Dňa 10.12.2021 schválil parlament novelu školského zákona, na základe ktorého bude môcť v škôlkach a na školách pôsobiť zdravotnícky personál.


Dňa 10.12.2021 parlament schválil novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po podpise prezidentky a zverejnení v Zbierke zákonov, nadobudne účinnosť 15.1.2022.

Z dôvodovej správy: „V praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom nemal kto v škole a školskom zariadení poskytovať potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom.“


Zdravotnícky personál

Tam, kde to tento zákon umožňuje, môže byť v škole deťom a žiakom tejto školy poskytovaná zdravotná starostlivosť, a to zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu s príslušnou školou, a ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania

lekár, sestra, verejný zdravotník alebo zdravotnícky záchranár podľa osobitného predpisu.


Informovaný súhlas

Podľa schváleného znenia novely: „Zdravotnícky pracovník poskytuje dieťaťu alebo žiakovi školy zdravotnú starostlivosť výlučne na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.“

V pôvodnom návrhu zákona (link TU) sa spomínal súhlas zástupcu zariadenia. Táto formulácia bola vypustená. Schválené znenie novely nájdete na konci tohto článku.


Škola a jej povinnosti

Škola, v ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, je povinná

a)poskytovať zdravotnú starostlivosť správne v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi,

b) viesť zdravotnú dokumentáciu v rozsahu podľa § 19 ods. 2,

c) zabezpečiť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti minimálne materiálno – technické vybavenie. Požiadavky na materiálno-technické vybavenie školy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v škole ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zdravotnú dokumentáciu dieťaťa a žiaka vedie škola v písomnej forme. Súčasťou zdravotnej dokumentácie dieťaťa a žiaka v škole je aj návrh na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom v škole podľa nižšie uvedeného odseku (zdrav. znevýhodnenie).

Návrh na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením v škole vypisuje všeobecný lekár pre deti a dorast na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka


Ak Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zistí, že starostlivosť v škole nebola poskytnutá správne, alebo ak úrad zistí porušenie povinností ustanovených zákonom, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť škole pokutu do výšky 100 eur.


Schválené znenie novely nájdete na tomto linku.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV