Môže byť starý rodič na OČRke s dieťaťom? Dostane aj ošetrovné zo Sociálnej poisťovne? V akej výške? Ako dlho môže byť na OČRke s dieťaťom?

Môže ísť starý rodič na OČrku?

 

Ak Vám ochorie dieťa, nie vždy sa dá zostať doma. Nie vždy je zamestnávateľ nadšený z toho, že mu opäť oznámite, že zostávate doma s chorým dieťaťom. Niektorí rodičia majú to šťastie, že sa starý rodič ponúkne, že bude na OČRke s dieťaťom. Ak ešte starý rodič – babka, dedko chodia do práce, naskytá sa otázka: môže byť na OČRke, dostane peniaze zo SOCPOIST alebo nie?


OČRka s vnukom, ak je starý rodič ešte zamestnaný

OČrka, teda ošetrovanie chorého člena rodiny patrí podľa Zákonníka práce medzi tzv. dôležité osobné prekážky v práci.

„Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas …….ošetrovania chorého člena rodiny ………Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“ (§141 Zákonníka práce).

Aj vnuk a vnučka sa považujú za člena rodiny.

Rodinný príslušník na účely tohto zákona (Zákonníka práce) je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti.“(§ 40 ods. 5 Zákonníka práce).

Takže, starý rodič môže byť na OČRke s vnukom/vnučkou. Je samozrejme potrebné, aby starý rodič svojmu zamestnávateľovi vopred oznámil, že pôjde na OČRku a požiadal ho o poskytnutie pracovného voľna. Mal by ho tiež informovať o predpokladanom trvaní  OČRky bez zbytočného odkladu.


Ošetrovné – dostane ho starý rodič, ak je na OČRke s vnukom/vnučkou?

Na ošetrovné, teda peniaze zo Sociálnej poisťovne, starý rodič pri ošetrovaní vnuka/vnučka nárok má od 1.4.2021.

Ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa (vlastného, osvojeného alebo zvereného do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu), chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky). Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do 11 rokov jeho veku.(cit. webstránka SOCPOIST)

#TIP: prečítajte si tento najnovší článok o ošetrovnom v prípade starého rodiča.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV