V druhej polovici septembra sa rozbieha Národný projekt „Zosúladenie rodinného a pracovného života“. Má pomôcť zamestnať sa rodičom, ktorí majú malé deti.V čom bude spočívať?

Cieľom tohto národného projektu je zlepšenie podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života, zvýšenie zamestnanosti osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien. Má podporiť zamestnávateľov, ktorí umožnia cieľovej skupine (nezamestnan rodičia) vrátiť sa na trh práce prostredníctvom zamestnania.

Ako sa kde sa bude projekt realizovať?

  • Projekt sa realizuje prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
  • v rámci Slovenskej republiky ALE bez Bratislavského samosprávneho kraja
  • je financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Zamestnávatelia, ktorí sa chcú do projektu zapojiť, si môžu požiadať o finančný prípevok na podporu uplatňovania flexibilných foriem práce.

Týmito flexibilnými formami práce sú – pracovný pomer na kratší pracovný čas (§ 49 Zákonníka práce), – delené pracovné miesto (§ 49a Zákonníka práce), – domácka práca a telepráca (§ 52 Zákonníka práce).

Zamestnávateľ, ktorý si požiada o finančný príspevok, musí prijať do pracovného pomeru nezamestnaného (pozri text nižšie) na dobu minimálne 3 mesiace.

Komu má tento projekt pomôcť a aké podmienky musíte splniť?

Aby zamestnávateľ dostal finančný príspevok na pracovné miesto, toto musí byť určené pre

Uchádzača o zamestnanie, ktorý je evidovaný na úrade práce 3 po sebe nasledujúce mesiace bezprostredne pred prijatím na podporované pracovné miesto, má rodičovské povinnosti a zároveň

spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

  • ide o ženu s rodičovskými povinnosťami, ktoré sa stará o dieťa vo veku do 6 rokov alebo
  • ide o osobu, ktorá žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky.

Aká je výška príspevku zamestnávateľovi? Na akú dlhú dobu?

Finančný príspevok zamestnávateľovi, ktorý zamestná vyššie uvedenú osobu, sa poskytuje najviac počas 12 mesiacov v závislosti od trvania pracovného pomeru.

Finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce (ďalej len „CCP“) zamestnanca prijatého na podporované pracovné miesto vo výške 95 % celkovej ceny práce, najviac však vo výške 1,2 násobku minimálnej celkovej ceny práce t.j. na rok 2019 v sume maximálne 843,648 €* / mesiac.


Bližšie informácie o tomto projekte nájdete na tomto linku.

SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV


Možno by Vás mohli zaujať aj ďalšie články na tejto webstránke:

Podpora po materskej/rodičovskej dovolenke

Príspevok na začiatku školského roka

Práca na dohodu a materská