Aktual. 30.10. 2021: V článku nájdete informácie, aké sú podmienky pre poberanie pandemického rodičovského príspevku v roku 2021, kedy nárok nemáte a kedy áno.


Akt. Pandemický rodičovský príspevok bol k 31.12.2021 zrušený.

Kto a za akých podmienok môže poberať pandemický rodičovský príspevok?

Nárok na pandemický rodičovský príspevok v súčasnosti neupravuje iba zákon o rodičovskom príspevku, ale aj príslušné nariadenia vlády.

Kto má nárok?

Oprávnená osoba, obvykle rodič, ktorému v čase trvania krízovej situácie zanikne nárok na rodičovský príspevok z dôvodu, že

  • jeho dieťa dovŕšilo tri roky veku alebo
  • šesť rokov veku, ak ide o dieťa s
    dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo
  • ak ide o dieťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo ak uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti oprávnenej osoby.

Odkedy dostáva rodič pandemický rodičovský príspevok? V akej výške? Dokedy?

Od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikol nárok na rodičovský príspevok.

Takže, ak má Vaše dieťa tri roky napríklad 12.10., za október dostanete ešte bežný rodičovský príspevok. Od novembra za splnenia ďalších podmienok dostávate pandemický RP. Rodičovský príspevok sa vypláca vždy mesačne pozadu.

Pandemický rodičovský príspevok sa poskytuje vo výške, v akej rodič poberal dovtedy bežný RP. Takže ak ste poberali RP vo výške 378,10 eur (pretože ste pred RP poberali materské na dané dieťa, tak dostávate pandemický RP vo výške 378,10 eur). V druhom prípade (ak ste pred RP nepoberali materské) máte RP vo výške 275,90 eur.

Dokedy sa poberá najdlhšie pandemický rodičovský príspevok?

Pandemický rodičovský príspevok sa poberá najdlhšie do konca krízovej situácie. A samozrejme, dokiaľ bude rodič spĺňať podmienky. Krízovou situáciou nie je iba núdzový stav, ale aj mimoriadna situácia vyhlásená vládou. Samozrejme, tak ako naposledy, vláda môže zrušiť pandemický RP aj zmenou nariadenia vlády.

#TIP: Prečítajte si článok: Možnosti rodiča, ak zrušia pandemický rodičovský príspevok

Kedy pandemický rodičovský príspevok nedostanete?

Ak máte

  • príjem zo závislej činnosti,
  • príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo
  • ste poberateľmi dávky sociálneho poistenia (napríklad materské, dávka v nezamestnanosti, ošetrovné, starobný dôchodok, invalidný dôchodok atď.), dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia (policajti a vojaci) alebo
  • príspevku na opatrovanie alebo
  • máte nárok na poskytovanie rodičovského príspevku v zmysle zákona na iné dieťa (napr. mladšie dieťa).

Moje praktické ebooky pre rodičov – ušetrite si ČAS a PENIAZE, napríklad tieto:


#TIP: Musíte sa vzdať rodičovského príspevku na staršie dieťa, ak sa Vám narodí druhé? Môžete si vybrať na ktoré dieťa budete poberať RP? klik sem.

Prechodné ustanovenia

Podľa novej právnej úpravy: „Oprávnenej osobe, ktorej zanikol nárok na rodičovský príspevok podľa § 26a a ktorá spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa § 1a, nárok na rodičovský príspevok vzniká od 1. novembra 2020.“

Ak Vám teda ako rodičovi zanikol nárok na rodičovský príspevok v dôsledku predchádzajúceho nariadenia, ktorým sa pandemický rodičovský príspevok zrušil k 15.10.2020, tak sa Vám od 1.11.2020 znovu obnovuje. Keď ste teda poberali pandemický RP aj v polovici októbra, a stále spĺňate podmienky (teda ste bez príjmu), mali by ste mať nárok na pandemický RP aj od novembra.

Ak Vám však nárok na pandemický RP zanikol, pretože ste sa napríklad zamestnali, mali príjem, nebude sa Vám podľa môjho názoru už obnovovať.

Vyjadrenie od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

S účinnosťou od 1.1.2020 bolo prijaté nariadenie vlády č. 302/2020 Z.z.
Podľa prechodných ustanovení: Oprávnenej osobe, ktorej zanikol nárok na rodičovský príspevok podľa § 26a a ktorá spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa § 1a, nárok na rodičovský príspevok vzniká od 1. novembra 2020.“


Situácia: Matka poberala pandemický rodičovský príspevok k 15.10.2020. Jej dieťa dovŕšilo tri roky v júni 2020.  Nemá príjem, nie je zamestnaná, nemá nárok na žiadnu dávku. Obnovuje sa jej s účinnosťou od 1.11.2020 pandemický rodičovský príspevok?


Odpoveď: „Ak oprávnená osoba – poberateľ pandemického rodičovského príspevku, ktorá tento príspevok poberala do 15.10.2020 (vyplatil sa za celý kalendárny mesiac október 2020) a ktorá aj naďalej spĺňa podmienky nároku na tento príspevok (vo všeobecnosti napr. nemá uzatvorený žiadny pracovnoprávny pomer, nevznikol jej nárok na ošetrovné, t. j. nemá žiaden príjem), platiteľ – úrad PSVR pokračuje vo výplate pandemického rodičovského príspevku od 1.11.2020 do skončenia krízovej situácie.“


Pandemický rodičovský príspevok a ošetrovné

Niektorí rodičia, ktorým napríklad skončí rodičovská dovolenka, si požiadajú o ošetrovné na dieťa.

Podľa nariadneia vlády: Ak sa vypláca ošetrovné oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa vyššie uvedeného, alebo je jej poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou ošetrovného alebo služobného platu.

Ak sa oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa vyššie uvedeného, nevypláca ošetrovné alebo služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, hoci je alebo bola v právnom vzťahu, z ktorého nárok na ošetrovné alebo služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa môže vzniknúť, UPSVAR prizná PREDDAVOK na rodičovský príspevok, len ak si oprávnená osoba uplatní nárok na ošetrovné alebo na služobné voľno s nárokom na služobný plat.

Po ukončení konania o nároku na ošetrovné alebo po rozhodnutí o poskytnutí služobného voľna úrad rozhodne o rodičovskom príspevku podľa vyššie uvedeného a o povinnosti vrátiť preddavok na rodičovský príspevok alebo jeho časť.

Nárok na rodičovský príspevok vznikne aj takým oprávneným osobám, ktoré majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, nevznikol im nárok na ošetrovné a nemajú príjem, pretože činnosť zakladajúcu nárok na príjem nemôžu vykonávať z dôvodu krízovej situácie.

#TIP: Prečítajte si aj článok o pandemickom ošetrovnom, klik sem.


Dokedy sa bude vyplácať pandemický rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok trvá najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončí krízová situácia. Tá ešte stále trvá, pretože trvá mimoriadna situácia vyhlásená vládou SR. Napriek tomu, že núdzový stav skončil. Druhou možnosťou je aj to , že vláda prijme uznesenie a zmení pôvodné nariadenie vlády, ktoré upravuje pandemický (zruší ho).


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV