Ako je to s materskou, keď bábätko zomrie? Môže ísť mama na PNKu? Ako dlho môže zostať na materskej? Čo nezabudnúť vybaviť? Už dlhšie som bola žiadaná zo strany rodičov, aby som spísala tento článok….

Mama – materské (peniaze zo Sociálnej poisťovne)

Ak mama poberá materské zo Sociálnej poisťovne, tak v prípade, že sa dieťatko narodí už mŕtve, tak mama bude poberať materské do uplynutia 14. týždňa od vzniku nároku na materské. Ak si mama poberá materské od 6 týždňov pred termínom pôrodu, tak od tohto dátumu dostáva celkovo 14 týždńov materské.

Ak dieťatko zomrie nejaký čas po pôrode, ešte počas toho ako mama stále poberá materské, tak materské jej bude trvať už len dva týždne po tom ako dieťa zomrelo. Napríklad dieťa zomrie ako dvojmesačné, tak už len dva týždne po úmrtí dieťaťa mama poberá materské.

Vždy však platí, že materské ženy, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.


#TIP: Prečítajte si aj môj článok o materskom, klik sem.


Mama v zamestnaní – materská dovolenka

Ak je mama zamestnankyňa, tak platí, že v prípade, že dieťatko sa narodí mŕtve, patrí jej materská dovolenka po dobu 14 týždňov.

Ak dieťatko zomrie nejaký čas po pôrode, ešte počas toho ako je mama/otec na materskej dovolenke/rodičovskej dovolenke, poskytuje sa im táto dovolenka ešte počas dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do dňa, keď by dieťa dosiahlo jeden rok.

Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byť kratšia ako 14 týždňov a nemôže sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Mama – PNKa

Po smutnej udalosti nie je možné sa vrátiť hneď do pracovného kolotoča a prostredia. V prípade, ak to lekár uzná za vhodné, vystaví mame potvrdenie o pracovnej neschopnosti (PNku). O dĺžke trvania PNky a konkrétnej diagnóze rozhoduje ošetrujúci lekár.


Moje praktické ebooky pre rodičov.Komplexne zrhnuté informácie na jednom mieste

Príspevok na pohreb

Dávam do pozornosti, že existuje príspevok na pohreb. Tlačivo nájdete na tomto linku.

Vypláca ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu žiadateľa – jeden z rodičov (kto zabezpečoval pohreb). Podmienkou je,

  • má trvalý alebo prechodný pobyt (u cudzinca) na území SR
  • zabezpečil zomretému pohreb, u ktorého sa skúma: trvalý pobyt na území SR
  • ak dieťatko zomrelo až nejaký čas po narodení, prikladá sa úmrtný list (originál a fotokópiu)
  • ak sa dieťatko narodilo už mŕtve, prikladá sa rodný list (pretože mŕtvonarodené dieťa sa zapisuje iba do knihy narodení)

SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (fanpage) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.