Aktualizované 5.2.2021: Kto sa musí testovať v súvislosti s otváraním škôlok a škôl? Ako sa bude preukazovať prestovanie? Aké sú povinnosti rodiča, ktorého dieťa nenastúpi na prezenčnú formu výučby, ktorá bude od 8.2.2021 možná? V článku nájdete zhrnutie podstatných informácií.

Otvorenie škôlok a škôl – ktoré

Ak sa aj od 8.2.2021 spúšťa sa tzv. školský semafór, ak bude situácia vážna, tak regionálny úrad verejného zdravotníctva môže v danom meste alebo okrese prerušiť vyučovanie.

V súlade s upraveným COVID automatom (zverejní MZ SR) a pokiaľ RÚVZ nerozhodne inak, sa od 8.2.2021 otvoria

 • materské školy
 • prvý stupeň ZŠ (vrátane 0.ročníka)
 • špeciálne školy (všetky ročníky, vrátane prípravného ročníka)
 • končiace ročníky stredných škôl
 • stredné zdravotnícke školy vo všetkých ročníkoch vzhľadom na požiadavky rezortu zdravotníctva

a tieto prejdú na štandardné prezenčné vzdelávanie.

Ako bude fungovať druhý stupeň ZŠ?

Dištančne alebo v skupine 5 plus 1, ak nie je možnosť dištančnej formy vzdelávania.

Jazykové školy, Centrá voľného času? Zostávajú naďalej na dištančnej forme vzdelávania.

V prípade, ak prevádzkové možnosti riaditeľov spolu so zriaďovateľom neumožnia vykonať testovania zamestnancov, zákonných zástupcov a žiakov podľa tabuľky č. 1 do termínu 8. 2. 2021, termín otvorenia môžu posunúť v závislosti od čo najskoršieho realizovaného testovania.


Bude potrebný negatívny test

 • pre zamestnancov
 • pre zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom (dieťaťom)
 • žiakov končiacich ročníkov stredných škôl (maturanti, posledný ročník 8ročných gymnázií, posledný ročník dvoj a trojročných učebných odborov)

Ako dlho musí platiť test?

Test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní.

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia vyžaduje čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí z testovania).

Prílohou čestného vyhlásenia je aj: Kópia potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke.

Link na čestné vyhlásenie rodiča (alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti.

Bude sa diskutovať o predĺžení testov na viac dní, aby pokryl aj dva víkendy.


Ktoré školy sa ešte otvoria?

Otvoria sa

 • ZUŠ pre individuálnu výučbu žiakov pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ

s výnimkou spevu a dychových hudobných nástrojov. Tie sa spolu so
skupinovou formou výučby realizujú dištančne.

 • stredné zdravotnícke školy vo všetkých ročníkoch
 • školské internáty pre zdravotnícke školy, ale iba ak dokážu zabezpečiť bývanie žiakov po jednom
 • školské jedálne a školské kluby pre žiakov, ktoré sa v škole vzdelávajú (pretestovaný zákonný zástupca a zamestnanec)
 • možné bude aj individuálne vzdelávanie v skupinách 5 plus 1 a taktiež , a to na 2.stupni ZŠ aj na SŠ /najmä s ohľadom na žiakov so sťaženým prístupom k dištančnému vzdelávaniu/

Kto bude pretestovaný?

Pretestovaní budú zákonní zástupcovia, zamestnanci a žiaci končiacich ročníkov stredných škôl.

Ak je žiak už plnoletý, musí sa dať aj tak otestovať jeden z rodičov zo spoločnej domácnosti? Nie, postačí testovanie žiaka v tomto prípade.

Testujú sa aj žiaci prvého stupňa ZŠ? Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

Bude vydaná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá podmieni vstup zamestnanca do školy negatívnym testom.


Kde sa môžu učitelia, žiaci, rodičia pretestovať?

Samospráva, zriaďovatelia.

Momentálne funguje 349 MOM na Slovensku. Na polovicu sa dá prihlásiť cez korona.gov.sk., na druhú sa dá prísť bez objednania.

Aj školy si mohli zriadiť MOM. Ministerstvo školstva bude preplácať týmto školám 5 eur cez tlačivo ktoré je zverejnené na webe MŠ (cez okresné úrady, ktoré budú dodávať školám testy).

Ak riaditeľ nevedel zabezpečiť testovanie, mal by upozorniť všetkých, aby si to vynahradili v inom MOM.


Moje praktické ebooky na rôzne životné situácie rodičov, napríklad:

Ak sa človek nepretestuje?

Ak sa nepretestuje ZAMESTNANEC zo subjektívnych dôvodov (a nevzťahuje sa na neho výnimka z testovania) nebude môcť vstúpiť na pracovisko.

Jeho zamestnávateľ má nasledovné možnosti:

 • môže sa dohodnúť s pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, že bude zapojený do dištančného vzdelávania žiakov, ak ho škola uskutočňuje a zamestnávateľ ho potrebuje na jeho realizáciu,môže sa dohodnúť s nepedagogickým zamestnancom na práci z domu, pokiaľ to povaha jeho práce umožňuje (napr. ekonómka školy),
 • môže sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky (§ 111 ods. 1 Zákonníka práce),
 • môže sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní pracovného voľna bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.

AK SA NEPRETESTUUJE RODIČ alebo plnoletý žiak:

Žiak ostáva na dištančnom vzdelávaní v tej forme, akú dokáže zabezpečiť škola. Zákonný zástupca sa bude musieť rozhodnúť, pretože škola nebude vedieť zabezpečiť žiakovi plnohodnotné dištančné vzdelávanie. Bude inak braný ako žiak s dlhodobo ospravedlnenou absenciou.


Jarné prázdniny

budú prebiehať v štandardnom režime. Budú existovať jarné školy, ktoré budú dobrovoľné pre žiakov prvého stupňa ZŠ a pre žiakov (5 plus 1).


ČO ak rodič nechce, aby jeho dieťa nastúpilo do školy?

V zmysle uznesenia vlády nebude možné, aby žiak nastúpil bez negatívneho testu zákonného zástupcu alebo žiaka v poslednom ročníku SŠ.

Žiak ostáva na dištančnom vzdelávaní v miere, v akej to dokáže zabezpečiť škola a je braný ako žiak s dlhodobo ospravedlnenou absenciou. Rodič nebude mať v takomto prípade nárok na OČRKu a ošetrovné.

Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti.

Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,


Ako sa bude preukazovať negatívny test rodiča?

Postačuje negatívny test jedného rodiča v prípade zdieľanej domácnosti s dieťaťom (žiakom). Rodič bude podpisovať škole čestné vyhlásenie. Ak sa ukáže ako nepravdivé, sú tam trestnoprávne následky.

Prílohou čestného vyhlásenia je aj: Kópia potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke.

Link na čestné vyhlásenie rodiča (alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti.


Môže ísť do školy aj deviaty ročník ZŠ?

Keď bude zverejnený COVID automatic, v čiernej fáze nebude zaradený posledný ročník základných škôl. Bude to možné pri zlepšení situácie (červená fáza).


Rúška v materskej škole?

Upravované Úradom verejného zdravotníctva podľa odporúčania COVID semafóru. K rúšku bol pridávaný aj respirátor. Zatiaľ sa spomínali zamestnani MŠ. Túto časť článku budem ešte dopĺňať podľa znenia vyhlášky UVZ čo najskôr.

Zdroj: Manuál- Návrat do škôl 2021 a tlačová konferencia MŠ SR zo dňa 3.2.2021.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV