Môže exekútor siahnuť na účet dieťaťa v banke? Môže exekútor siahnuť na rodičovský príspevok alebo prídavky na dieťa? Ako sa brániť?

Exekučné konanie upravuje zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.


Rodičovský príspevok – prídavky na dieťa

Exekúcii nepodliehajú

  • 13. dôchodok
  •  dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
  • peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované
  • opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru
  • náhradné výživné,
  • príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a
  • štátne sociálne dávky, ak osobitný predpis11aab) neustanovuje inak.

Rodičovský príspevok a prídavok na dieťa sú štátne sociálne dávky. Preto v zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia, nepodliehajú exekúcii. Exekútor Vám ich nemôže vziať.

Avšak stáva sa, že rodič povinný z exekúcie si necháva zasielať štátne sociálne dávky na účet v banke. Nakoľko exekútor nemá informácie, že peňažné prostriedky na účte sú štátne sociálne dávky, môže účet v banke „zablokovať“ a vykonať exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

V tomto prípade je potrebné exekútorovi preukázať, že peňažné protriedky na účte nepodliehajú exekúcii, pretože ide o štátne sociálne dávky.


Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke

Ide o jeden zo spôsobov výkonu exekúcie. Exekútor v podstate prikáže banke, aby zablokovala účet povinného v tejto banke.

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa vykoná jej odpísaním z účtu do výšky prisúdenej pohľadávky a jej príslušenstva.

Exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 eur a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

Niektorí rodičia si preto nechávajú posielať štátne sociálne dávky poštovým poukazom.


Moji praktickí esprievodcovia pre rôzne životné situácie rodičov, komplexné info na jednom mieste, 10 v ponuke


Účet dieťaťa v banke

Niekedy rodič, voči ktorému je vedená exekúcia, otvorí v banke účet svojmu dieťaťu. Vystupuje ako disponent účtu a na tento účet necháva zasielať štátne sociálne dávky – obvykle rodičovský príspevok alebo prídavok na dieťa.

Nakoľko je dieťa majiteľom účtu a rodič iba disponent, exekútor nemôže siahnuť na finančné prostriedky vedené na účte. Pretože exekúcia je vedená voči rodičovi, a preto nemôu byť jej predmetom peňažné prostriedky na účte dieťaťa. Stáva sa však, že dôjde k zámene (majiteľ účtu – disponent) a účet je zablokovaný na príkaz exekútora.

V tomto prípade odporúčam kontaktovať exekútora a informovať ho o tom, že majiteľom bankového účtu, ktorý je blokovaný nie ste Vy ako povinný z exekúcie, ale Vaše dieťa. Súčasne, na účte sa nachádzajú štátne sociálne dávky, ktoré exekúcii nepodliehajú.

#TIP: Články o rôznych životných situáciách rodičov nájdete TU, klik sem.SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV