Aké musíte splniť podmienky, aby ste ako rodič zamestnanec mali nárok na viac dovolenky? Čo treba urobiť, aby ste mali viac dovolenky?

Od 1.1.2020 majú nárok na vyššiu výmeru dovolenky rodičia, ktorí nemajú 33 rokov, ale starajú sa trvalo o dieťa. Túto zmenu priniesla novela Zákonníka práce.

Dňa 4.2.2021 parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorá určité nejasnosti súvisiace s vyššou výmerou dovolenky pre mladých rodičov upresnila.

Novela nadobúda účinnosť 1.3.2021.


Aké sú podmienky pre zvýšenie výmery dovolenky?

V súčasnosti je základná výmera dovolenky za kalendárny rok najmenej 4 týždne. Zamestnanec, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov, má nárok na 5 týždňov dovolenky.

Od 1.1.2020 má nárok na 5 týždňov dovolenky aj zamestnanec, ktorý síce nedovŕšil 33 rokov, ale sa trvalo stará o dieťa.

Podľa novely Zákonníka práce schválenej v NR SR dňa 4.2.2021 (doplnenie § 40 ods. 11) sa zamestnancom trvale sa starajúci o dieťa na účely Zákonníka práce rozumie

  • zamestnanec, ktorý sa OSOBNE stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, a
  • zamestnanec, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu.

Nezabudnite na oznámenie voči zamestnávateľovi

Ako mám preukázať nárok na vyššiu výmeru dovolenky?

Toto postavenie zamestnancovi vzniká dňom, keď zamestnávateľovi písomne oznámil, že sa trvale stará o dieťa podľa vyššie uvedeného a zaniká dňom, keď sa zamestnanec prestal trvale starať o dieťa podľa vyššie uvedeného.

Zánik trvalej starostlivosti o dieťa je zamestnanec povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu.

#TIP: Musí mi zamestnávateľ držať miesto počas (po) rodičovskej dovolenke?


Moji praktické esprievodcovia pre rodičov – rôzne životné sitácie, napríklad


Majú nárok obaja rodičia?

Rodičia si kladú otázku, či majú nárok obaja, ak sú zamestnaní a majú menej ako 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa. Áno, nárok majú obaja. Lebo obaja sa trvalo starajú o dieťa. Ak je táto podmienka splnená.

Ak rodičia spolu nežijú, je potrebné, aby ten rodič, ktorý s dieťaťom nežije v spoločnej domácnosti preukázal, že sa o dieťa trvalo stará. Nestačí v tomto prípade iba stretávanie sa s dieťaťom (napríklad podľa súdom určenej frekvencie styku alebo platenie výživného).

#TIP: Čerpanie dovolenky popri rodičovskej dovolenke, článok


Striedavá starostlivosť rodičov a vyššie výmera dovolenky

V prípade striedavej starostlivosti, o ktorej rozhodol súd, je splnená podmienka trvalej starostlivosti o dieťa u oboch rodičov.


Ak sa zamestnancovi narodí dieťa počas roka

Podľa novely Zákonníka práce schválenej v NR SR dňa 4.2.2021 (v § 103 ods. 2 sa na konci pripája táto veta):

„Zamestnancovi, ktorý sa začne alebo prestane trvale starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka, zvýšenie dovolenky za kalendárny rok podľa prvej vety nad rámec základnej výmery dovolenky podľa odseku 1 patrí v pomernom rozsahu určenom ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom roku a počtu dní kalendárneho roka.“

#TIP: 10 otázok a odpovedí o odstupnom


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

2 komentáre on Viac dovolenky pre rodičov s deťmi – r.2024

Comments are closed.