkov je hotový. Je pripravený pre tých, ktorí patria pod nižšie uvedený zákon. Ďalšie budú nasledovať. Zameriavam sa na tie ustanovenia, ktoré súvisia s rodičovstvom. (JUDr. Mária Dvončová)


Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície … príslušníkov Národného bezpečnostného úradu

V texte nižšie uvádzam „policajt“ – ale myslia sa ním okrem príslušníkov PZ, aj príslušníci SIS, ZVJS, ŽP a NBÚ.


Ošetrovanie člena rodiny (OČRka)

Na koľko dní služobného voľna máte nárok, ak Vám ochorie dieťa?

Ide o tzv. dôležitú osobnú prekážku, tou je napríklad aj:

1.ošetrovanie chorého dieťaťa mladšieho ako desať rokov, alebo

2. starostlivosť o dieťa mladšie ako desať rokov z toho dôvodu, že

2a.detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov (známe aj ako „chrípkové prázdniny“) alebo

2b.dieťa nemôže byť pre nariadenú karanténu v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo dochádzať do školy, alebo

2c.osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa alebo karanténne opatrenie, alebo sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo času výkonu štátnej služby, a preto sa nemôže o dieťa starať. Ide o prípad, kedy ide do nemocnice napríklad mama dieťaťa, s ktorým je doma na rodičovskej dovolenke. V tomto prípade nemusí byť dieťa choré.

V tomto prípade je nadriadený povinný poskytnúť policajtovi služobné voľno s nárokom na služobný plat najviac po dobu prvých deväť po sebe idúcich kalendárnych dní, pokiaľ potreba ošetrovania alebo starostlivosti v nich trvá.

Policajtovi, ktorý má v trvalej starostlivosti aspoň jedno dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky a je inak osamelý, sa poskytne služobné voľno po dobu prvých 14 po sebe idúcich kalendárnych dní, pokiaľ potreba ošetrovania alebo starostlivosti v nich trvá;

Upozornenie: V tom istom prípade ošetrovania alebo starostlivosti sa služobné voľno poskytne len raz a len jednému z oprávnených (napríklad len jednému z rodičov).

Ak je dôležitá osobná prekážka v štátnej službe policajtovi vopred známa, je povinný včas požiadať nadriadeného o poskytnutie služobného voľna; inak je policajt povinný vyrozumieť ho o dôležitej osobnej prekážke v štátnej službe a o jej predpokladanom trvaní bezodkladne.


Sprevádzanie rodinného príslušníka (tzv. Pčko alebo paragraf)

Ako je to v prípade, ak policajt potrebuje sprevádzať člena svojej rodiny napríklad na vyšetrenie?

Nadriadený je povinný poskytnúť mu služobné voľno s nárokom na služobný plat takto:

  • pri sprevádzaní dieťaťa, manžela (manželky), rodiča policajta na vyšetrenie alebo ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia pri náhlom ochorení alebo pri úraze alebo na pravidelné alebo vopred určené vyšetrenie alebo liečenie – v nevyhnutne potrebnom rozsahu, najviac však na jeden deň
  • zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej služby alebo do osobitnej internátnej školy a späť v nevyhnutne potrebnom rozsahu, najviac na 15 dní v kalendárnom roku

Služobné voľno sa poskytne len jednému z oprávnených a len ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo času výkonu štátnej služby.

Materské a materská dovolenka

Policajtke patrí materská dovolenka po dobu 34 týždňov. Ak je osamelá po po dobu 37 týždňov a policajtke, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka po dobu 43 týždňov.

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj policajtovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

Materská dovolenka policajtky v súvislosti s pôrodom musí byť najmenej 14 týždňov a nesmie sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Kedy nastupuje na materskú dovolenku policajtka?

Na materskú dovolenku policajtka nastupuje spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom.

Ak policajtka vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, patrí jej materská dovolenka odo dňa jej nástupu až do uplynutia doby 34/37/43 týždňov.

Ak ale policajtka vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov z iného dôvodu (napríklad sa rozhodla slúžiť dlhšie a nastúpiť neskôr na MD), poskytne sa jej materská dovolenka odo dňa pôrodu len do uplynutia 28 týždňov; osamelej policajtke sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 31 týždňov a policajtke, ktorá porodila súčasne dve alebo viac detí, sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 37 týždňov.

Počas materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky podľa odseku 1 zotrváva policajtka alebo policajt vo svojej funkcii.

