Aktualizácia 17.6.2021: Ako si požiadať o SOS dávku? Aké musíte splniť podmienky? Aký príjem mať nesmiete? Máte na SOS dávku právny nárok? Kde nájdete žiadosť o SOS dávku?

SOS dávka

Aktualizácia (17.6.2021): SOS dotácia vo výške 300 eur, ktorú vyplácajú úrady práce (UPSVAR) bude od 1.7.2021 pozastavená. Poslednýkrát bude vyplatená za jún v júli 2021.Ak podáte žiadosť o SOS dotáciu v júli, už nebude úradom práce posúdená.

——————————————————-

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (tzv. SOS dávka/dotácia) je upravená v nariadení vlády č. 103/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Kto má nárok na SOS dávku?

Žiadateľ musí byť fyzická osoba (nie právnická osoba, napríklad firma).

V čase krízovej situácie (od 12.03. 2020) prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti (napríklad pracovný pomer, dohoda), z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

b) nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako suma dotácie podľa odseku 3,

c) nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia (nemocenské, ošetrovné) alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak písmeno d) neustanovuje inak,

d) nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ktorej výška je rovnaká alebo vyššia ako suma dotácie podľa odseku 3 a v období od marca 2020 do augusta 2020 bezprostredne pred priznaním nároku na pomoc v hmotnej núdzi bola tejto osobe poskytnutá dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3,

e) nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov,1)

f) nie je študentom dennej formy štúdia na strednej škole alebo vysokej škole,

g) je v evidencii uchádzačov o zamestnanie; to neplatí pre osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako suma dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa odseku 3, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Za nevykonávanie činnosti sa považuje nie len skončenie pracovného pomeru, zrušenie alebo pozastavenie živnosti a pod., ale aj trvanie pracovného pomeru pri pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nezrušenie alebo nepozastavenie živnosti za podmienky, ak fyzická osoba nemôže túto činnosť v čase krízovej situácie vykonávať. (z webstránky UPSVaR)

Kto overí splnenie podmienok?

Urad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má žiadateľ pobyt.

Podmienka, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti, a podmienka, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom voči daňovému úradu a colnému úradu sa na účel poskytnutia dotácie považujú za splnené. 

V akej výške sa poskytuje SOS dávka?

Dotácia sa poskytuje za každý mesiac, v ktorom sú splnené podmienky , v sume 300 eur mesačne, a to aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci. Pozor, dotáciu možno poskytnúť v sume najviac 1 800 eur v príslušnom rozpočtovom roku. 

Suma dotácie (300 eur mesačne) sa určí ako rozdiel medzi touto sumou a sumou starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, pomoci v hmotnej núdzi alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ktoré táto osoba poberá.

Ako si mám požiadať o SOS dávku?

Na tomto linku nájdete žiadosť o SOS dávku. Je potrebné ju vypísať a poslať poštou alebo elektronicky, aj bez zaručeného elektronického podpisu.

Posielate na úrad práce podľa svojho trvaléhp pobytu.

Uvádzajte pravdivé údaje. Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, sú overované úradom z dostupných informačných systémov a môžu byť predmetom sociálnych šetrení úradu ako aj iných následných kontrol.

Ak by u Vás nastala zmena

Prijímateľ dotácie je povinný bezodkladne, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala zmena skutočnosti, oznámiť úradu práce akékoľvek nové skutočnosti, ktoré súvisia s jeho žiadosťou a majú vplyv na vyplácanie dotácie.

Ako zistím, či mi dávku priznali?

Schválenie alebo neschválenie dotácie a jej sumu úrad žiadateľovi oznamuje písomne alebo elektronickými prostriedkami ak bola žiadosť podaná týmto spôsobom.

Dotáciu Vám môžu priznať najskôr od mesiaca, kedy ste si podali žiadosť, spätne NIE. Tu nastala zmena, uverejnená vo februári 2021. Aktuálne JE možné požiadať o SOS dotáciu aj spätne k októbru 2020.

POZOR: Na dotáciu (SOS dávku) NIE JE právny nárok, to znamená, že Vám nemusí byť priznaná.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV