Dňa 1.1.2020 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá si dala za cieľ podporiť športovanie detí. V akej výške môže zamestnávateľ prispieť zamestnancovi na športovú činnosť jeho dieťaťa? A na akú športovú činnosť?

Kto môže požiadať o tento príspevok?

Zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

K akému dňu sa posudzuje podmienka trvania pracovného pomeru zamestnanca u zamestnávateľa? Splnenie tejto podmienky posudzuje zamestnávateľ ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahuje doklad podľa § 152b ods. 5 Zákonníka práce.

Na pomernú časť sumy príspevku na športovú činnosť dieťaťa v pomere
zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času môže zamestnanec zamestnávateľa požiadať a zamestnávateľ tento príspevok môže poskytnúť aj takému zamestnancovi, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, ak jeho pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Zamestnanec pri súčasnej existencii viacerých pracovných pomerov môže žiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u jedného ním zvoleného zamestnávateľa.


Aká je výška príspevku?

Zamestnávateľ môže zamestnancovi na športovú činnosť dieťaťa prispieť vo výške 55 percent vynaložených nákladov, maximálnou sumou 275,- eur za kalendárny rok.

Vyššie uvedená suma sa môže uplatniť na každé dieťa zamestnanca? Nie, vyššie uvedená suma sa uplatní na všetky deti zamestnanca v úhrne.

Môžem žiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa aj viackrát počas roka?

O príspevok môže zamestnanec toho istého zamestnávateľa v priebehu kalendárneho roka požiadať aj opakovane, a to až do vyčerpania maximálnej sumy príspevku , ktorá môže byť zamestnávateľom jeho zamestnancovi postupne poskytnutá v maximálnej sume 275,- eur za kalendárny rok, v prípade ak sa nejedná o zamestnanca, ktorý má
dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas.


Čo sa rozumie pod pojmom „športová činnosť“ dieťaťa – „športová organizácia“?

Podľa § 3 ods. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, sa športovou činnosťou rozumie vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu.

Športovou organizáciou je právnická osoba (nie fyzická osoba), ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť. Športovou organizáciou nie je orgán verejnej správy. Športová organizácia sa povinne zapisuje do registra právnických osôb v športe.


O čo môžete teda zamestnávateľa požiadať?

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok v sume 55 % oprávnených výdavkov (Max 275 eur/kal.rok) na športovú činnosť dieťaťa.

Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe podľa osobitného predpisu, ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka, a to najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok (§ 152b ods. 2 Zákonníka práce).


Živnostníci TAKTIEŽ

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa si na svoje deti v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre zamestnancov môžu vo svojich daňových výdavkoch (nákladoch) uplatniť aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, ak im nebol tento príspevok na športovú činnosť dieťaťa počas roka už poskytnutý ich zamestnávateľom.


Aké sú ďalšie podmienky pre tento príspevok?

Dieťa, na ktorého vykonávanie športovej činnosti zamestnanec môže zamestnávateľa požiadať o tento príspevok

  • musí byť mladšie ako 18 rokov,
  • musí mať trvalý pobyt alebo
  • obdobný pobyt na území Slovenskej republiky a
  • musí byť po dobu najmenej 6 mesiacov pred podaním žiadosti o tento príspevok osobou s príslušnosťou k športovej organizácii

Za dieťa zamestnanca sa na účely poskytovania príspevku na športovú činnosť dieťaťa považuje vlastné dieťa zamestnanca, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo aj iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.
Ako požiadať zamestnávateľa o príspevok a kedy Vám ho vyplatí?

Zamestnanec je povinný zamestnávateľovi predložiť účtovné doklady vydané športovou organizáciou zapísanou v registri právnických osôb v športe.

Medzi základné údaje, ktoré má doklad obsahovať patria:

  • identifikácia športovej organizácie zapísanej v Informačnom systéme športu a identifikácia dieťaťa (meno a priezvisko), ktoré vykonáva športovú činnosť.
  • Súčasťou dokladu je aj obdobie, na ktoré sa vzťahuje tento doklad, aby zamestnávateľ mohol ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa doklad vzťahuje, posúdiť splnenie podmienok na poskytnutie príspevku.
  • je potrebné aj preukázanie úhrady výdavkov zamestnanca oprávnenej osobe na športovú činnosť dieťaťa.

Účtovné doklady zamestnávateľ musí uschovať pre svoje účtovné a daňové potreby podľa osobitných predpisov.
Zamestnanec k žiadosti o príspevok prikladá kópiu dokladu a originál predloží zamestnávateľovi len k nahliadnutiu,ak ho zamestnávateľ oň požiada.

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi príspevok v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Má zamestnávateľ povinnosť preveriť, či športová organizácia je právnickou osobou zapísanou v Informačnom systéme športu?

Zamestnávateľ pri poskytnutí príspevku je povinný preveriť aj tú skutočnosť, či dieťa je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa osobitného predpisu najmenej počas šiestich mesiacov. Splnenie tejto podmienky môže zamestnanec preukázať, napr. potvrdením, ktoré vystaví oprávnená osoba (priamo v doklade je uvedené, od kedy je dieťa príslušné k športovej organizácii) alebo sám zamestnávateľ preverí uvedenú skutočnosť, napr. prostredníctvom Informačného systému športu.


Obaja rodičia -žiadosť o príspevok na športovú činnosť dieťaťa?

Po splnení ustanovených podmienok si môžu obidvaja rodičia uplatniť nárok na príspevok na to isté dieťa, ale pozor za iné obdobie vykonávania tej istej športovej činnosti dieťaťa.

Zamestnávateľ nemá povinnosť preveriť, či druhý z rodičov, si na to isté dieťa uplatňuje uvádzaný príspevok.

Na základe jedného vystaveného dokladu o zaplatení oprávnených výdavkov si môže nárok na príspevok uplatniť len jeden z rodičov dieťaťa. Preukázateľne zaplatené oprávnené výdavky podľa jedného dokladu nie je možné medzi rodičov rozdeliť.


Aké sú ciele príspevku na športovú činnosť dieťaťa?

1.Predpokladá sa zvýšenie počtu pravidelne športujúcich detí a ekonomicky aktívnych rodičov, ktorí budú viesť svoje deti k športu pod vedením odborne spôsobilého športového odborníka pôsobiaceho u športovej organizácie.

2. Športové organizácie zapísané v registri právnických osôb v športe budú mať možnosť zabezpečiť si svoje financovanie aj takouto formou.

3.Motiváciou zamestnávateľa k poskytnutiu tohto príspevku zamestnancovi je jeho oslobodenie od platenia daní a odvodov zamestnancom aj zamestnávateľom. Tento príspevok zároveň patrí v plnej výške medzi daňové náklady zamestnávateľa.

Novela Zákonníka práce, ktorým sa zaviedla tento príspevok nadobudla účinnosť 1.1.2020.

Tento článok bol spracovaný podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce a Metodického usmernenia FS, ktoré nájdete na tomto linku.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

1 Comment on Príspevok na športovú činnosť dieťaťa 2023 (info plus otázky a odpovede)

Comments are closed.