Narodilo sa Vám dieťatko? Je potrebné ešte stále posielať fotokópiu rodného listu Sociálnej poisťovni?

Rodičov čaká po narodení dieťatka značná administratíva. Vyplňovanie tlačív, oznámenia, ohlásenia. Je potrebné si dať pozor aj na lehoty, aby ste o niektoré peniaze od štátu, na ktoré máte nárok zbytočne neprišli.

Do 31.8.2018 rodičia oznamovali Sociálnej poisťovni rodné číslo dieťaťa, súčasne posielali aj fotokópiu alebo sken rodného listu dieťaťa. Ak ste túto povinnosť opomenuli, mohli Vám byť pozastavené materské.

AKO JE TO TERAZ?


Pozrite si dôležité a praktické informácie, ktoré som zhrnula v tomto ebooku.


budeme mať bábätko
klik sem pre VIAC INFO

Do 1.9.2018 bolo potrebné po narodení dieťaťa zaslať Sociálnej poisťovni fotokópiu rodného listu dieťaťa, ak ste poberali materské. Teraz to už potrebné NIE JE. Avšak sú tu výnimky.

Výnimku tvoria prípady, ak dieťa nie je zapísané v matrike na území Slovenskej republiky.

V prípade rodných listov vydaných na území iného členského štátu EÚ, štátu EHP a Švajčiarskej konfederácie postačuje predloženie neoverenej kópie rodného listu dieťaťa, bez zabezpečenia prekladu do slovenského jazyka. Rovnako to platí i v prípade tzv. „zmluvných štátov“ (napr. Ukrajina, Srbsko).

V prípade ostatných štátov sa vyžaduje overenie pravosti rodného listu a súčasne doloženie jeho úradného prekladu. Doklady doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.


Ako je to v prípade rodného listu vystaveného v inom členskom štátu EÚ?

Doklad o  narodení dieťaťa vystavený v  inom štáte Európskej únie Sociálna poisťovňa akceptuje.
Akceptuje ho aj v  inom ako slovenskom jazyku, pričom nemusí byť úradne preložený ani úradne overený. Musí však obsahovať meno, priezvisko, rok, mesiac a deň narodenia dieťaťa.(zdroj http://www.socpoist.sk)


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME @PRAVNE_PRE_RODICA A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

1 Comment on Povinnosť voči Sociálnej poisťovni po narodení dieťaťa (pozor, bola tu zmena)

Comments are closed.