Chcete darovať krv. Pýtate sa, či Vás zamestnávateľ musí uvoľniť z práce? Na aké voľno máte nárok? Máte nárok na náhradu mzdy? Plus, v tomto smere sú navrhované zmeny.

Musí mi zamestnávateľ umožniť darovanie krvi?

Problematiku náhrady mzdy a poskytnutia voľna v prípade darovania krvi upravuje § 138 ods. 2 Zákonníka práce. Darovanie krvi je uvedené v časti týkajúcej sa prekážok v práci z dôvodu všeobecného záujmu.

Zamestnávateľ je povinný Vám umožniť ísť darovať krv. Zákonník práce vyslovene uvádza formuláciu: Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno….


Máte nárok na voľno a náhradu mzdy

Za účasť na darovaní krvi (aj napríklad aj pri aferéze, darovaní ďalších biologických materiálov) Vám ako zamestnancovi patrí nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v sume Vášho priemerného zárobku.

Pracovné voľno Vám patrí podľa súčasnej právnej úpravy na nevyhnutne potrebný čas a to za čas cesty na odber a späť a za čas na zotavenie po odbere, pokiaľ tieto skutočnosti zasahujú do pracovného času zamestnanca.

Podľa charakteru odberu a zdravotného stavu darcu môže lekár určiť, že čas potrebný na jeho zotavenie sa predlžuje, najviac po dobu zasahujúcu do pracovného času v rámci 96 hodín od nástupu cesty na odber.


Čo napríklad, ak sa odber nepodarí?

Môže sa samozrejme stať, že Vám napokon krv nezoberú.

Ak nedôjde k odberu, poskytne sa Vám pracovné voľno s náhradou mzdy v sume Vášho priemerného zárobku len za preukázaný nevyhnutne potrebný čas neprítomnosti v práci.

#TIP: Články s informáciami pre rodiča v zamestnaní, klik sem

Nejasnosti má upraviť nový návrh zákona

Aktualizované: 20.11.2020: Nižšie uvedený návrh v parlamente neprešiel.

Dňa 2.10.2020 bol do parlamentu predložený návrh novely Zákonnííka práce.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe: Od právnej úpravy pracovného voľna pre darcov krvi v roku 2003 prax ukázala, že táto úprava je nejednoznačná a zamestnávatelia pri poskytovaní pracovného voľna darcom krvi postupujú rozdielne.

Navrhuje sa j preto jednoznačne upraviť, že za nevyhnutne potrebný čas (čas cesty na odber a späť a čas na zotavenie po odbere), sa považuje pracovný deň, v ktorom došlo k odberu krvi a aferéze alebo odberu ďalších biologických materiálov.

Možnosť lekára určiť, že čas potrebný na zotavenie po odbere sa predlžuje podľa charakteru odberu a zdravotného stavu darcu najviac po dobu zasahujúcu do pracovného času v rámci 96 hodín od nástupu cesty na odber zostáva zachovaná.

Článok budem aktualizovať podľa ´dalšieho priebehu legislatívneho procesu.

Moje praktické ebooky pre rodičov


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV