Vláda dnes na svojom rokovaní schválila tzv. jednorazový pandemický príspevok vo výške 333 EUR. Kto bude mať na neho nárok?

Vláda dňa 23.6.2021 na svojom rokovaní schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení neskorších predpisov.


Schválený jednorazový príspevok 333 eur

Tento príspevok sa poskytne iba jedenkrát.

Poskytne sa jednorazovo na každé nezaopatrené dieťa žijúce v domácnosti, ktorej vznikol nárok na pomoc v hmotnej núdzi v období počas krízovej situácie.

Poskytne sa tak, že na každé takéto dieťa sa zvýši suma pomoci v hmotnej núdzi o 333 eur.

Rozhodujúce je, či dieťa bolo členom predmetnej domácnosti a spĺňalo podmienku nezaopatrenosti v uvedenom čase aspoň za jeden kalendárny mesiac, pričom skutočnosť, že dieťa nie je už v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia nezaopatrené, nemá za následok nevzniknutie nároku na zvýšenie sumy pomoci v hmotnej núdzi o 333 eur.

Poznámka autorky: Mnohí rodičia sa ma pýtajú, či majú nárok na tento príspevok, keď prišli o zamestnanie, keď poberali SOS dotáciu, keď sú na pandemickom rodičovskom príspevku, sú samoživitelia atď..

Aby ste dostali tento príspevok, musíte mať nezaopatrené dieťa a počas krízovej situácie (marec 2020 až apríl 2021) Vám vznikol nárok na POMOC V HMOTNEJ NÚDZI, (nie SOS dávka, pandemický RP atď…tie sú irelevantné).


Kedy má rodina nárok? krízová situácia

V súlade s účelom predloženého návrhu sa pomoc navrhuje poskytnúť iba domácnostiam, ktorým VZNIKOL NÁROK na pomoc v hmotnej núdzi najskôr v marci 2020 a najneskôr v apríli 2021, vzhľadom k tomu, že ide
o domácnosti najviac postihnuté ekonomickými dôsledkami pandémie.

Jednorazové zvýšenie sumy pomoci v hmotnej núdzi sa poskytne aj domácnostiam, ktoré už v okamihu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia nemajú nárok na pomoc v hmotnej núdzi, v období od marca 2020 do apríla 2021 im však vznikol nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi.

Pozn. autorky: Nárok na tento príspevok nemajú rodiny, ktorým sa poskytovala pomoc v hmotnej núdzi pred krízovou situáciou (teda pred marcom 2020). Dôležité je, že nárok na pomoc v hmotnej núdzi vznikol od marca 2020 do apríla 2021.

#TIP PRE VÁS: Prečítajte si o príspevku na začiatku školského roka pre prváčikov.


Odkedy to bude platiť?

Nariadenie vlády je účinné dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov SR, t.j. od 24.6.2021.


#TIP: Pozrite si môj článok: Veľký prehľad zmien pre rodičov od 1.1.2021.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV