Ako prebieha zápis dieťaťa do prvého ročníka základnej školy v r. 2024? Ktoré doklady budete predkladať? Ako je to s odkladom?

Pre každého rodiča aj dieťa je zápis do školy veľkou udalosťou…

Kedy bude prebiehať zápisy do školy?

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa obvykle koná počas mesiaca apríl, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Konkrétne MIESTO a ČAS určuje zriaďovateľ školy.

Takže odporúčam pozrieť webstránku základnej školy alebo jej zriaďovateľa(mesto, obec, mestská časť).

Riaditeľ základnej školy zverejní miesto a čas zápisu a ďalšie informácie o zápise, obvyklým spôsobom, najneskôr 15 dní pred zápisom.

#TIP: Prečítajte si o príspevku pre prváčika, ktorý môžete získať na začiatku školského roka

Moji praktickí ebooky pre rodičov (12 v ponuke, napríklad..)


Ktoré údaje  a doklady sú potrebné k zápisu? Osobná prítomnosť pri zápise?

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje, a to
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko,  trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Obvykle, pri zápise bol zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť

  • platný občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje, že je zákonným zástupcom dieťaťa,
  • rodný list dieťaťa a
  • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

Budúci školák išiel obvykle na zápis do školy tiež a niekedy absolvoval aj rozhovor s pani učiteľkou a drobné úlohy.

Pozrite webstránku školy alebo zriaďovateľa školy.


Ak chcete dať dieťaťu „ODKLAD“

Ako prvé spomeniem. Tradičný odklad, ktorý sme poznali a ktorý sa riešil s riaditeľom základnej školy, bol zrušený. Aktuálne sa už postupuje inak. Pozrite článok nižšie.

Aj keď chcete dať dieťaťu „odklad“, tak je potrebné ho zapísať do prvého ročníka základnej školy. Zápis jednoducho absolvujete.

Ďalší postup nájdete v nasledovnom článku:

#TIP: Ako vybaviť dieťaťu „odklad do školy“, ako vybaviť skorší nástup do školy, klik sem.


KLIK SEM pre viac INFO

Povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky – inak sa môže jednať o priestupok

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa k povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 37 (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Ktorá škola musí prijať dieťa a ktorá nie?

Spádová škola je škola v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt. Riaditeľ spádovej školy je povinný PREDNOSTNE prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

Zákonný zástupca pre svoje dieťa môže vybrať aj inú základnú školu, ak ho riaditeľ tejto školy prijme. Je to na jeho zvážení.


Je možné podať prihlášky do viacerých základných škôl?

Áno, žiaden právny predpis nezakazuje, aby rodič podal prihlášku do viacerých škôl. Rodičia obvykle idú s dieťaťom na zápis do spádovej školy, kde má dieťa takpovediac isté miesto. Súčasne idú na zápis aj do inej vybranej školy. V prípade, ak je napokon dieťa prijaté do dvoch alebo viacerých škôl, je vhodné, aby rodičia oznámili, kde napokon dieťa bude chodiť.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV