Čerpanie dovolenky má svoje pravidlá. Tieto musí rešpektovať aj zamestnávateľ, keď Vám chce ako zamestnancovi nariadiť čerpať dovolenku v konkrétnom termíne. Ktoré to sú? Disponuje zamestnávateľ s celou dovolenkou zamestnanca?

čerpanie dovolenky

Čerpanie dovolenky má svoje pravidlá. Zamestnávateľ Vám nemôže nariadiť čerpanie dovolenky len tak. Pozrime sa na ne bližšie.


Pravidlá pre čerpanie dovolenky

Je potrebné čerpanie dovolenky vopred so zamestnancom prerokovať. Nie je potrebný súhlas, prerokovanie postačuje.

Čerpanie dovoleniek by malo byť podľa PLÁNU DOVOLENIEK.

PLÁN DOVOLENIEK sa určuje s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka.

Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať

  • na úlohy zamestnávateľa a
  • na oprávnené záujmy zamestnanca. 

Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.


Minimálne dva týždne naraz

V prípade, že budete čerpať dovolenky nie naraz, ale v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej DVA týždne.

Je však možné, aby sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli aj inak, teda, že zamestnanec neude čerpať časť dovolenky najmenej v rozsahu dvoch týždňov naraz.

#TIP: Článok – Musí mi zamestnávateľ držať miesto počas (po) rodičovskej dovolenke?


Čerpanie dovolenky – nariadenie zo dňa na deň?

Možno Vás napadla otázka, či Vám môže zamestnávateľ oznámiť, že si „beriete“ dovolenku len pár dní vopred.

Podľa § 111 ods. 5 druhá veta Zákonníka práce,  čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred.

Inak ak by ste Vy ako zamestnanec súhlasili, môže sa 14dňové obdobie skrátiť a Vy budete čerpať dovolenku skôr.

V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní platí osobitná úprávna úprava. Podľa nej je čerpanie dovolenky zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku podľa § 113 ods. 2, najmenej dva dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca (§ 250 v ods. 4 Zákonníka práce).


Koľko dostanem zaplatené počas čerpania dovolenky?

Podľa § 116 ods. 1 Zákonníka práce:

Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.


Čerpanie dovolenky vopred

Možno u Vás nastane situácia, že už nemáte dovolenku a potrebovali by ste ju čerpať. Je možné si dovolenku vyčerpať vopred? Za akých podmienok?

Môžete. Avšak zamestnávateľ nie je povinný Vám umožniť čerpanie takejto dovolenky. Ide o jeho právo (možnosť) Vám to umoťniž, nie povinnosť.

Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, aj keď dosiaľ nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že zamestnanec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpá, alebo do skončenia pracovného pomeru.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV