Článok je neaktuálny: Máte štvorročné dieťa, narodené predovšetkým po septembri kalendárneho roka. Do budúcna by u neho mohlo pripadať do úvahy skorší nástup do prvého ročníka základnej školy. Jedno upozornenie pre rodičov. Plus aktuálna informácia.

Pre každého rodiča aj dieťa je zápis do školy veľkou udalosťou…

Článok je neaktuálny: KLIK SEM pre informácie aktuálne pre rok 2024

AKTUALIZÁCIA: Dňa 20.4.2022 bolo vydané rozhodnutie MŠ SR, na základe ktorého na základné vzdelávanie na školský rok 2022/2023 možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, ak…. pre viac info KLIK SEM


Povinná škôlka

Úvodom upozorním, že pre deti, ktoré do 31.8.2022 dosiahnu päť rokov veku je predprimárne vzdelávanie v škôlke od septembra 2022 povinné.

Deti, ktoré 31.8.2022 nemajú päť rokov, neabsolvujú povinné predprimárne vzdelávanie – pre predškolákov. Avšak môžu chodiť s takýmito deťmi do triedy, zúčastňujú sa taktiež výchovno- vzdelávacieho programu pre predškolákov. Nie sú však oficiálne zapísaní ako predškoláci napríklad v Rezortnom informačnom systéme (RIS).


Ak chcete dieťa zapísať predčasne do prvého ročníka na základnej škole

Podľa § 60 ods. 1 školského zákona: „(1) Na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky podľa § 19 a o ktorého prijatie na základe zápisu podľa § 20 ods. 2 požiadal zákonný zástupca do spádovej školy alebo inej školy podľa výberu zákonného zástupcu. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa, ktoré absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.

To znamená, že aby ste mohli dieťa, ktoré má 6 rokov veku až po 31.8. zapísať do školy, musí takéto dieťa okrem vyjadrenia CPPaP a pediatra, absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie.

Nestačí len to, že dieťa chodilo do jednej triedy s predškolákmi.

Výnimočné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie

Podľa § 28a ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“): „(5) Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.“

Aby dieťa, ktoré do 31.8. nedovŕšilo päť rokov veku oficiálne absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie (pre predškolákov), musí rodič ako zákonný zástupca požiadať o prijatie dieťaťa na takéto vzdelávanie a priložiť k žiadosť súhlasné vyhlásenie CPPaP a pediatra.

Je teda potrebné naozaj dostatočne vopred riešiť to, že Vaše dieťa by mohlo ísť do prvého ročníka na základnej škole skôr.

Citácia zo stanoviska MŠ SR: „Zákonný zástupca predloží základnej škole doklad, ktorý potvrdzuje, že dieťa podľa § 28a ods. 5 školského zákona, t. j. dieťa pred dovŕšením piateho veku roka sa v príslušnom školskom roku zúčastňuje povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

V tomto prípade nejde o osvedčenie  o získaní predprimárneho vzdelania , keďže sa tento doklad je potrebné predložiť ešte počas školského roka. Ide o doklad obdobný potvrdeniu o návšteve školy. Takéto potvrdenie tvorí

–       prílohu č. 1 Usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023, ktoré je dostupné na: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20222023/ a tiež

–       prílohu č. 1 Usmernenia k prijímaniu detí na základné vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023, ktoré je dostupné na: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-vzdelavanie-v-zakladnej-skole-na-skolsky-rok-20222023/

Toto potvrdenie smie vydať zákonným zástupcom dieťaťa materská škola len vtedy, ak dieťa v školskom roku 2021/2022 plnilo povinné predprimárne vzdelávanie a bolo ako dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku riadne vedené aj v rezortnom informačnom systéme, v ktorom sa uvádzajú všetky deti a ak ide o deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie, uvádza sa aj skutočnosť, či ho plní dieťa:

–       po dovŕšení piateho roku veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole,

–       ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta a jeho rodičia k žiadosti predložili súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (do 31. augusta, pretože povinné predprimárne vzdelávanie trvá jeden školský rok a školský rok začína 1. septembra a končí 31 augusta nasledujúceho školského roku),

  • formou:
    • pravidelného denného dochádzania podľa § 59a ods. 5 školského zákona,
    • individuálnou, podľa § 28b ods. 2 školského zákona alebo
    • osobitnou, podľa § 23 školského zákona.“


#TIP: Prečítajte si o príspevku pre prváčika, ktorý môžete získať na začiatku školského roka


KLIK SEM pre viac INFO

SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV