Predovšetkým mamičky, ktoré sa vracajú po rodičovskej dovolenke do práce sa toho obávajú – ako budem stíhať popri zamestnaní ešte i rodinu, domácnosť, dieťa do škôlky – do školy….a to popri plnom pracovnom úväzku. Je nejaké riešenie? 

Ako všetko stihnem?

Požiadajte zamestnávateľa o úpravu pracovného času

V Zákonníku práce sa nachádzajú určité špeciálne ustanovenia, ktoré by mali teoreticky pomôcť rodičovi pri zosúladení rodinného a pracovného života. Predovšetkým, je tu

POVINNOSŤ zamestnávateľa prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti (§ 164 ods. 1). Táto nie je bližšie špecifikovaná.

Zaujímavé je však ďalšie ustanovenie:

AK POŽIADA tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.(§ 164 ods. 2)

Dôležité je tu čítať každé slovo, takže:

  • musí ísť o zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa
  • dieťa musí byť mladšie ako 15 rokov
  • zamestnávateľ je povinný žiadosti vyhovieť, AK
  • tomu nebráni VÁŽNE prevádzkové dôvodov. To, či také zamestnávateľ mal musí preukazovať on, dôkazné bremeno leží na ňom, prečo Vám nevyhovel.
Ako mám zamestnávateľa požiadať?

Ako zamestnávateľa požiadať o úpravu pracovného času?

Zákonník práce presne NEURČUJE formu, ktorou má zamestnávateľ požiadať o úpravu pracovného času, t.j. či písomnou formou alebo ústnou. Závisí aj od Vašej komunikácie so zamestnávateľom, či je skôr na neformálnej alebo formálnej úrovni. Samozrejme, v prípade písomnej žiadosti s odkazom na príslušné ustanovenie Zákonníka práce, naberá celá Vaša žiadosť oficiálnejšiu formu.

Povinnosť oznámiť zamestnávateľovi ukončenie rodičovskej dovolenky

Nedá mi nepripomenúť jednu povinnosť. Ak plánujete ukončiť rodičovskú dovolenku, na ktorej momentálne ste, nezabudnite to zamestnávateľovi OZNÁMIŤ

  • písomne a
  • minimálne jeden mesiac vopred.

Taktiež si zistite, či nemáte z predchádzajúceho obdobia dni dovolenky, ktoré ste nečerpali. To číslo Vás môže prekvapiť.