Ak dôjde k organizačnej zmene, v dôsledku ktorej policajtka alebo policajt nebudú môcť zotrvať vo svojej funkcii, ustanovia sa do inej vhodnej funkcie za podmienok, ktoré nie sú pre nich menej priaznivé.

Policajtka alebo policajt majú po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky (v prípade materskej policajtka hovoríme o rodičovskej dovolenke) právo na prospech z každého zlepšenia podmienok výkonu služby, na ktoré by podľa zákona mali právo aj počas výkonu svojej funkcie.

Narodenia dieťaťa

Nadriadený je povinný poskytnúť policajtovi služobné voľno s nárokom na služobný plat pri narodení dieťaťa manželke alebo jej na roveň postavenej v nevyhnutne potrebnom rozsahu na prevoz manželky policajta alebo jej na roveň postavenej do zdravotníckeho zariadenia a späť.


Rodičovská dovolenka

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa sa poskytne policajtke, policajtovi alebo policajtke A policajtovi, rodičovská dovolenka až do troch rokov veku dieťaťa.

Ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť alebo o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť osobitne náročnú, poskytne sa policajtke alebo policajtovi, ak o to písomne požiadajú, rodičovská dovolenka až do siedmich rokov veku dieťaťa.

Rodičovská dovolenka sa poskytuje v takom rozsahu, v akom policajt alebo policajtka žiada, najmenej však na jeden mesiac. Je potrebné o ňu vopred písomne požiadať.

Do doby započítateľnej odbornej praxe rozhodnej pre určenie percentuálneho podielu prídavku za výsluhu rokov sa policajtovi započítava, ak ďalej nie je ustanovené inak, doba starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo ďalšej materskej dovolenky alebo ďalšej rodičovskej dovolenky určenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, ak sa v tejto dobe súčasne nepripravoval na povolanie v dennom štúdiu, doba osobnej celodennej starostlivosti o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté určenej osobitným predpisom, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb.

Policajtka alebo policajt, ktorí boli zaradení do neplatenej zálohy z dôvodu poskytnutia rodičovskej dovolenky sa po skončení zaradenia do neplatenej zálohy ustanovia alebo vymenujú do funkcie, do ktorej boli ustanovení alebo vymenovaní pred nástupom na rodičovskú dovolenku.

Ak to nie je možné, ustanovia sa alebo sa vymenujú do obdobnej funkcie. Nároky, ktoré policajtka alebo policajt mali alebo im vznikali v čase začatia rodičovskej dovolenky, sa zachovávajú v existujúcom rozsahu až do konca rodičovskej dovolenky. Tieto nároky sa zachovajú aj po skončení rodičovskej dovolenky vrátane akýchkoľvek ich zmien vyplývajúcich z právnych predpisov a kolektívnej zmluvy.

Je potrebné písomne oznámiť nástup na MD/RD alebo akékoľvek zmeny

Policajtka alebo policajt písomne oznámia nadriadenému najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný dátum nástupu na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, predpokladaný dátum ich skončenia a zmeny týkajúce sa dátumu nástupu a skončenia materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.


Prestávky na dojčenie

Policajtke, ktorá dojčí svoje dieťa, je nadriadený povinný poskytnúť okrem prestávok na jedenie a oddych osobitné prestávky na dojčenie.

Policajtke, ktorá vykonáva štátnu službu po celý určený základný čas služby v týždni, patria

  • na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku dve polhodinové prestávky a
  • v ďalších šiestich mesiacoch jedna polhodinová prestávka za denný služobný čas; tieto prestávky možno zlúčiť a poskytnúť na začiatku alebo na konci zmeny.

Ak policajtka vykonáva štátnu službu s kratším časom služby v týždni, ale aspoň polovicu určeného základného času služby v týždni, patrí jej jedna polhodinová prestávka, a to na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku.

Prestávky na dojčenie sa započítavajú ako doba výkonu štátnej služby a patrí za ne služobný plat.


Príspevok na rekreáciu a príspevok na športovú činnnosť dieťaťa

Príslušníci majú rovnaký nárok na príspevok na rekráciu a aj ôríspevok na športovú činnosť dieťaťa ako civili. V tomto smere sa totiž odkazuje na všeobecnú úprava v Zákonníku práce.

#TIP PRE VÁS: Prečítajte si o tých dvoch príspevkoch KLIK SEM a KLIK SEM.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV