V parlamente bol dnes schválený návrh zákona, ktorý pomôže rodičom, ktorí v roku 2020 nedosiahli kvôli pandémii potrebný príjem, aby si uplatnili nárok na daňový bonus na dieťa za rok 2020. Viac info v článku.


Cieľom shváleného návrhu zákona je pomôcť daňovníkom postihnutým ekonomickými opatreniami prijatými v rámci mimoriadnej situácie spojenenj s koronavírusom pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa , a uplatnením výdavkov zamestnávateľov alebo daňovníkov s príjmami z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti, ktoré vynaložili na testovanie alebo v súvislosti s ním na zistenie nákazlivej choroby COVID – 19 a prevenciu pred ňou za daňové výdavky.

Schválená právna úprava sa dotkne daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, a ktorí z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu koronavírusu nemohli vykonávať svoju prácu a dosahovať príjmy.

Týmto daňovníkom štát vyplatil príspevky v rámci pandemických opatrení prostredníctvom „pandemického“ nemocenského, ošetrovného, príspevkov poskytovaných v rámci aktívnej politiky trhu práce a dotácií poskytovaných kultúrnej obci z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Tieto príjmy sú v súčasnosti od dane z príjmov oslobodené, v dôsledku čoho nevstupujú do zdaniteľných príjmov daňovníka, pričom výška zdaniteľných príjmov daňovníka je jednou z podmienok rozhodujúcich pre uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa, a preto v prípade nedosiahnutia tejto hranice by daňovníci stratili nárok na daňový bonus.

Navrhované zmeny – ako návrh zákona „pomôže?

Schválené: pre uplatnenie daňového bonusu sa do zákonom určenej hranice výšky zdaniteľných príjmov (aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy) započítajú aj tieto špecificky vymedzené oslobodené príjmy:

  • plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce (§ 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov)
  • platba podľa osobitného predpisu (§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky) ,
  • prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie podľa osobitného predpisu,
  • prijaté ošetrovné podľa osobitného predpisu (napríklad § 293er zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2020 Z. z.)

Takže aj tieto príjmy

si budú môcť rodičia započítať ako príjem, aby dosiahli potrebnú hranicu zdaniteľného príjmu pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa.

Vyššie uvedené príjmy si uplatní len daňovník, ktorý na účely uplatnenia daňového bonusu na dieťa nespĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy z vykonávanej činnosti, z ktorej dosahuje príjmy podľa osobitného predpisu.

#TIP: Prečítajte si na tomto linku návrh zákona.


Ako postupovať?

Zamestnanec, ktorý na účely uplatnenia daňového bonusu nespĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy z príjmov zo závislej činnosti a v súvislosti s týmito príjmami dosahoval príjmy (pandemické ošetrovné, pandemické nemocenské, príspevky rámci projektu Prvá pomoc, pomoc pre umelcov), je POVINNÝ v lehote do 15. februára 2021 oznámiť zamestnávateľovi výšku prijatých príjmov pre účely ich započítania na uplatnenie daňového bonusu,

pričom zamestnávateľ na ne prihliadne pri vykonávaní ročného zúčtovania a výpočte dane z príjmov, ak zamestnanec o vykonanie ročného zúčtovania požiada.

Moje praktické ebooky pre rodičov, aktuálne 12 rôznych ebookov na životné situácie rodičov, napríklad

Odkedy to má platiť?

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Dňa 29.1.2021 bol návrh zákona schválený v parlamente, je ešte potrebný podpis prezidentky a vyhlásenie v Zbierke zákonov.


Výdavky na testovanie ….

Počas obdobia pandémie sa za daňové výdavky budú považovať výdavky (náklady) zamestnávateľa alebo daňovníka s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré vynaložil na testovanie alebo v súvislosti s ním z dôvodu zistenia nákazlivej choroby COVID 19 a zabráneniu jej šírenia, pričom sa jedná aj o výdavky vynaložené na blízke osoby zamestnanca alebo daňovníka s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, a výdavky daňovníka na fyzické osoby, ktorých výkon činnosti priamo súvisí s činnosťou daňovníka


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV